08.11.2013

Wielki sukces serii C

Zainteresowanie inwestorów ofertą obligacji detalicznych PKN ORLEN przekroczyło wszelkie oczekiwania – już pierwszego dnia subskrypcji znacząco przekroczone zostały zapisy na papiery dłużne serii C o oferowanej łącznej wartości nominalnej 200 mln PLN. Wśród chętnych dominowali inwestorzy indywidualni. W związku z tak wielkim popytem i oczekiwaną znaczną skalą redukcji zapisów Spółka rozważa już emisję kolejnej serii.

Pula 2 mln sztuk obligacji serii C została wyczerpana już pod koniec pierwszego dnia subskrypcji i konieczne było wcześniejsze zamknięcie zapisów. Inwestorzy niewątpliwie docenili zaproponowane im warunki - zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,4%, wypłacane co 6 miesięcy. Zapisy na obligacje serii C złożyło prawie dwukrotnie więcej inwestorów indywidualnych niż w przypadku serii A z emisji z maja 2013r.

Wykup Serii C obligacji detalicznych PKN ORLEN nastąpi po 4 latach, natomiast intencją spółki jest wprowadzenie również trzeciej serii do obrotu na Rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

– Sukces trzeciej już serii obligacji detalicznych Koncernu wskazuje przede wszystkim na zaufanie inwestorów i zbudowaną naszym dużym wysiłkiem popularność papierów dłużnych oferowanych przez wiarygodnych i solidnych emitentów, jak PKN ORLEN.  Cieszymy się, że poszerzamy grupę inwestorów indywidualnych budując atrakcyjne i stabilne źródło płynności dla dalszego dynamicznego rozwoju Koncernu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów nie wykluczamy emisji kolejnej serii w najbliższym czasie – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Do sukcesu naszych obligacji niewątpliwie przyczyniło się odzyskanie w ostatnich dniach, po czterech latach, ratingu inwestycyjnego przez agencję Moody’s Investors, która doceniła przede wszystkim konsekwentne oddłużanie Koncernu i zrównoważoną politykę inwestycyjną. Podobnie jak agencja Fitch Rating, która już w sierpniu podniosła rating PKN ORLEN do poziomu inwestycyjnego – dodał Prezes Krawiec.

Wysokie oceny od Fitch Ratings na poziomie A-(pol) w skali ratingu krajowego otrzymały również obligacje serii C.

Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji wszystkich trzech Serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao S.A. oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.