25.04.2012

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w I kwartale 2012 r.

WZROST SPRZEDAŻY I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE MIMO ZMIENNEGO OTOCZENIA

W pierwszych trzech miesiącach 2012 r. Koncern wypracował wyższe o 2% (r/r) łączne wolumeny sprzedaży, przede wszystkim dzięki zwiększeniu sprzedaży detalicznej oraz w segmencie petrochemicznym. Zwiększyła się też liczba stałych klientów ORLEN-u, posiadaczy kart VITAY – po rekordowym pod tym względem roku 2011, gdy Koncern wydał ponad 930 tysięcy nowych kart, do grona ich posiadaczy dołączyło kolejnych 107 tysięcy osób. Dzięki tym wysiłkom, pomimo utrzymującego się zmiennego otoczenia Koncern wypracował solidne wyniki oraz utrzymał bezpieczną sytuację finansową. Po I kwartale 2012 r. zysk operacyjny sięgnął 939 mln zł, a zysk wg LIFO wyniósł 201 mln zł. Dużym sukcesem Koncernu w I kwartale była emisja – z korzystną marżą – 7-letnich obligacji o wartości 1 mld zł. Ważnym wydarzeniem minionego kwartału było też zamknięcie krótkiej listy potencjalnych wykonawców elektrowni gazowej we Włocławku. Widoczny jest też konsekwentny postęp w projektach poszukiwawczych, które stanowią trzon strategii przekształcania największej polskiej firmy w nowoczesny koncern multi-energetyczny. Analizy próbek z odwiertów próbnych na koncesjach łupkowych pozwalają zakładać rozpoczęcie w II połowie 2012 r. pierwszych w historii PKN ORLEN wierceń horyzontalnych.

W 1 kwartale 2012 roku PKN ORLEN zanotował:

  • Ponad 930 mln zł zysku operacyjnego
  • 0,7 mld zł efektu LIFO w wyniku wzrostu cen ropy naftowej
  • Wzrost wolumenów sprzedaży w detalu o 8% (r/r) i petrochemii o 10% (r/r)
  • Ponad 29 mld zł przychodów ze sprzedaży, wzrost o 29% (r/r)
  • Redukcję zadłużenia - do 7,1 mld zł oraz dźwigni finansowej - do 26,9%
  • Sprzedaż kolejnej transzy zapasów o wartości 1,2 mld zł

Na wyniki Koncernu w I kwartale 2012 r. największy wpływ miały niestabilne warunki makroekonomiczne: wzrost cen ropy o 13% (r/r), spadek modelowej marży petrochemicznej o 18% (r/r), przy jednoczesnym wzroście modelowej marży rafineryjnej oraz dyferencjału Ural/Brent o 5% (r/r) do 4,6 USD/bbl oraz poprawie kursu złotówki względem USD i EUR. W tym otoczeniu Koncern osiągnął zysk operacyjny w wysokości 939 mln zł oraz zwiększył zysk netto o 8% w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego, do poziomu 1,2 mld zł. Zmienne warunki makroekonomiczne, które obciążyły EBIT sumą prawie 330 mln zł, zostały zniwelowane dzięki wyższym wolumenom sprzedaży w segmentach: detalicznym i petrochemicznym, które łącznie przyniosły pozytywny efekt w wysokości ponad 480 mln zł. 

Niższy niż w porównywalnym okresie roku 2011 r. wzrost PKB na wszystkich rynkach, na których obecny jest PKN ORLEN, oraz wysokie ceny paliw przełożyły się na obniżenie popytu na benzyny, a na rynku polskim - także na olej napędowy, przy jednoczesnej silnej presji na osiągane marże detaliczne. Mimo to, dzięki wyważonej polityce cenowej Koncern odnotował wzrost wolumenowej sprzedaży paliw o 8% rok do roku, przy czym zwiększenie sprzedaży nastąpiło na rynkach polskim, niemieckim i litewskim. Ostatecznie zysk operacyjny w segmencie detalicznym wyniósł 26 mln zł, czyli był porównywalny do ubiegłorocznego.

– Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 r. to wypadkowa zmiennej sytuacji ekonomicznej, spadku popytu na paliwa wywołanego wysokimi cenami oraz redukcji marż detalicznych i petrochemicznych. W osiągnięciu bezpiecznej sytuacji finansowej pomogły nam przede wszystkim skuteczne działania operacyjne służące zwiększeniu sprzedaży oraz optymalizacja kapitału pracującego – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Rekordowa sprzedaż w segmencie petrochemicznym, wyższa o 10% (r/r), wynika głównie z rozpoczętej w połowie 2011r. sprzedaży kwasu tereftalowego (PTA) oraz wyższej sprzedaży olefin, poliolefin i nawozów sztucznych, co przełożyło się na osiągniecie  346 mln zł zysku operacyjnego (292 mln zł wg LIFO). Wynik ten został ograniczony przez niższe marże na monomerach i polimerach.

Przestoje remontowe i spadek sprzedaży oraz negatywny wpływ przepisów podatkowych dotyczących biopaliw ukształtowały wynik operacyjny segmentu rafinerii na poziomie 723 mln zł (prawie o 30% mniej niż rok wcześniej). Należy podkreślić, że mimo remontów w ujęciu rok do roku przerób ropy wzrósł w I kwartale 2012 r. o 4%.

Bezpieczny poziom zadłużenia i wskaźników finansowych Koncernu wynika z kontynuacji działań zmniejszających zadłużenie oraz kapitał pracujący. W I kwartale 2012 r. zadłużenie zostało zredukowane o kolejne 0,5 mld zł, do poziomu 7,1 mld zł, co przyniosło dalsze obniżenie poziomu dźwigi finansowej do 26,9%. W tym okresie Koncern wyemitował cieszące się niezwykle dużym zainteresowaniem inwestorów  7-letnie obligacje o wartości 1 mld zł. Sytuację płynnościową wsparły dodatnie różnice kursowe netto z tytułu przeszacowania kredytów, ujęte w rachunku wyników, które wyniosły 0,4 mld zł. Dodatkowe wpływy związane z kontynuacją optymalizacji kapitału pracującego wyniosły 1,9 mld zł, z czego największy udział – 1,2 mld zł - wynikał ze sprzedaży kolejnej transzy zapasów obowiązkowych.

PKN ORLEN przygotowuje się do kolejnych odwiertów poszukiwawczych, które zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Trwa analiza próbek pobranych w minionym roku z dwóch pionowych odwiertów zrealizowanych w ramach poszukiwania gazu łupkowego - w Lubartowie i Wierzbicy. Na obu tych koncesjach, w przypadku uzyskania pozytywnych wyników badań, planowane jest rozpoczęcie w tym roku odwiertów horyzontalnych. Na koncesji Garwolin prowadzone są prace analityczno-badawcze zmierzające do wyznaczenia miejsca pierwszego odwiertu pionowego. Z kolei teren koncesji Hrubieszów zostanie poddany w tym roku badaniom sejsmicznym.
PKN ORLEN planuje również na ten rok prace w zakresie konwencjonalnych projektów poszukiwawczych obejmujących gaz i ropę naftową. Trwają ostateczne interpretacje badań dna morskiego na szelfie łotewskim, gdzie w  tym roku planowane jest wykonanie pierwszych odwiertów. Jednocześnie na terenie pięciu koncesji na Lubelszczyźnie zrealizowane będą prace sejsmiczne 3D i w przypadku pozytywnych wyników zostanie wykonany odwiert poszukiwawczy. Na terenie koncesji Sieraków, gdzie PKN ORLEN realizuje projekt wspólnie z PGNiG,  wybrano już miejsce kolejnego odwiertu rozpoznawczego, który jest planowany do wykonania w tym roku. 

Budowa elektrowni gazowej o mocy 450-500 MWe we Włocławku wchodzi w kolejny etap.  Pod koniec minionego kwartału wybrana została krótka lista potencjalnych wykonawców w formule „pod klucz”. Ten etap procedury powinien zakończyć się w połowie tego roku zamykając tym samym pierwszą część przygotowań do tej ważnej inwestycji. Koncern posiada wszystkie decyzje i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy bloku energetycznego. Zabezpieczone zostały też warunki infrastrukturalne w postaci umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej oraz budowy gazociągu przyłączeniowego. Budowa bloku powinna zacząć się w 2012 r., natomiast oddanie do eksploatacji - w 2015 r. Szacowane nakłady inwestycyjne to ok. 1,5 mld zł.  Elektrownia, oprócz sprzedaży komercyjnej do sieci, zaspokoi również potrzeby pobliskiego Anwilu w zakresie dostaw pary i energii elektrycznej.