28.01.2011

Warunki konkursu na Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu PKN ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza zaprasza kandydatów o wyjątkowych doświadczeniach i umiejętnościach, którzy mogliby stworzyć zespół o wysokim poziomie energii, silnie zorientowany na wyniki i cele tak, by zapewnić Spółce PKN ORLEN S.A. jej długookresową zdolność do konkurowania, zarówno w Polsce, jak i w skali regionalnej.

Zapraszamy menedżerów posiadających doświadczenia skutecznego działania w trudnych, dynamicznych i wysoce konkurencyjnych sektorach gospodarki, w złożonych grupach kapitałowych działających w warunkach międzynarodowych.  

Ogólne zasady przeprowadzenia konkursu:

Zgłoszenia kandydatów należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko ……. (proszę wymienić) w PKN ORLEN S.A.” w terminie do dnia  28 lutego 2011 roku. Zgłoszenia należy kierować do Zespołu ds. Obsługi Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w Warszawie, ul. Chłodna 51, pok. 36.07, w godz. 9.00 - 16.00 lub przesłać listem poleconym na adres PKN ORLEN S.A. Zespół ds. Obsługi Rady Nadzorczej, 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51.

Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • informację o adresie do korespondencji i telefonie kontaktowym,
 • oświadczenie o spełnieniu kryteriów wymienionych w punkcie 3,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego  postępowania kwalifikacyjnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zebranie referencji (o ile kandydat zostanie zakwalifikowany do grupy finalnych kandydatów),
 • zobowiązanie do poddania się procedurze sprawdzającej – dotyczy obywateli polskich lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą ‘tajne’,
 • oświadczenie, iż wobec kandydata nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne,
 • oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby prawnej.

Wszyscy kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu PKN ORLEN S.A. muszą spełniać następujące kryteria:

 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych oraz ograniczeniom prowadzenia działalności gospodarczej.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć dokumenty, w oryginałach lub poświadczonych przez kandydata kopiach, potwierdzające ich kwalifikacje (w tym świadectwa pracy z ostatnich pięciu lat).

Od kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. oraz od kandydatów na stanowiska Członków Zarządu PKN ORLEN S.A. oczekiwane będą:

 • ukończone studia wyższe; preferowane kierunki to studia ekonomiczne, prawnicze, zarządzanie lub studia kierunkowe, 
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, zwłaszcza spółkami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach zarządczych w spółkach prawa handlowego; preferowane będą doświadczenia w międzynarodowych grupach kapitałowych lub przynajmniej pięć lat doświadczeń kierowania dużymi zespołami menedżerskimi,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie budowania wartości firmy; doświadczenia w zarządzaniu zmianą (reorganizacje/restrukturyzacje),
 • doskonałe zdolności organizatorskie, komunikacyjne oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich,
 • wiedza o zakresie działalności oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • najwyższe standardy etyczne,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Od kandydatów nastanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. wymagane będą:

 • wiedza dotycząca oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw,
 • doświadczenie w zakresie budowania strategii firmy,
 • przedstawienie w formie pisemnej autorskiej koncepcji rozwoju Spółki (max.5 stron A4)

Od kandydatów na stanowiska Członków Zarządu PKN ORLEN S.A. oczekiwane będą:

 • wiedza o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje,
 • doświadczenie w danym obszarze merytorycznym, na wysokich stanowiskach zarządczych, w dużych, złożonych organizacyjnie spółkach prawa handlowego,
 • przedstawienie w formie pisemnej autorskiej koncepcji rozwoju  obszaru Spółki zgodnym ze stanowiskiem, na które kandydat aplikuje (max.4 strony A4)

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Rada Nadzorcza powiadomi listami poleconymi kandydatów uczestniczących w końcowym postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo:

 • korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego;
 • zaproszenia do rozmów kwalifikacyjnych tylko wybranych kandydatów;
 • zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Osoby, które złożą dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. mogą, o ile wyrażą na to zgodę, brać udział w postępowaniu na stanowisko Członka Zarządu bez konieczności ponownego składania dokumentów kwalifikacyjnych.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, złożone dokumenty będzie można odebrać w biurze PKN ORLEN S.A. w Warszawie przy ul Chłodnej 51, pok. 36.07, w ciągu dwóch tygodni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego czyli w dniach od 28 marca do 8 kwietnia 2011. Zwrotowi nie będą podlegały dokumenty złożone przez kandydatów, którzy zostaną powołani na funkcje zarządcze w PKN ORLEN S.A. 

Wszystkich uczestników konkursu informujemy, że zgodnie z paragrafem 9 ust. 3 Statutu Spółki PKN ORLEN S.A. jeden Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na wniosek Ministra Skarbu Państwa.