26.07.2012

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w II kwartale 2012 r.

Wzrost wolumenu sprzedaży paliw pomimo spadku konsumpcji, najwyższy wynik operacyjny wg LIFO od 2006 r.

W drugim kwartale 2012 r. wzrosły ceny produktów rafineryjnych, co przełożyło się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 9%. W połączeniu z poprawą sytuacji makroekonomicznej, odbudowującymi się marżami detalicznymi oraz ponad dwukrotnym wzrostem marży rafineryjnej na rynkach światowych, Koncern wypracował najwyższy od 2006 r. wynik operacyjny wg LIFO, w wysokości 1,2 mld PLN. Mimo utrzymującego się trendu spadkowego w konsumpcji paliw na rynkach macierzystych Koncern zwiększył wolumeny sprzedaży detalicznej o 2%. Pomogło to zmniejszyć skutki spadku sprzedaży petrochemicznej oraz cyklicznego przestoju remontowego w ORLEN Lietuva, który obciążył wyniki segmentu rafineryjnego. PKN ORLEN utrzymał bezpieczny poziom zadłużenia i wskaźników finansowych oraz przeprowadził operację wprowadzenia do obrotu giełdowego 7-letnich obligacji korporacyjnych o wartości 1 mld PLN. Kontynuowane są inwestycje w zakresie poszukiwania gazu łupkowego i rozwoju segmentu energetycznego. Rozpoczęły się prace na trzecim odwiercie pionowym na koncesji  w Garwolinie oraz przygotowania do realizacji pierwszego odwiertu poziomego w gminie Wierzbica. 

W II kwartale 2012 roku PKN ORLEN zanotował:

  • Ponad 1,2 mld PLN zysku operacyjnego wg LIFO
  • 9% wzrost przychodów ze sprzedaży (r/r)
  • 2% wzrost wolumenu sprzedaży paliw (r/r)

Na wyniki Koncernu w II kwartale największy wpływ miały ponad dwukrotny wzrost modelowej marży rafineryjnej i dyferencjału Ural/Brent, osłabienie PLN względem USD oraz spadek wolumenów sprzedaży rafineryjnej o 8% (r/r) związany z cyklicznym postojem remontowym w ORLEN Lietuva. Pod wpływem tych czynników Koncern osiągnął zysk operacyjny wg LIFO przekraczający 1,2 mld PLN, wyższy o 463 mln PLN w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży wyniosły 28 mld PLN, co oznacza 9% wzrost (r/r).

Drugi kwartał 2012 r. przyniósł dalsze obniżenie popytu na benzyny we wszystkich krajach, gdzie działa PKN ORLEN. Spadła również konsumpcja oleju napędowego – z wyjątkiem Niemiec, gdzie odnotowano jej wzrost o 2%. Pomimo tych uwarunkowań PKN ORLEN odnotował wzrost sprzedaży detalicznej paliw o 2% (r/r) - dzięki zwiększeniu wolumenów na rynku polskim, niemieckim i litewskim. Jest to efekt konsekwentnego stosowania zrównoważonej polityki cenowej.

– Nasza polityka cenowa przynosi dobre rezultaty. Segment detaliczny pnie się w górę mimo trudnych warunków rynkowych, a wolumen sprzedaży paliw rośnie, co oznacza wzrost udziału naszych produktów w rynku - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. – W drugim kwartale działaliśmy w lepszym otoczeniu makroekonomicznym, co widoczne jest szczególnie w najwyższym od sześciu lat zysku operacyjnym wg LIFO – dodał Prezes Krawiec.

Miesięczny przestój remontowy w Możejkach i zamknięcie produkcji w mało efektywnej rafinerii Paramo (związane ze spadkiem konsumpcji paliw w Czechach) miały znaczący wpływ na sprzedaż rafineryjną, która spadła o 8% w porównaniu do drugiego kwartału 2011 r. Spadek został częściowo zrównoważony przez wzrost marż rafineryjnych oraz osłabienie kursu PLN względem USD. Na wynik segmentu miały również wpływ zmiany cen ropy naftowej (wzrost wyceny zapasów o 955 mln PLN r/r). W rezultacie EBIT segmentu rafineryjnego Grupy ORLEN wyniósł -66 mln PLN.

Wzrost wolumenów sprzedaży PTA i  pozytywny wpływ osłabienia kursu PLN-EUR ograniczony został przez spadek sprzedaży pozostałych produktów oraz niższe marże petrochemiczne. Niższa o 3% (r/r) sprzedaż segmentu petrochemicznego spowodowana była głównie oczekiwaniem rynku na spadek cen związany z taniejącą ropą naftową. W efekcie zysk operacyjny segmentu petrochemicznego Grupy ORLEN wyniósł 379 mln PLN i był niższy o 142 mln PLN w porównaniu do zysku wypracowanego w analogicznym kwartale roku 2011.

Stały wzrost wolumenów sprzedaży, które w segmencie detalicznym powiększyły się o 2%, i to pomimo utrzymujących się spadków konsumpcji paliw sięgających nawet 8% (ON w Polsce), pozwolił wypracować zysk operacyjny segmentu na poziomie 252 mln PLN. Jest to wzrost o 60 mln PLN w porównaniu do II kwartału ubiegłego roku. Do osiągnięcia tego rezultatu przyczyniła się również poprawa marż paliwowych na rynku polskim i niemieckim. Wyższe marże realizowane były także na sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych, które Koncern nieustannie rozwija inwestując w rozwój sieci: na koniec czerwca ORLEN posiadał już 708 punktów gastronomicznych Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, czyli o 73 punkty więcej niż przed rokiem.

Dobra sytuacja płynnościowa i bezpieczny poziom wskaźników finansowych zostały utrzymane dzięki kontynuacji działań optymalizacyjnych. Zadłużenie Koncernu pozostaje na przewidzianym w strategii bezpiecznym poziomie 8,2 mld PLN, a dźwignia finansowa - na poziomie 27,7%. Kowenant dług netto/EBIDTA wynosi po II kwartale 2012 r. 2,25. Na przepływy operacyjne istotny wpływ miała jednorazowa płatność 0,5 mld PLN podatku CIT od sprzedaży udziałów Polkomtelu, a także rozliczenie podatku VAT (0,3 mld zł) związanego ze sprzedażą transzy zapasów obowiązkowych w I kwartale 2012 r.
W czerwcu PKN ORLEN wprowadził na rynek papierów dłużnych Catalyst GPW w Warszawie wyemitowane w lutym 2012 r. 7-letnie obligacje o wartości 1 mld PLN.

– Niższe ceny ropy z jednej strony pozwoliły nam odetchnąć po wielu miesiącach presji na marże, ale jednocześnie spowodowały większe obciążenie wyników efektem przeszacowania zapasów – stwierdził Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. – Mimo takich wahnięć nasza firma jest bardzo stabilna płynnościowo, a wszystkie wskaźniki finansowe utrzymują się na bezpiecznym poziomie, pozwalającym na realizację działań rozwojowych – dodał Prezes Jędrzejczyk.

PKN ORLEN kontynuuje działania dotyczące rozpoznawania złóż gazu z łupków na posiadanych koncesjach poszukiwawczych. Na podstawie wyników odwiertów próbnych przeprowadzonych w ubiegłym roku na terenie koncesji Wierzbica podjęto decyzję o wykonaniu w tej lokalizacji odwiertu poziomego w III kwartale br. Równolegle, trwają analizy próbek pobranych w ramach odwiertu poszukiwawczego w Lubartowie. W czerwcu zrealizowana została faza przygotowawcza na koncesji Garwolin, a w lipcu PKN ORLEN zainaugurował pierwszy odwiert na terenie Mazowsza. W skali całego roku 2012 Koncern zamierza wykonać od 5 do 7 odwiertów poszukiwawczych, w tym do 2 wierceń horyzontalnych.
PKN ORLEN kontynuuje również prace w zakresie konwencjonalnych projektów poszukiwawczych obejmujących gaz i ropę naftową. W ramach aktywności prowadzonych wspólnie z Kuwait Energy na szelfie łotewskim na dwóch koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, wykonano już analizę sejsmiki 3D i wytypowano możliwe lokalizacje otworów. Przeprowadzono również analizę wyników badań geotechnicznych dna morskiego, a także podpisano kontrakt na półzanurzalną platformę wiertniczą, która zostanie posadowiona w łotewskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Na 2012 r. zaplanowano wykonanie dwóch odwiertów poszukiwawczych w tym rejonie.
W ramach projektu poszukiwawczego realizowanego przez spółkę ORLEN Upstream na Lubelszczyźnie zaplanowane zostało przeprowadzenie prac sejsmicznych 3D.
Na terenie koncesji Sieraków, gdzie PKN ORLEN realizuje projekt wspólnie z PGNiG,  wybrano już miejsce kolejnego odwiertu rozpoznawczego, obecnie trwają prace przygotowawcze do wyboru wykonawcy wierceń.

Przygotowania do projektu budowy bloku energetycznego w Płocku są zaawansowane. Zakończyła się już analiza wariantowa koncepcji i opracowane zostało studium wykonalności wariantu przewidującego moc w przedziale 450-600 MWe. Rozpoczęły się również prace nad Raportem Oddziaływania na Środowisko oraz przyłączeniem mediów. Jednocześnie trwa proces wyboru wykonawcy połączenia elektrycznego bloku z siecią krajową i zakładową. Ustalono już również kwestie zasilania gazem z firmą Gaz-System. Z kolei projekt elektrowni gazowej we Włocławku wkroczył w ostatnią fazę wyboru generalnego wykonawcy. Plany przewidują uruchomienie budowy bloku jeszcze w tym roku i rozpoczęcie eksploatacji w 2015 roku.

Niezależni eksperci potwierdzili pozycję PKN ORLEN umieszczając Spółkę, jako jedyną polską firmę, na prestiżowej liście 500 największych przedsiębiorstw na świecie magazynu Fortune. PKN ORLEN awansował w ciągu roku o 50 miejsc i zajmuje obecnie 297. pozycję. Koncern został również m.in. wyróżniony nagrodą specjalną za prowadzenie relacji inwestorskich z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji internetowej w V edycji konkursu „Złota Strona Emitenta”, a utworzony przez PKN ORLEN nowoczesny internetowy portal chemiczny dla młodzieży  „Poczuj chemię” otrzymał od Fundacji Wokulski wyróżnienie "Pozytywista Roku 2011" w kategorii Nauka i Edukacja.