30.11.2012

Strategia PKN ORLEN na lata 2013-2017

ROZWÓJ OPARTY NA SOLIDNYCH FUNDAMENTACH FINANSOWYCH.
6,3 mld zł – taki średni roczny zysk operacyjny przed amortyzacją EBITDA wg LIFO planuje wypracowywać Grupa Kapitałowa ORLEN przez najbliższe pięć lat. Znaczący wzrost przepływów operacyjnych zagwarantuje realizację głównych założeń nowej strategii: utrzymania zadłużenia na bezpiecznym poziomie, zwiększenia skali inwestycji - szczególnie w wydobycie i energetykę - oraz stopniowego wzrostu dywidendy wypłacanej akcjonariuszom. Budowa wartości Koncernu nastąpi poprzez maksymalizację efektywności aktywów rafineryjnych, rozwój i dalszą poprawę operacyjną petrochemii, wzrost sprzedaży detalicznej, budowę mocy energetyczno-cieplnych oraz rozwój segmentu wydobycia ropy i gazu. Łącznie, w latach 2013-2017, Koncern planuje wydać na inwestycje 22,5 mld zł, przede wszystkim na wydobycie i energetykę.

Nowa strategia zakłada:

  • Wzrost średniorocznego EBITDA wg LIFO o 58% do 6,3 mld zł
  • Wyższe o 44% przepływy operacyjne na poziomie 5,6 mld zł średniorocznie
  • Łączne wydatki inwestycyjne w wysokości 22,5 mld zł do 2017 r.
  • Stopniowy wzrost wypłacanej dywidendy, do uzyskania poziomu 5% średniej rocznej kapitalizacji Spółki
  • Utrzymanie dźwigni finansowej netto poniżej 30%

- Nic nie wskazuje na to, by w przewidywalnej przyszłości niepewność przestała rządzić rynkami. Dlatego przeanalizowaliśmy wiele wariantów i prognoz na najbliższe lata. Ostatecznie oparliśmy naszą nową strategię na konserwatywnych założeniach. Jestem przekonany, że wytyczyliśmy cele adekwatne do czekających nas wyzwań, a równocześnie pozwalające sprawnie wykorzystać szanse i potencjał rozwoju największego koncernu paliwowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Niezmiennym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo finansowe, bo nikt rozsądny nie zadłuża się w czasach niepewności, jednak dzięki redukcji długu o ponad 8 mld zł, jaką osiągnęliśmy w ostatnich latach, możemy zakładać intensywny rozwój – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Od najbardziej krytycznego momentu w 2009 r., gdy poziom dźwigni finansowej osiągnął szczyt (ponad 66%), zadłużenie PKN ORLEN zostało zredukowane o ponad 8 mld zł, a dźwignia od początku 2012 r. utrzymuje się na bezpiecznym poziomie poniżej 30%.

- Dzięki skutecznej realizacji celów strategicznych w latach 2008-2012 PKN ORLEN może znów myśleć o rozwoju i poważnych inwestycjach, a także - po raz pierwszy od 2008 roku - o wypłacie dywidendy. Odbudowa kondycji finansowej firmy stworzyła solidne fundamenty do dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej ORLEN w kolejnych latach - dodał Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes ds. Finansowych PKN ORLEN.

Podstawowa zmiana w stosunku do poprzedniej strategii, zatwierdzonej w 2008 r., polega na wzroście nakładów inwestycyjnych w obszarach rozwojowych: aktualizacja strategii przynosi dwukrotny wzrost (z 7,7 do 15,1 mld zł) puli środków na takie inwestycje. Łącznie na projekty inwestycyjne ukierunkowane na rozwój i niezbędne modernizacje Grupa zamierza przeznaczyć w ciągu pięciu lat 22,5 mld zł. Na tę kwotę składają się: 6,1 mld zł na działalność rafineryjną, 4,2 mld zł na energetykę, 5,1 mld zł - wydobycie (w tym głównie gaz z łupków), 4,7 mld zł na petrochemię oraz 2,4 mld zł na projekty w detalu. Z puli planowanych nakładów suma 6,9 mld zł będzie uruchamiana w zależności od ekonomiki projektów i sytuacji finansowej (w tym 0,5 mld zł - rafineria; 1,2 mld zł - petrochemia; 0,1 mld zł - detal, 2,4 mld zł - energetyka; 2,7 mld zł - wydobycie).

Pieniądze niezbędne do realizacji tych planów będą pochodziły z wykorzystania przewag konkurencyjnych oraz dalszej poprawy efektywności. Realizacja tych założeń ma przynieść znacząco wyższy średnioroczny EBITDA - na poziomie 6,3 mld zł, czyli o 58% wyższy niż osiągnięty w latach 2008-2012. Prognozowane przepływy operacyjne będą wyższe o 44% i sięgną średniorocznie 5,6 mld zł. Łącznie, w latach 2013-2017, skumulowane dodatkowe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosą 28 mld zł. Inwestycje nie będą więc miały wpływu na zadłużenie Koncernu, a wypracowana w ostatnich latach bezpieczna dźwignia finansowa zostanie utrzymana.

Najbardziej zaawansowanym obecnie projektem o charakterze rozwojowym jest budowa bloku parowo-gazowego we Włocławku. Wczoraj zakończony został ostatni z etapów przygotowawczych - wybrano Generalnego Wykonawcę, a Rada Nadzorcza PKN ORLEN wyraziła zgodę na zawarcie z nim umowy. Pierwszą elektrownię gazową dla PKN ORLEN zbuduje konsorcjum: General Electric International Inc. działające poprzez General Electric International S.A., oddział w Polsce i SNC-LAVALIN POLSKA sp. z o.o. Szacunkowa wartość kontraktu netto na budowę elektrowni o mocy 463 MWe wyniesie ok. 1,1 mld zł, a całej inwestycji 1,37 mld zł. Nowy blok będzie wytwarzał energię elektryczną w kogeneracji z produkcją ciepła na potrzeby m.in. Grupy Anwil i PKN ORLEN. Szacuje się, iż około połowa wytwarzanej we Włocławku energii będzie trafiała na rynek. Przewidywany termin oddania bloku do eksploatacji to grudzień 2015 roku.

Zmiana polityki dywidendowej
Stabilizacja sytuacji finansowej pozwala Koncernowi założyć, że od przyszłego roku zostanie wdrożony program wypłaty zysku dla Akcjonariuszy, przewidujący stopniowe zwiększanie wypłacanej dywidendy. Poziom dywidendy będzie się odnosił do średniego kursu akcji za poprzedni rok, z uwzględnieniem realizacji strategicznych celów bezpiecznych fundamentów finansowych (dźwigni finansowej, wskaźnika dług netto/EBITDA i ratingu) i prognoz dotyczących otoczenia makroekonomicznego. Docelowy poziom dywidendy to 5% średniej rocznej kapitalizacji Spółki. Powiązanie dywidendy ze średnim rocznym kursem akcji uniezależni jej wysokość od chwilowych wahań kursu. Metoda ta nie wiąże dywidendy z zyskiem netto, który w branży rafineryjnej podlega dużej zmienności i często zawiera elementy o charakterze niegotówkowym, takie jak przeszacowanie zapasów czy kredytów, przez co nie w pełni odzwierciedla wypracowywane przez Spółkę środki pieniężne. Przyjęty w nowej strategii wzorzec (tzw. dividend yield czyli stopa dywidendy) odzwierciedla praktyki dywidendowe stosowane przez wiele europejskich i światowych koncernów naftowych, których stopa dywidendy wahała się w ubiegłym roku w przedziale od 2,6% do 5,6%.

Maksymalizacja efektywności aktywów rafineryjnych
Podstawą działalności Grupy pozostanie segment rafineryjny dysponujący wysokiej klasy zintegrowanymi aktywami produkcyjnymi, pozwalającymi na utrzymanie silnej pozycji na konkurencyjnym rynku. Zakładana poprawa efektywności w tym segmencie ukierunkowana będzie na:
- zwiększenie przerobu ropy naftowej o 2,2 mln ton,
- zwiększenie do 77% uzysku paliw,
- zmniejszenie o 4 jednostki (wskaźnik Solomona) energochłonności procesów.

Przewidywany wzrost EBITDA w tym segmencie sięgnie w najbliższych latach średniorocznie 700 mln zł. Profil inwestycji w tym obszarze w latach 2013-2017 przewiduje wyższe niż w ostatnim okresie środki na projekty obligatoryjne oraz modernizacyjne (4,7 mld zł) i niższą (1,4 mld zł) pulę środków na rozwój, ukierunkowanych wyłącznie na projekty o bardzo wysokiej rentowności.

Rozwój i dalsza poprawa operacyjna petrochemii
Aktywa i pozycja PKN ORLEN jako największej firmy petrochemicznej w regionie i lidera w produkcji olefin oraz poliolefin, w połączeniu z prognozami stałego wzrostu popytu na te produkty w naszym regionie, tworzy potencjał wzrostu wartości - przy uwzględnieniu cyklu koniunkturalnego. Plany segmentu przewidują wykorzystanie tego potencjału poprzez dociążenie kluczowych instalacji i uzyskanie wyższej o 7 pkt. proc. efektywności w produkcji olefin, a także zwiększenie sprzedaży polimerów oraz PTA o ok. 20%. Realizacja tych założeń ma przynieść średnioroczny wzrost EBITDA (LIFO) o 1,1 mld zł. Po zakończeniu kluczowej inwestycji – instalacji PTA we Włocławku - segment nie wymaga znaczących inwestycji rozwojowych, dlatego nakłady tego rodzaju w tym obszarze będą niższe niż w ostatnich pięciu latach, ale wciąż znaczące i wyniosą 2,7 mld zł.

Wzrost sprzedaży detalicznej
W latach 2006 – 2012 nastąpił znaczny wzrost efektywności europejskiej sieci stacji PKN ORLEN: średnia sprzedaż paliw na stację powiększyła się z 2,3 do 3,4 mln litrów rocznie. Nowa strategia zakłada dalszą poprawę tego wskaźnika - do poziomu 4 mln litrów na stację w 2017 r. Ponadto, założenia strategiczne przewidują zwiększenie udziału w rynkach macierzystych Koncernu (Polska, Czechy, Niemcy, Litwa) o 3 pkt. proc. i wyższe zyski ze sprzedaży pozapaliwowej. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe m.in. dzięki wsparciu silnych i rozpoznawalnych marek. Struktura wydatków na obszar sprzedaży detalicznej zakłada zmniejszenie inwestycji dostosowawczych, których większość zakończy się w bieżącym roku i większe zaangażowanie finansowe w rozwój sieci, w tym stacji autostradowych. Łączne nakłady rozwojowe w ciągu najbliższych lat wyniosą 1,7 mld zł.

Budowa mocy energetyczno-cieplnych
W oparciu o prognozy wzrostu popytu na energię elektryczną w Polsce, przy równoczesnym spadku mocy wytwórczych w kraju, a także ze względu na dobrą pozycję do rozbudowy aktywów energetycznych, PKN ORLEN przewiduje znaczące inwestycje w tej dziedzinie do roku 2017. Moc wytwórcza zainstalowana w PKN ORLEN wzrośnie do tego czasu z obecnych 345 MWe do 1400 MWe. Istotnym elementem strategii w zakresie budowy nowych mocy opartych o kogenerację jest ich lokalizacja obok przemysłowych odbiorców (Płock, Włocławek), dająca gwarancję stałego odbioru energii i ciepła, co oznacza solidną ekonomikę planowanych inwestycji. Przygotowywane projekty zakładają wykorzystanie technologii opartej o gaz ziemny - surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji CO2. Realizacja zaplanowanych projektów w segmencie energetyki ma przynieść stabilny strumień zysków już w 2017 r.

Rozwój segmentu wydobycia – intensyfikacja prac na koncesjach shale gas w Polsce
Konsumpcja gazu per capita jest w Polsce ponad dwukrotnie niższa niż średnia w UE. Obecność niekonwencjonalnych źródeł gazu w Polsce tworzy potencjał do wyrównania tej luki dzięki własnemu wydobyciu, bez zwiększania importu błękitnego paliwa. W ciągu nadchodzących lat Koncern może zainwestować w poszukiwania i wydobycie gazu oraz ropy do 5,1 mld zł. W ramach puli podstawowej w wysokości 2,4 mld PLN PKN ORLEN planuje m.in. wykonanie co najmniej 50 odwiertów na posiadanych koncesjach - w tym odwiertów produkcyjnych na koncesji Lublin Shale. Koncern zalokował dodatkowe środki na segment wydobycia w wysokości 2,7 mld PLN, które w zależności od wyników prac mogą zostać przeznaczone na kolejne odwierty, a także na nabycie dodatkowych koncesji łupkowych w Polsce oraz potencjalnie projekty M&A. Przyjęte tempo inwestycji w zakresie gazu łupkowego w Polsce umożliwi rozpoczęcie produkcji i wypracowanie zysku operacyjnego już w horyzoncie planu średnioterminowego, tj. w 2016 r.