25.03.2013

PKN ORLEN zwolniony z obowiązku zatwierdzania taryfy w hurtowym obrocie gazem ziemnym

PKN ORLEN został zwolniony z obowiązku zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf w hurtowym obrocie gazem ziemnym. Analogiczne zwolnienie dotyczące obrotu paliwami gazowymi na giełdzie towarowej, Koncern otrzymał na koniec 2012 roku. Jednocześnie w 2012 roku PKN ORLEN uzyskał decyzję Prezesa URE przedłużającą do 2025 roku obowiązywanie koncesji na obrót paliwami gazowymi oraz koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą. W roku ubiegłym Koncern został również zwolniony przez Ministerstwo Gospodarki z obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu.

– Uzyskane przez nas rozstrzygnięcia potwierdzają konsekwencję w budowie optymalnych zasad zaopatrzenia w gaz ziemny dla Grupy Kapitałowej w Polsce. Nie wkluczamy możliwości aktywnego uczestnictwa na rynku obrotu gazem ziemnym, nasza aktywność będzie jednak uzależniona od przyjętych rozwiązań regulacyjnych w tej kwestii – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zdaniem PKN ORLEN warunkiem pełnego wykorzystania możliwości płynących z otwierającego się sektora gazowego w Polsce jest dalsza rozbudowa połączeń transgranicznych i prawne uregulowanie procedury częściowej zmiany sprzedawcy.

PKN ORLEN dąży również do dywersyfikacji dostaw paliwa gazowego. W konsekwencji w marcu bieżącego roku zawarte zostały umowy na zakup surowca z pięcioma dostawcami: ENOI S.p.A., Shell Energy Europe Limited, EGESA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., VATTENFALL ENERGY TRADING GmbH oraz Mercuria EnergyTrading. Wszystkie z zawartych kontraktów mają charakter krótkoterminowy i przewidują czas trwania do końca 2013 r. W wyniku wzrostu zużycia paliwa gazowego i w sytuacji sprzyjających warunków regulacyjnych nowi dostawcy mogą zapewnić nawet 35% całkowitego zapotrzebowania Grupy ORLEN na gaz ziemny.

Ponadto PKN ORLEN uzyskał uprawnienia do handlu gazem ziemnym na giełdzie EEX (European Energy Exchange) w Lipsku, zarówno w zakresie kontraktów typu spot, jak i instrumentów pochodnych (opcje, kontrakty terminowe i swapy). Bezpośrednie uczestnictwo na płynnym rynku gazu nie tylko otwiera nowe możliwości dywersyfikacji dostawców, ale także stwarza okazję do aktywnej gry rynkowej i wykorzystania arbitrażu cenowego między rynkiem polskim i europejskim.