29.06.2011

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN SA

Akcjonariusze PKN ORLEN SA zatwierdzili podczas dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN otrzymali absolutorium.

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN przyjęło sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane za rok 2010. Akcjonariusze zgodzili się z propozycją Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia całego zysku za ubiegły rok, który wyniósł 2,357 mld zł, na kapitał zapasowy.

Walne Zgromadzenie przyjęło zaproponowane zmiany w Statucie Koncernu mające charakter porządkowy oraz ustaliło jego tekst jednolity z wyłączeniem punktu dotyczącego możliwości czynnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz oddawania głosów za pomocą komunikacji elektronicznej. Z uwagi na brak przyjętych powyższych zmian w Statucie Spółki, punkt o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia jego tekstu jednolitego za zgodą Akcjonariuszy nie był rozpatrywany.