23.10.2013

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w III kwartale 2013 r.

Mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego i wyzwań rynkowych PKN ORLEN wypracował w III kwartale 2013 r. 0,8 mld zł EBIDTA wg LIFO. Segmenty petrochemii i detalu odnotowały największy udział w tym wyniku, natomiast wynik segmentu rafinerii pozostawał pod silnym, negatywnym wpływem czynników makroekonomicznych. Segment detalu uzyskał wzrost wolumenów sprzedaży na wszystkich obsługiwanych rynkach. Koncern poprawił sytuację płynnościową obniżając zadłużenie o ponad 1 mld zł w stosunku do roku ubiegłego oraz zmniejszając poziom dźwigni finansowej o ponad 7 p.p. (r/r). Kontynuowano działania rozwojowe w segmentach wydobycia i energetyki -  zainicjowano proces przejęcia kanadyjskiej spółki TriOil Resources Ltd., zakończono ósmy odwiert poszukiwawczy gazu łupkowego oraz kontynuowano budowę bloku parowo-gazowego we Włocławku i przygotowania do realizacji inwestycji elektrociepłowni w Płocku.

W III kwartale 2013 r. Koncern zgodnie z założeniami polityki dywidendowej wypłacił akcjonariuszom dywidendę w wysokości 642 mln zł.

W III kwartale 2013 roku PKN ORLEN:

•   wypracował 0,8 mld zł EBIDTA wg LIFO
•   odnotował wzrost wolumenów sprzedaży segmentu detalicznego na wszystkich rynkach
•   podpisał umowę przejęcia kanadyjskiej spółki TriOil Resources Ltd. posiadającej aktywa wydobywcze na terenie Kanady

Na wyniki finansowe PKN ORLEN w III kwartale największy wpływ miały czynniki makroekonomiczne obejmujące znaczący spadek marży rafineryjnej oraz dyferencjału Brent/Ural o (-) 5,6 USD/bbl (r/r),  umocnienie złotówki względem dolara oraz niższe wolumeny sprzedaży rafineryjnej i petrochemicznej.

Negatywny wpływ powyższych czynników został ograniczony przez zwiększenie sprzedaży detalicznej na wszystkich rynkach oraz poprawę marż paliwowych i pozapaliwowych. Zauważalna stopniowa poprawa PKB przełożyła się na wzrost konsumpcji oleju napędowego w Niemczech, Czechach i na Litwie przy ujemnej dynamice na rynku polskim, gdzie wciąż występowało zjawisko szarej strefy. Na rynku niemieckim wzrosła również konsumpcja benzyny. W segmencie petrochemicznym odnotowano wzrost marży petrochemicznej dodatkowo wsparty przez osłabienie złotego względem euro. W konsekwencji Koncern wypracował wynik EBITDA wg. LIFO w wysokości 0,8 mld zł.

– Pomimo niezwykle trudnej sytuacji makroekonomicznej PKN ORLEN wypracowuje stabilne wyniki finansowe. Równocześnie konsekwentnie realizujemy założenia strategii na lata 2013-2017 inwestując w aktywa energetyczne i poszukiwanie złóż gazu i ropy. Za najważniejsze wydarzenia tego kwartału należy uznać rozpoczęcie procesu akwizycji w Kanadzie, wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy po raz pierwszy od 2007 roku oraz obniżenie zadłużenia poniżej 5 mld zł, czyli do poziomu notowanego ostatnio w 2005 roku – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Pogorszenie marż rafineryjnych oraz najniższy od 2002 roku poziom dyferencjału Brent/Ural (r/r) znacząco wpłynęły na wynik segmentu rafineryjnego, który w III kwartale wyniósł 52 mln zł na poziomie EBITDA LIFO. Dodatkowo, wpływ wolumenów sprzedaży był niższy o (-) 17 mln zł (r/r) i był spowodowany głównie niekorzystnymi czynnikami rynkowymi w Czechach oraz na rynkach obsługiwanych przez ORLEN Lietuva oraz cyklicznym (co 4 lata) postojem remontowym rafinerii w Kralupach. Tylko częściowo zostało to skompensowane znaczącą poprawą wolumenów na rynku polskim oraz zwiększeniem wykorzystania mocy i uzysku paliw w PKN ORLEN.

Koncern umocnił swoją pozycję w segmencie detalicznym pomimo dalszego spadku konsumpcji paliw na rynku polskim. Na wynik EBITDA wg LIFO segmentu, który w III kwartale wyniósł 450 mln zł i był wyższy o 90 mln zł (r/r), pozytywny wpływ miała poprawa marż paliwowych na rynku polskim, niemieckim i czeskim. W segmencie detalicznym odnotowano również wzrost wyniku  sprzedaży pozapaliwowej o 17 mln zł (r/r). Koncern intensywnie rozbudowuje sieć Stop Cafe i Stop Cafe Bistro - w III kwartale 2013 roku powstało w Polsce 95 nowych punktów gastronomicznych.

O 60 mln zł wyższy niż rok temu wynik EBITDA wg LIFO wypracował segment petrochemiczny. Największy wpływ na ten rezultat miała poprawa marży petrochemicznej. Dzięki zmianie struktury sprzedaży udało osiągnąć się  dodatni efekt wolumenowy pomimo niższej łącznej sprzedaży wolumenowej o 6% (r/r). Wzrost wolumenów polimerów oraz PCW oraz rekordowa sprzedaż PTA w III kwartale zniwelowały bowiem ujemne skutki obniżenia wolumenów petrochemicznych w Unipetrol oraz ograniczenia sprzedaży nawozów, wynikających z nieplanowanych postojów remontowych w Anwil oraz Spolana.

W trudnym otoczeniu makroekonomicznym Grupa ORLEN kontynuuje działania mające na celu utrzymanie stabilnej pozycji finansowej. Koncern sukcesywnie redukuje poziom zadłużenia, który na koniec III kwartału 2013 roku wyniósł 4,8 mld zł dając dźwignię finansową na poziomie 17,8%. W tym okresie Koncern wypłacił dywidendę w wysokości 642 mln PLN czyli 1,5 zł na akcję. Stopa zwrotu wyniosła w tym przypadku 3,8% w odniesieniu do średniego poziomu ceny akcji PKN ORLEN w 2012 r.

– Wielokrotnie podkreślaliśmy, że utrzymanie dobrej sytuacji finansowej jest dla nas priorytetem. Nasza konsekwencja w dążeniach do utrzymania stabilnych wyników, a także racjonalne podejście w planowaniu wydatków inwestycyjnych zostały docenione przez agencję Fitch Ratings, która w minionym kwartale, po czterech latach przywróciła rating inwestycyjny PKN ORLEN na poziomie BBB- z perspektywą stabilną – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

Kluczowym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju segmentu wydobycia było podpisanie przez PKN ORLEN, za pośrednictwem swojej spółki zależnej ORLEN Upstream, umowy, która rozpoczęła procedurę przejęcia notowanej na giełdzie w Toronto kanadyjskiej spółki TriOil Resources Ltd. TriOil Resources Ltd. posiada własne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, o łącznym potencjale wydobywczym ok. 20 mln boe rezerw udowodnionych i prawdopodobnych, znajdujące się w fazie eksploatacji. Na koniec czerwca 2013 r. firma przeprowadziła 179 odwiertów brutto , a jej średnie wydobycie dzienne to ok. 4,1 tys. boe. Niezwykle istotne znaczenie ma unikalne know-how, które w przypadku przejęcia spółki będzie transferowane do ORLEN Upstream, w celu rozwinięcia technologii stosowanej m.in. przy wydobyciu gazu z łupków. Zamknięcie transakcji, wartej ok. 563 mln PLN, będzie możliwe w listopadzie 2013 r. po uzyskaniu zgody minimum 2/3 głosów akcjonariuszy TriOil Resources Ltd. reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. 

Równocześnie Koncern prowadzi  intensywne prace poszukiwawcze ropy i gazu ze źródeł niekonwencjonalnych oraz konwencjonalnych w Polsce. W ramach projektu Lublin Shale w III kwartale 2013 r. wykonano 1 odwiert pionowy na koncesji Wierzbica oraz zakończono prace rozpoczęte w poprzednim kwartale na koncesji Lubartów. Przeprowadzono również akwizycję nowych danych sejsmicznych 2D w ramach projektów Mid-Poland Unconventionals i Hrubieszów Shale. W ramach prac poszukiwawczych ropy i gazu ze źródeł konwencjonalnych prowadzono analizę danych pozyskanych z odwiertów na Projekcie Sieraków oraz Projekcie Kambr. Wykonano również akwizycję nowych danych sejsmicznych 2D oraz kontynuowano prace przygotowawcze do pierwszego odwiertu w ramach projektu Karbon.

III kwartał 2013 r. to również okres kontynuowania przez Koncern projektów w segmencie energetycznym. Trwają prace związane z budową bloku parowo-gazowego z kogeneracją o mocy 463 MWe we Włocławku. Wszystkie kluczowe komponenty znajdują się już w fazie produkcji, zgodnie z harmonogramem realizowane są również umowy przyłączeniowe z PSE Operator i GAZ - SYSTEM. Rozwijana jest również koncepcja realizacji podobnej inwestycji w Płocku. W III kwartale 2013 r. złożono oferty na wykonanie elektrociepłowni pod klucz i długoletnią umowę serwisową oraz rozpoczęto proces wyboru wykonawcy. Ostateczna decyzja inwestycyjna zostanie podjęta na podstawie pozytywnych wyników analizy opłacalności projektu.