10.02.2011

Kolejny udany rok PKN ORLEN - rekordowe wyniki finansowe i operacyjne

W 2010 r. PKN ORLEN osiągnął najlepszy od pięciu lat roczny zysk operacyjny oraz netto, a także uzyskał największe w historii łączne wolumeny sprzedaży. Koncern konsekwentnie redukował zadłużenie i utrzymał bezpieczny poziom warunków zawartych w umowach kredytowych. 

Koncern osiągnął zdecydowanie lepsze niż rok wcześniej wyniki finansowe i operacyjne. Przychody ze sprzedaży wzrosły w minionym roku o 23 proc., a zysk operacyjny EBIT i zysk netto osiągnęły poziomy odpowiednio o 2 mld zł i 1,2 mld zł  wyższe niż w 2009 roku. 

W tym czasie PKN ORLEN zwiększył do 28 mln ton przerób ropy naftowej, co w połączeniu z ożywieniem gospodarczym na wszystkich rynkach macierzystych przełożyło się na najwyższe w historii łączne wolumeny sprzedaży w wysokości 34 mln ton. Segment rafineryjny odnotował wzrost o 1%, a  detaliczny o 5%, co pozwoliło na zniwelowanie efektu spadku wolumenu w segmencie petrochemicznym o 2% i w efekcie umożliwiło osiągnięcie wyższego o 2% łącznego wolumenu sprzedaży w stosunku do rezultatu osiągniętego w roku 2009. Te sukcesy, w połączeniu z optymalizacją działań operacyjnych, redukcją kosztów oraz efektem przeszacowania zapasów spowodowały, że Koncern wypracował  najwyższy od pięciu lat wynik operacyjny w wysokości 3,1 mld zł oraz zysk netto na  poziomie 2,5 mld zł.

- Rezultaty finansowe i operacyjne uzyskane w 2010 roku są najlepszym dowodem na to, że decyzje, jakie podejmowaliśmy w okresie spowolnienia gospodarczego, przygotowały grunt do skutecznego działania w warunkach poprawy czynników makroekonomicznych. Dzięki przemyślanym i konsekwentnie prowadzonym działaniom optymalizacyjnym oraz inwestycyjnym, Koncern działa z największą w historii wydajnością i jest gotów do dalszego rozwoju, w tym budowy nowych segmentów i przekształcenia w koncern multi-utility - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN SA.

Bezpieczna sytuacja finansowa

W ramach uwalniania środków pieniężnych, w minionym roku dzięki zmianie formuły przechowywania zapasów obowiązkowych PKN ORLEN przeprowadził dwie transakcje sprzedaży ropy, w wyniku których uzyskano wpływy w wysokości 1,7 mld zł. PKN ORLEN kontynuował także rozpoczęte w 2009 działania mające na celu zmniejszenie kapitału pracującego, co do końca czwartego kwartału 2010 przyniosło łączne, dodatkowe wpływy w wysokości 4,3 mld PLN z czego 1,9 mld zł w samym roku 2010.

 Zwiększenie efektywności operacyjnej i działania optymalizacyjne wpłynęły na dalsze obniżenie zadłużenia Koncernu - o 2,5 mld (r/r).  Redukcja zadłużenia pozwoliła na osiągnięcie zakładanego w strategii Firmy poziomu dźwigni finansowej 39%, a wskaźnik długu netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i dywidendę z Polkomtelu obniżony został do bezpiecznego poziomu poniżej 1,5. Konsekwencja i skuteczność podejmowanych działań zostały dostrzeżone przez agencje Fitch i Moody’s, które podniosły perspektywy ratingu Koncernu z negatywnej do stabilnej.

- W ciągu ostatnich 12 miesięcy wdrożyliśmy w życie wiele projektów i inicjatyw, które wzmocniły naszą stabilność i zapewniły bezpieczną sytuację finansową, zgodnie z celami wyznaczonymi w naszej strategii w 2008 roku. To był duży wysiłek dla całej korporacji, tym bardziej, że ogólnoświatowy kryzys i spowolnienie gospodarcze nie ułatwiały nam działalności. Dziś mamy bardzo dobrą płynność: ponad 6,1 mld zł wpływów z działalności operacyjnej w minionym roku i dostępne linie kredytowe w wysokości ponad 1 mld euro, możemy więc ze spokojem przygotowywać się do realizacji zaplanowanych projektów rozwojowych - podsumował Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.  

Działania prowadzące do podwyższenia wartości Spółki

W minionym roku Koncern zrealizował zaplanowane projekty inwestycyjne i rozwojowe. Na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oddano do eksploatacji instalację hydroodsiarczania olejów napędowych (HON VII), która pozwoliła na zwiększenie możliwości produkcyjnych ON o 1 mln ton rocznie. Jednocześnie, rozpoczęto rozruch technologiczny najnowocześniejszej w Europie  instalacji produkcyjnej PX/PTA (paraksylen/kwas tereftalowy), która w II kwartale 2011 roku pozwoli na poszerzenie portfolio produktów petrochemicznych Koncernu i zapewni większą efektywność wykorzystania frakcji benzynowych.

Prowadzono także szereg prac badawczych z zakresu upstream, a grono potencjalnych partnerów i lokalizacji poszukiwawczych powiększyło się o Ukrainę. Trwały także intensywne prace przygotowawcze do budowy elektrowni we Włocławku. W grudniu 2010 roku, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, uzyskano prawomocną decyzję o  środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji tego przedsięwzięcia.

W segmencie detalicznym, działania PKN ORLEN koncentrowały się na stałym zwiększaniu udziałów w rynku oraz optymalizacji sieci. Dużym sukcesem minionego roku w tym zakresie była transakcja zakupu przez ORLEN Deutschland 56 obiektów od OMV, dzięki czemu liczba działających w ramach ORLEN Deutschland stacji sieci STAR wzrosła do 571.

W 2011 roku w zakresie operacyjnym szczególny nacisk zostanie położony na utrzymanie wysokości i efektywności  przerobu ropy, jak również poziomu wolumenów sprzedaży i udziałów w rynku w warunkach wzmożonej konkurencji i presji na marże detaliczne. Kontynuowana będzie również redukcja kosztów. Koncern planuje też przeprowadzenie szerszego niż w 2010 roku planu postojów remontowych, obejmującego m.in. cztery istotne instalacje zakładu w Płocku oraz czasowe postoje rafinerii na Litwie i w Czechach.

Działania w segmencie petrochemii koncentrować się będą na wykonaniu założeń wydajnościowych i sprzedażowych dotyczących nowej linii produkcji petrochemicznej paraksylen- kwas tereftalowy oraz realizacji kontraktów na dostawy produktów finalnych do odbiorców w Polsce i za granicą.

Wysokie zaawansowanie projektu  sprzedaży pakietu udziałów w Polkomtelu pozwala zakładać, że zakończenie tego procesu nastąpi w I połowie bieżącego roku. Kontynuowane będą prace dotyczące potencjalnej sprzedaży Anwilu. W celu dalszego uwalniania środków pieniężnych prowadzone są również analizy w zakresie kolejnej transakcji sprzedaży puli zapasów obowiązkowych ropy.

Rok 2011 będzie okresem intensywnych prac w zakresie rozwijania nowych segmentów: upstream i energetycznego. Planowane są prace i odwierty poszukiwawcze na wszystkich koncesjach posiadanych przez PKN ORLEN, zarówno na szelfie bałtyckim, w Wielkopolsce (Sieraków) jak i w rejonie lubelskim. Będą również prowadzone prace sejsmiczne i typowanie lokalizacji odwiertów w projekcie gazu łupkowego (shale gas) - pierwszy z nich powinien być wykonany pod koniec bieżącego roku. Zaawansowane są również prace zmierzające do realizacji inwestycji wartej ok. 1,5 mld zł - budowy elektrowni we Włocławku. Po uzyskaniu decyzji o przyłączeniu do sieci energetycznej i bardzo istotnej decyzji środowiskowej rozpoczął się etap zbierania ofert na generalnego wykonawcę. Potencjalny kontrahent zostanie wyłoniony na przełomie III i IV kwartału. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2012 r.