28.10.2013

Nowoczesny system monitoringu powietrza w Płocku

PKN ORLEN uruchomił nową stację monitoringu jakości powietrza w Płocku. Automatyczne stanowisko pomiarowe, zlokalizowane na osiedlu mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi, wyposażono w wysokiej klasy czułe analizatory służące do ciągłego pomiaru najważniejszych parametrów powietrza, takich jak stężenie dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, tlenku węgla oraz węglowodorów aromatycznych z podziałem na benzen, toluen, etylobenzen i ksylen.

Automatyczna stacja monitoringu w Płocku należy do najnowocześniejszych tego typu urządzeń w Polsce i charakteryzuje się dużą dokładnością wyników. W punkcie pomiarowym, zlokalizowanym w linii róży wiatrów skierowanych w stronę miasta, mierzone będą także podstawowe parametry meteorologiczne jak prędkość i kierunek wiatru oraz temperatura i wilgotność powietrza.

Monitoring powietrza prowadzony jest przez Spółkę od lat 80. W pierwszych latach były to badania manualne, na podstawie okresowych wyjazdów służb ochrony środowiska, a od początku lat 90. pomiary są prowadzone w sposób ciągły przy użyciu automatycznych analizatorów.

– Ograniczanie wpływu na środowisko to od lat jeden z priorytetów PKN ORLEN. Potwierdzają to liczne ekoinwestycje i środki finansowe jakie ponosimy na ten cel. Tylko w zakładzie produkcyjnym w Płocku wyniosły one w ciągu ostatnich trzech lat ponad 280 mln zł. To przeszło 22% całkowitych nakładów inwestycyjnych jakie przeznaczyliśmy w tym czasie w Płocku. Nowoczesna stacja monitorowania powietrza wpisuje się w tę strategię i jest jej ważnym uzupełnieniem. Dzięki rozwojowi technologicznemu możemy teraz jeszcze dokładniej śledzić efekty podejmowanych przez nas działań prośrodowiskowych – powiedział Arkadiusz Kamiński Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN.

Stacja Płock-Gimnazjum została umieszczona w wykazie systemów Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie mazowieckim. Wyniki pomiarów stężeń składu powietrza z nowej stacji będą automatycznie przesyłane do bazy systemu WIOŚ i umieszczane na ogólnodostępnej stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Trwają też prace informatyczne związane z możliwością automatycznego zamieszczania wyników na stronie internetowej PKN ORLEN, w zakładce „Odpowiedzialny Biznes”.

W ciągu ostatnich lat Spółka dokonała w Płocku wielu znaczących inwestycji ograniczających wpływ zakładu produkcyjnego na środowisko. Wśród nich znalazły się m.in. modernizacja Elektrociepłowni i oczyszczalni ścieków oraz budowa najnowocześniejszej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, zarządzanej przez Spółkę ORLEN Eko. Uzupełnieniem działań prośrodowiskowych jest także własna służba ochrony środowiska oraz bieżąca współpraca z niezależnymi ekspertami WIOŚ.

Za spełnienie określonych prawem warunków środowiskowych i działalność zgodną z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu Spółka była wielokrotnie doceniana przez jury najważniejszych konkursów ekologicznych. Koncern otrzymał m.in. tytuł „Partner Polskiej Ekologii” oraz „Ekoodpowiedzialni w Biznesie”. Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, po kilkukrotnym otrzymaniu przez PKN ORLEN tytułu „Firma Bliska Środowisku” i pozytywnym wyniku audytu, przyznało jej również wyróżnienie „Ekostrateg”. Doceniło tym samym wdrożoną strategię proekologiczną, zarządzanie efektywnością ekologiczną oraz spełnianie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.