27.06.2012

Siedmiolatki ORLENU już na parkiecie

PKN ORLEN wprowadził dziś do obrotu giełdowego wyemitowane w lutym tego roku obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.  Są to obligacje o najwyższej wartości emisji, jakie zostały w tym roku wprowadzone na Catalyst. Debiut obligacji na rynku Catalyst pozwoli Koncernowi dotrzeć do szerszego grona inwestorów, co jest zgodne z długoterminową strategią dywersyfikowania finansowania działań PKN ORLEN.

Papiery dłużne podlegają obrotowi na rynku dłużnych instrumentów finansowych działającym w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeprowadzona przez Koncern 27 lutego br. emisja była pod wieloma względami wyjątkowa: pod względem wartości była wówczas równa największej korporacyjnej emisji obligacji w historii polskiego rynku, a 7-letni termin zapadalności papierów był najdłuższym spośród emisji kierowanych do inwestorów spoza sektora bankowego. Już w lutym przedstawiciele Firmy zapowiadali podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia obligacji do obrotu giełdowego. Z punktu widzenia inwestorów, obecność papierów dłużnych na rynku Catalyst zapewnia płynność inwestycji oraz bezpieczeństwo rozliczeń transakcji gwarantowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

– Zwłaszcza teraz, w czasach ograniczonego zaufania na rynkach finansowych, obligacje emitowane przez te firmy giełdowe, które mają ugruntowaną pozycję na rynku i stabilną sytuację finansową, a także cieszą się dobrą renomą wśród inwestorów, są dobrą alternatywą dla zaciągania kredytów. Obligacje, które wyemitowaliśmy w lutym tego roku, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem: popyt niemal trzykrotnie przekroczył wartość naszej oferty. Wprowadzając obligacje na Catalyst dajemy szansę na kupno papierów dłużnych PKN ORLEN większej liczbie chętnych. Zwiększamy też poczucie komfortu inwestorów, bo od dziś mają oni ciągłą kontrolę nad zainwestowanym kapitałem – podkreślił Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN. – Nawet w kryzysie możliwa jest budowa zaufania na linii inwestor finansowy – biznes. Trzy lata temu negocjowaliśmy z bankami umowy kredytowe, żeby nie złamać kowenantów. Dziś jesteśmy wiarygodnym emitentem – dodał Prezes Jędrzejczyk.

Realizując tę operację PKN ORLEN wyznacza nowe standardy przejrzystości na polskim rynku papierów dłużnych. Emitentem jest w tym przypadku nie spółka specjalnego przeznaczenia (SPV), a sam Koncern. Co więcej, ORLEN zdecydował się na upublicznienie informacji na temat ceny emisji oraz jej warunków z dużym wyprzedzeniem. Transakcja została przeprowadzona na bardzo korzystnych warunkach cenowych: koszty bankowe oraz prawne zostały ograniczone do minimum, a warunki emisji nie obciążają PKN żadnymi kowenantami finansowymi. Poprzez emisję papierów dłużnych na długi okres, Koncernowi udało się wydłużyć termin zapadalności pozyskanych środków finansowych. Dla większości z nich przypadnie on na lata 2016-2019.

Koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend wykorzystywania alternatywnych - w stosunku do bankowych linii kredytowych - sposobów finansowania działaności i rozwoju. Ograniczone możliwości uzyskania kredytu w bankach, wynikające z przygotowywanych regulacji Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Finansowego (tzw. Bazylea III) spowodują, że atrakcyjna stanie się droga finansowania m.in. poprzez emisję obligacji. Trend ten można zaobserwować już od ponad dekady na rynku amerykańskim oraz Europy Zachodniej. Region Europy Środkowo – Wschodniej, w którym obligacje korporacyjne są mało popularne, będzie musiał przystosować się do tych standardów.

Debiutowi obligacji PKN ORLEN towarzyszyła dyskusja z udziałem prof. Leszka Pawłowicza, Wiceprezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku; Ludwika Sobolewskiego, Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Sławomira Jędrzejczyka, Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych; Małgorzaty Kołakowskiej, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego oraz Andrzeja Kopyrskiego, Wiceprezesa Zarządu Pekao S.A., poświęcona budowie wiarygodności emitenta oraz alternatywnym formom finansowania w czasach kryzysu.