19.03.2013

Eko-energetyczna inwestycja w PKN ORLEN

Zakładowa Elektrociepłownia PKN ORLEN w Płocku znów istotnie zmniejszy emisję SO2. Efekt zostanie uzyskany w 2015 roku dzięki budowie nowoczesnej Instalacji Odsiarczania Spalin. Spółka podpisała właśnie umowę z generalnym wykonawcą inwestycji.

Płocka elektrociepłownia przygotowuje się do spełnienia norm środowiskowych, których wprowadzenie ma nastąpić w 2016 r. W Instalacji Odsiarczania Spalin zostanie zastosowana najnowocześniejsza i najbardziej sprawdzona na świecie technologia odsiarczania spalin wytwarzanych przez kotły wykorzystujące w produkcji energii, ciężki olej opałowy (gudron). Koszt budowy wyniesie ponad 410 mln zł. Przekazanie nowej inwestycji do eksploatacji planowane jest pod koniec 2015r. Efektem zastosowania nowych rozwiązań technologicznych będzie zmniejszenie emisji SO2 o 97%.

PKN ORLEN podpisał umowę z generalnym wykonawcą inwestycji, którym jest konsorcjum ORLEN Projekt oraz Fisia Babcock Environment GmbH (Niemcy). Realizator zadania, który został wybrany w procesie przetargowym, odpowiada za zaprojektowanie, dostawę oraz zabudowę instalacji w systemie „pod klucz”.

– Wybraliśmy najbardziej sprawdzoną w światowej energetyce, stosowaną do procesu odsiarczania spalin, technologię mokro-wapienną, zakwalifikowaną do najlepszych dostępnych technik BAT odnoszących się do spalania jakie się stosuje w elektrowniach paliw ciekłych – podkreśla Piotr Chełmiński, członek Zarządu ds. Petrochemii.

Wybrany przez ORLEN system gwarantuje dotrzymanie wymaganej przez UE od 2016 r. emisji SO2 na poziomie poniżej 200mg/Nm3, obecnie wymagania te stanowią poziom 1700 mg SO2/Nm3. Wymagania emisyjne obowiązujące od 2016r. dla źródeł energetycznego spalania zostały zapisane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz w dokumentach referencyjnych BREF dla dużych źródeł energetycznego spalania paliw.

– Zastosujemy najlepsze rozwiązania technologiczne, które pozwolą na osiągnięcie zarówno wysokiej dyspozycyjności pracy instalacji w ciągu roku jak i wysokiej skuteczności odsiarczania spalin wykorzystywanych do produkcji energii, nawet na poziomie 99%. Przewidujemy, że emisja SO2 w spalinach odsiarczonych w naszym zakładzie wyniesie poniżej 50mg/m3. Będzie to jeszcze niższa emisja niż określają to wymagania unijne – podkreśla Krystian Pater, Członek Zarządu ds. Rafinerii.

Realizacja projektu związanego z budową Instalacji Odsiarczania Spalin prowadzona jest w ramach rozpoczętego trzy lata temu programu Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych w elektrociepłowni Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Ma on dostosować zakładową elektrociepłownię do standardów emisyjnych określonych w dyrektywie UE obowiązującej od 2016r. Obecnie trwają prace związane z zabudową elektrofiltrów na każdym z siedmiu istniejących kotłów oraz zabudową Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin, która umożliwi ok. 80% redukcję emisji związków tlenków azotu i pyłu w spalinach. Ponadto w fazie modernizacji jest także Pompownia Paliwa, która podniesie standard magazynowania i przetłaczania różnych gatunków paliw.

PKN ORLEN oddał już do eksploatacji kocioł K-8 o mocy 300MWt zapewniając elektrociepłowni wymagany asortyment pary i energii elektrycznej. Kocioł ten został już wyposażony w urządzenia ograniczające emisję NOx oraz pyłu do poziomu określonego w dyrektywie UE. Ostatni z założonych sześciu projektów w ramach programu inwestycyjnego jakim jest budowa turbozespołu TG7 mającego na celu zwiększenie potencjału produkcji energii elektrycznej, rozpocznie się po zakończeniu budowy instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin. Zakończenie realizowanego programu inwestycyjnego przewidywane jest na II kwartał 2017 r.

W ramach prowadzonego w Płocku programu Koncern zrealizuje inwestycje, które dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, umożliwią zmniejszenie przez płocki zakład emisji związków chemicznych z Elektrociepłowni o około 90%. Wykonanie wszystkich zadań inwestycyjnych zaowocuje znaczną redukcją dwutlenku siarki oraz związków azotu, jak również zmniejszeniem ilości emitowanych przez tę jednostkę  pyłów. Ponadto,  zaplanowane w ramach programu inwestycje pozwolą na wykorzystanie do celów energetycznych różnych, niskiej jakości frakcji ciężkiego oleju opałowego o wysokim zasiarczeniu. Zastosowanie takich technologii gwarantuje Spółce wysoką opłacalność, przy zdecydowanie mniejszym niż obecnie wpływie na otoczenie.

Zgodnie z ogłoszoną w listopadzie ubiegłego roku strategią, łącznie na projekty inwestycyjne ukierunkowane na rozwój i niezbędne modernizacje Grupa ORLEN zamierza przeznaczyć do 2017 roku 22,5 mld zł. Na tę kwotę składają się wydatki 6,1 mld zł na działalność rafineryjną, 4,2 mld zł na energetykę oraz 4,7 mld zł na petrochemię. Pozostałe kwoty to 5,1 mld zł - wydobycie (w tym głównie gaz z łupków), oraz 2,4 mld zł na projekty w detalu. Z puli planowanych nakładów suma 6,9 mld zł będzie uruchamiana w zależności od ekonomiki projektów i sytuacji finansowej (w tym 0,5 mld zł - rafineria; 1,2 mld zł - petrochemia; 0,1 mld zł - detal, 2,4 mld zł - energetyka; 2,7 mld zł - wydobycie).