05.08.2011

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w II kwartale 2011 r.

Pomimo niestabilnych warunków makroekonomicznych, w II kwartale 2011 r. PKN ORLEN zwiększył łączne wolumeny sprzedaży oraz wypracował zysk operacyjny na poziomie 1 mld PLN. Konsekwentnej realizacji działań strategicznych, inwestycyjnych i operacyjnych towarzyszyła systematyczna redukcja zadłużenia.

Wyniki Grupy ORLEN w II kwartale 2011 r. kształtowały się pod presją niekorzystnych warunków makroekonomicznych: wzrostu cen ropy o 50% (r/r), spadku modelowej marży rafineryjnej oraz dyferencjału URAL/Brent łącznie o 2,2 USD/bbl, a także negatywnego wpływu wysokich cen paliw na popyt rynkowy. Jednocześnie odnotowano znaczącą poprawę marży na produktach petrochemicznych o 74 EUR/t (r/r) do poziomu 795 EUR/t, a wzrost wolumenów sprzedaży w segmencie petrochemicznym oraz detalicznym przełożył się na wyższe o 1% niż rok wcześniej łączne wolumeny sprzedaży. Na wynik dodatnio wpłynął także wzrost wyceny zapasów związany ze zwyżką cen ropy.

W okresie I półrocza zrealizowane zostały kluczowe przestoje remontowe we wszystkich spółkach Grupy. Sfinalizowano również najważniejszą z inwestycji technologicznych Koncernu ostatnich lat -  kompleks produkcyjny paraksylenu i kwasu tereftalowego. 

W rezultacie, w opisywanym okresie zysk operacyjny Koncernu wyniósł 1 mld PLN - w porównaniu z 1,12 mld PLN w analogicznym okresie roku 2010. Zysk operacyjny Grupy ORLEN wg LIFO wyniósł w II kwartale 2011 r. 770 mln PLN i był o 13% wyższy w porównaniu do drugiego kwartału roku ubiegłego.

Na skutek negatywnego wpływu wysokich cen paliw oraz wyhamowania wzrostu PKB (kw./kw.) na wszystkich rynkach, na których obecny jest PKN ORLEN, nastąpił spadek popytu na benzyny (od 2% w Polsce do 13% na Litwie), przy jednoczesnym wzroście oleju napędowego o  5% (r/r) w Polsce oraz o 12% (r/r) na rynku litewskim, w stosunku do analogicznego okresu roku 2010.

W tych niesprzyjających warunkach rynkowych Koncern wypracował w II kwartale 2011 r. wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej o 3% (r/r), głównie dzięki wynikom osiągniętym w Polsce oraz w Niemczech, przy niezmienionych wielkościach sprzedaży na rynkach czeskim i litewskim. Efekt wyższych wolumenów został jednak częściowo zniwelowany przez spadek marż detalicznych. W efekcie zysk operacyjny w segmencie detalicznym w omawianym okresie wyniósł 192 mln PLN, w porównaniu do 216 mln PLN uzyskanych w drugim kwartale 2010 r.

Bardzo dobre wyniki uzyskał segment petrochemiczny, który dzięki większej sprzedaży nawozów sztucznych i rozpoczęciu sprzedaży kwasu tereftalowego wypracował wzrost wolumenów o 13%. W segmencie rafineryjnym, niższa produkcja spowodowana przestojami remontowymi oraz wzrostem sprzedaży do własnej sieci detalicznej przyniosła efekt w postaci spadku wolumenów sprzedaży o 2% w stosunku do drugiego kwartału 2010 r.

- Drugi kwartał 2011 r. pokazał wyraźnie, że choć sytuacja makroekonomiczna jest korzystniejsza niż w ostatnich latach, jest zdecydowanie zbyt wcześnie by mówić o stabilizacji. Dobre wyniki finansowe osiągnięte w II kwartale bieżącego roku zawdzięczamy przede wszystkim segmentowi petrochemicznemu. Nie byłoby to możliwe bez oddania do użytku najnowocześniejszej w Europie instalacji PX/PTA zlokalizowanej w Płocku i Włocławku. Jednocześnie podejmowaliśmy wysiłki zmierzające do pobudzenia popytu na paliwa, których cena z przyczyn niezależnych od Koncernu znajdowała się pod silną presją ze względu na wzrost cen ropy i osłabianie się złotówki. Stąd liczne akcje promocyjne, które prowadziliśmy, by w miarę możliwości wychodzić naprzeciw oczekiwaniom polskich kierowców i dzięki temu wzmacniać rynkową pozycję Koncernu - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Bardzo dobre wyniki w segmencie petrochemicznym

Zysk operacyjny segmentu petrochemicznego Grupy ORLEN wyniósł 521 mln PLN i był o 327% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Bardzo dobry wynik tego segmentu związany jest w największym stopniu z rozpoczęciem sprzedaży kwasu tereftalowego, produkowanego w instalacji PX/PTA oddanej do użytku w czerwcu b.r., oraz ze wzrostem sprzedaży nawozów sztucznych. Motorem wzrostu w tym segmencie były wyższe wolumeny sprzedaży i wzrost modelowej marży petrochemicznej.

Rafineria - adekwatnie do warunków makroekonomicznych

Zysk operacyjny w segmencie rafineryjnym w II kwartale 2011 r. wyniósł 510 mln PLN  w porównaniu do 983 mln PLN uzyskanych w analogicznym okresie roku 2010. Ujemny wpływ czynników makroekonomicznych, takich jak obniżenie modelowej marży rafineryjnej i dyferencjału URAL/Brent, a także zmiany kursu złotego względem walut obcych wyniósł 456 mln PLN. Pozytywny wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów w tym okresie był niższy o 246 mln PLN w porównaniu do II kwartału roku 2010, a niekorzystny efekt przestojów remontowych i co za tym idzie - niższych wolumenów sprzedaży - wyniósł w omawianym okresie 35 mln PLN. Jednocześnie, pozytywny wpływ na wynik operacyjny (211 mln PLN) miała transakcja odkupienia zapasów obowiązkowych ropy naftowej po cenie sprzedaży z roku ubiegłego.

Zysk operacyjny segmentu rafineryjnego według LIFO wyniósł w drugim kwartale 2011 r. 303 mln PLN.

Dalsza redukcja zadłużenia

Zadłużenie netto Grupy ORLEN w II kwartale 2011 r. zostało zmniejszone, w porównaniu do I kwartału 2011 r., o 572 mln PLN i na 30 czerwca 2011 r. wyniosło 7,9 mld PLN, co oznacza że utrzymane zostało na poziomie z końca 2010 r. Poziom dźwigni finansowej zredukowano do bezpiecznego poziomu 31% (r/r), stosownie do określonych w strategii rozwoju PKN ORLEN granic zadłużenia na poziomie 30-40%.

Kowenanty zawarte w umowach kredytowych (dług netto/EBITDA) zostały utrzymane na bezpiecznym poziomie 1,24.

- Jednym z priorytetów długofalowej strategii rozwoju PKN ORLEN, przyjętej w 2008 roku, była redukcja zadłużenia i dążenie do poprawy kondycji finansowej Koncernu. Jak widać, utrzymujemy bezpieczny poziom dźwigni finansowej i pomimo niestabilnej sytuacji makroekonomicznej w ostatnich miesiącach, konsekwentnie poprawiamy sytuację finansową - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ORLEN ds. finansowych.

Wzrost zysków ORLEN Lietuva, stabilna sytuacja Unipetrolu

W niekorzystnych warunkach makroekonomicznych ORLEN Lietuva wypracowała wyższą sprzedaż zarówno w wymiarze lądowym, jak i morskim. Spółka poprawiła również parametry operacyjne maksymalizując wykorzystanie mocy przerobowych i utrzymując wysokim poziom uzysku paliw – 74,7%. Wynik operacyjny ORLEN Lietuva wyniósł  w II kwartale 4 mln PLN w stosunku do straty 13 mln PLN odnotowanej rok wcześniej. W ujęciu półrocznym poprawa EBIT w stosunku do I połowy 2010 roku wyniosła 220 mln PLN. 

W okresie II kwartału Unipetrol wypracował wyższy o 56% zysk operacyjny segmentu petrochemicznego i odnotował rekordowo wysoką sprzedaż oleju napędowego, jak również wyraźną poprawę sprzedaży wysokomarżowych paliw Verva.  Osiągnięcia wolumenowe zostały jednak zniwelowane przez trudne warunki dla segmentu rafineryjnego jak i zniżkujące marże detaliczne. W efekcie oddziaływania otoczenia rynkowego wynik operacyjny Unipetrolu był niższy w stosunku do porównywalnego okresu roku 2010 i wyniósł 30 mln PLN.

Działania uwalniające kapitał

W omawianym okresie Koncern kontynuował działania dezinwestycyjne mające na celu uwolnienie kapitału na drodze sprzedaży aktywów spoza core business Koncernu.

W czerwcu b.r. PKN ORLEN podpisał przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży całego posiadanego przez siebie pakietu 24,39% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. Zysk z tej transakcji przed opodatkowaniem wyniesie 2,5 mld PLN. Nabycie udziałów w Polkomtelu przez Spartan Capital Holdings obwarowane jest koniecznością akceptacji tej transakcji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 W minionym kwartale Zarząd PKN ORLEN podjął decyzję o ponownym uruchomieniu procesu sprzedaży udziałów w spółce Anwil S.A. Koncern przygotowuje spółkę do oddzielnej sprzedaży dwóch linii biznesowych: nawozowej i PCW. Prowadzone są także zaawansowane rozmowy z potencjalnym partnerem transakcji sprzedaży kolejnej transzy zapasów obowiązkowych paliw.

Nowe segmenty działalności

PKN ORLEN kontynuuje działania mające na celu zwiększenie zaangażowania Firmy w sektorach upstream oraz energetycznym. Obecnie prowadzonych jest szereg aktywności z zakresu poszukiwania złóż ropy naftowej: trwa analiza danych sejsmicznych pozyskanych w trakcie badań prowadzonych w rejonie szelfu łotewskiego, kontynuowane są prace nad otworem rozpoznawczym na terenie koncesji na Niżu Polskim, a także trwa analiza pozyskanych danych dotyczących Lubelszczyny oraz wybór miejsc dalszych odwiertów w tym regionie. Ponadto na Lubelszczyźnie kontynuowano prace sejsmiczne na koncesjach shale gas. W tym regionie PKN ORLEN posiada 6 koncesji na poszukiwanie złóż gazu niekonwencjonalnego. Koncern zabiega także o pozyskanie kolejnych lokalizacji koncesyjnych dla prowadzenia prac poszukiwawczych zarówno w zakresie shale gas jak i tight gas.

Prowadzony jest również proces wyboru wykonawcy elektrowni gazowej we Włocławku. W II kwartale b.r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę bloku, której rozpoczęcie zostało zaplanowane na rok 2012. Elektrownia będzie oddana do użytku w roku 2014, a łączne nakłady na tę inwestycję wyniosą około1,5 mld PLN.