17.02.2012

ORLEN wdrożył elektroniczny system monitoringu emisji CO2

System informatyczny do monitorowania, raportowania i prognozowania emisji CO2 został uruchomiony w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku.

Systemem monitoringu zostały objęte instalacje rafineryjne, elektrociepłownia oraz instalacja krakingu petrochemicznego – Olefiny II. Od przyszłego roku, system obejmie również pozostałe instalacje części petrochemicznej. Uruchomiona aplikacja jest w pełni zindywidualizowana - została dostosowana do potrzeb zakładu i w pełni uwzględnia jego specyfikę. Zastosowanie nowoczesnego narzędzia związane jest z rozszerzeniem wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji na kolejne rodzaje działalności, w tym produkcję chemiczną.

Informatyczny system monitoringu emisji w głównej mierze służy poprawie procesu zarządzania emisjami. Wyróżnia się dużą elastycznością, która wynika z bardzo szerokich możliwości konfiguracji systemu. Bez żadnych ingerencji w jego strukturę będzie można włączać do systemu kolejne jednostki produkcyjne co jest o tyle istotne, że w kolejnym okresie rozliczeniowym, czyli po roku 2012, systemem monitoringu zostaną objęte instalacje w obszarze petrochemicznym. W procesie przygotowywania założeń do aplikacji brano pod uwagę także fakt, iż w przyszłości powinna ona zapewniać możliwość zarządzania emisjami w całej Grupie Kapitałowej

– Mamy świadomość potencjalnego wpływu naszej produkcji na środowisko naturalne, dlatego bardzo dużą wagę przywiązujemy do zachowania zasad zrównoważonego rozwoju. Nieustannie pracujemy nad minimalizowaniem wpływu na otoczenie i inwestujemy w najnowocześniejsze technologie oraz narzędzia. Uruchomienie aplikacji do bilansowania emisji CO2 wzmocni kontrolę, zapewni wiarygodność i bezpieczeństwo danych oraz umożliwi przyłączenie kolejnych uczestniczących w systemie instalacji, zarówno tych działających w kraju jak i w naszych zakładach funkcjonujących na Litwie czy w Czechach – powiedział Piotr Wielowieyski, p/o Członka Zarządu ds. Petrochemii.
 
Ważnym celem wdrożonego systemu jest również minimalizacja ryzyka przy podejmowaniu decyzji związanych z obrotem uprawnieniami i aktywnym uczestnictwem we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, stanowiącej ekonomiczny instrument ograniczania emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

System monitorujący emisję CO2 umożliwia określanie bieżącej wielkości emisji z instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, a także sporządzanie prognoz emisji w oparciu o plany wielkości produkcji oraz przewidywaną strukturę zużycia paliw i surowców. Nowe narzędzie ułatwia tworzenie raportów i zestawień obejmujących informacje o wielkości emisji w żądanych przedziałach czasowych, jak i dane, na podstawie których ta emisja została wyznaczona. Planowanie wielkości emisji przewidziane jako integralna część systemu umożliwi szacowanie kosztów z tym związanych, co z kolei będzie kolejną ważną informacją umożliwiającą podejmowanie decyzji związanych z kierunkiem rozwoju zakładu. 
System posiada również funkcję tworzenia raportu dla niezależnych weryfikatorów, którzy oceniają zgodność zawartych danych ze stanem faktycznym.