29.10.2010

Dobre rezultaty operacyjne przy wciąż zmiennym otoczeniu makroekonomicznym

Ponad 700 mln PLN zysku operacyjnego wg LIFO – najlepszy wynik od początku 2009 r. 1,3 mld PLN zysku netto – poprawa wyniku o 300 mln PLN  w porównaniu do III kwartału 2009 r. Łączne wolumeny sprzedaży najwyższe od początku 2009 r., wzrost o 4% r/r. Dalsza poprawa wskaźników finansowych – zmniejszenie zadłużenia o 3,8 mld PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz dźwigni finansowej do 42%. Zwiększenie wykorzystania mocy przerobowych w ORLEN Lietuva i Unipetrolu, pełne wykorzystanie mocy w rafinerii w Płocku.

W III kwartale 2010 r. PKN ORLEN osiągnął najlepszy wynik operacyjny według LIFO od początku 2009 roku. Ponadto, Koncern uzyskał najwyższe od ponad 1,5 roku łączne wolumeny sprzedaży oraz zwiększył wykorzystanie mocy produkcyjnych we wszystkich rafineriach. W efekcie PKN ORLEN zanotował bardzo dobry wynik netto oraz poprawił wskaźniki finansowe. 

W trzecim kwartale 2010 roku odnotowano wyraźną poprawę wskaźników makroekonomicznych branży paliwowej w stosunku do III kwartału roku ubiegłego. W zakresie modelowej marży rafineryjnej i dyferencjału Ural/Bent poziom wzrósł o 0,4 USD/bbl, a modelowej marży petrochemicznej o 152 EUR/t do 753 EUR/t. Ceny ropy były wyższe w tym czasie o 9 USD/bbl.

W takich warunkach makroekonomicznych, dzięki wyższej sprzedaży we wszystkich segmentach oraz optymalizacji kosztów działalności, PKN ORLEN osiągnął najlepszy od początku 2009 r. zysk operacyjny wg LIFO w wysokości 0,7 mld PLN. Stabilizacja cen ropy naftowej zredukowała różnicę między wynikiem operacyjnym, a LIFO do 50 mln PLN.

Zysk netto wyniósł 1,3 mld PLN, czyli o ponad 300 mln PLN więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dzięki realizacji działań optymalizacyjnych, w szczególności w zakresie kapitału pracującego, PKN ORLEN obniżył łącznie zadłużenie o 3,8 mld PLN (r/r) i tym samym utrzymał je na bezpiecznym poziomie poniżej 10 mld PLN.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników, szczególnie z ciągłego wzrostu sprzedaży oraz zysku operacyjnego. Dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii mogliśmy sprostać trudniejszej niż w poprzednim kwartale sytuacji makroekonomicznej. Był to dla nas także okres inwestycji w technologie oraz pracy nad zwiększeniem wykorzystania mocy produkcyjnych. Te zrealizowane z powodzeniem działania będą przynosić widoczne efekty w dłuższej perspektywie – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN SA.

Wzrost sprzedaży, poprawa wykorzystania mocy produkcyjnych

W III kwartale 2010 r. PKN ORLEN w pełni wykorzystywał moce przerobowe Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz zwiększył wykorzystanie mocy w Czechach (o 7pp, do poziomu 86%) i na Litwie (o 9pp, do poziomu 99%).  Przerób ropy naftowej Grupy ORLEN wzrósł o 1% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W efekcie zwiększenia wolumenów sprzedaży w segmencie detalicznym o 6%, rafineryjnym o 3% oraz petrochemicznym o 8% w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku, PKN ORLEN odnotował najwyższy od początku 2009 r. łączny wolumen sprzedaży (9,2 mln t). Najlepsze wyniki sprzedaży detalicznej osiągnięto na rynku polskim oraz niemieckim, przy jednoczesnym obniżeniu wolumenów na Litwie i w Czechach. Na tych z kolei rynkach zaobserwowano wzrost wolumenów sprzedaży rafineryjnej. W segmencie petrochemicznym sprzedaż rosła dzięki wyższym wolumenom w zakresie olefin, poliolefin i nawozów. Poziom sprzedaży tworzyw sztucznych wciąż był determinowany ograniczeniami wynikającymi z awarii instalacji produkcyjnych w Anwilu.

Dzięki poprawie czynników makroekonomicznych oraz wzrostowi wolumenów sprzedaży, przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale bieżącego roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wzrosły o 18% i wyniosły ponad 22 mld PLN.

Zmniejszenie zadłużenia

PKN ORLEN kontynuował działania mające na celu zmniejszenie kapitału pracującego. Wdrożone od 2009 roku działania przyniosły na koniec III kwartału 2010 r. dodatkowe wpływy w wysokości 2,2 mld PLN. 

W III kwartale br. Koncern utrzymał zadłużenie na poziomie poniżej 10 mld zł. Silne umocnienie złotego względem walut obcych przełożyło się na korzystne przeszacowanie kredytów, co wpłynęło na obniżenie zadłużenia o 1 mld PLN. Dźwignia finansowa zbliżyła się do założonego w strategii Koncernu poziomu 30-40% i wyniosła 42,2%. Dostępne linie kredytowe wynoszą ponad 1 mld EUR.

Koncern kontynuował kluczowe projekty inwestycyjne, przy niższych o 133 mln PLN nakładach niż w III kwartale 2009. W omawianym okresie PKN ORLEN wypracował 0,4 mld PLN środków pieniężnych z działalności operacyjnej, jednocześnie odnotowując wzrost wydatków inwestycyjnych wynikający z zapłaconych zobowiązań odroczonych z 2009 roku w wysokości 0,6 mld PLN.

Działania prowadzące do podwyższenia wartości Spółki

Firma konsekwentnie dąży do podwyższania wartości spółki, prowadząc projekty optymalizacyjne i rozwojowe. W efekcie aktywa litewskie osiągnęły w 2010 roku lepszy o 50 mln USD wynik  operacyjny wg LIFO, a czeski Unipetrol odnotował zdecydowaną poprawę tego wyniku o  prawie 2,7 mld CZK. 

Ponadto PKN ORLEN kontynuował działania zmierzające do sprzedaży udziałów w Anwilu, Polkomtelu oraz odsprzedaży kolejnej transzy posiadanych zapasów obowiązkowych paliw. Sprzedaż tej kolejnej transzy planowana jest na IV kwartał 2010r.

Jednocześnie prowadzone są projekty przygotowawcze do eksploatacji złóż na terenie Polski oraz na szelfie łotewskim. Na 2011 rok zaplanowano pierwsze odwierty mające na celu analizę złóż gazu łupkowego w rejonie Lublina.

Rozpoczął się również kolejny etap projektu budowy elektrowni we Włocławku – został  uruchomiony proces wyboru dostawcy turbiny gazowej.

Finalizowane są również kluczowe inwestycje technologiczne. W przyszłym tygodniu nastąpi oddanie do użytku nowej instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego VII, która zwiększy podaż wysokiej klasy ON. Z kolei budowany w Płocku i Włocławku kompleks PX/PTA wkroczył już w fazę rozruchu technologicznego.