11.06.2013

Strategia Unipetrolu na lata 2013–2017

Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej i istotnych wyzwań rynkowych Unipetrol planuje poprawić swoje wyniki finansowe oraz zapewnić ich stabilny i dodatni poziom, co pozwoli na przeprowadzenie inwestycji i rozwój potencjału firmy. Spółka zamierza  koncentrować się na osiąganiu doskonałości operacyjnej i poprawiać efektywność w ramach głównych obszarów biznesowych. W segmencie rafineryjnym zakładana jest maksymalizacja wykorzystania mocy przerobowych. W obszarze petrochemii Unipetrol wzmocni pozycję rynkową segmentu dzięki restrukturyzacji, poprawie kondycji i wydajności aktywów produkcyjnych. W segmencie detalicznym głównym celem jest natomiast znaczne zwiększenie udziału rynkowego oraz osiągnięcie lepszych wyników sprzedaży pozapaliwowej. W najbliższych latach Unipetrol zamierza również zoptymalizować koszty pozyskiwania energii.

W nowo przyjętej strategii przewidziane zostały następujące cele:

  • Skumulowany zysk EBITDA (przy uwzględnieniu wyceny zapasów metodą LIFO) w latach 2013–2017 na poziomie 25 mld CZK
  • Całkowite nakłady inwestycyjne (CAPEX) w latach 2013–2017 na poziomie 19 mld CZK
  • Wzrost średniorocznych przepływów z działalności operacyjnej (FCF) o 27%, do poziomu 1,5 mld CZK
  • Zwiększenie udziału w rynku detalicznym do 20%
  • Utrzymanie średniorocznej dźwigni finansowej na poziomie do 20% w okresie inwestowania

– Zgodnie z planem rozpoczęliśmy proces implementacji strategii Koncernu dla spółek strategicznych Grupy ORLEN. Jestem przekonany, że zrównoważone założenia odnośnie wskaźników finansowych oraz elastyczność w planowaniu wydatków inwestycyjnych zapisane w strategii Koncernu, doskonale sprawdzą się w przypadku Unipetrolu - spółki, która funkcjonuje w trudnym otoczeniu rynkowym – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN i Przewodniczący Rady Nadzorczej Unipetrolu. - Projektując założenia do strategii Unipetrolu wzięliśmy pod uwagę specyfikę czeskiego rynku, gdzie oprócz rozbudowanej szarej strefy, nasza spółka musi zmierzyć się z wysokimi cenami energii oraz wyzwaniami logistycznymi. – dodał Prezes Krawiec.

Strategię Unipetrolu budowano przy założeniu efektywnego działania rynków w przyszłości i z uwzględnieniem zewnętrznych ryzyk, które mają wpływ na spółkę. Dobrej rentowności spółki i jej przychodom zagrażają w szczególności:

  • szara strefa w obrocie paliwami na rynku detalicznym.
  • jedne z najwyższych cen energii w Europie, spowodowane limitami wydobycia węgla brunatnego oraz przyjętymi wcześniej rozwiązaniami regulacyjnymi
  • wysokie koszty opłat taryfowych za korzystanie z rurociągów, odbiegające od średniej europejskiej.

Średnioroczny wzrost poziomu nakładów inwestycyjnych (CAPEX) z 2,6 mld CZK (lata 2008-2012) do 3,8 mld CZK (lata 2013-2017) jest istotną zmianą w porównaniu z poprzednim horyzontem strategicznym. W ciągu najbliższych pięciu lat Grupa Unipetrol zainwestuje łącznie 19 mld CZK. Większość planowanych nakładów zostanie przeznaczona na przedsięwzięcia realizowane w segmencie petrochemicznym i energetycznym. Spółka zamierza zainwestować w nowe jednostki produkcyjne, modernizację elektrowni T700, a także w przyszłości instalację turbiny gazowej przeznaczonej do wytwarzania energii elektrycznej i pary wodnej na potrzeby Instalacji Krakingu Parowego. W segmencie detalicznym wydatki inwestycyjne będą wspierać rozwój ilościowy sieci stacji i rozszerzenie portfolio produktów i usług. Środki potrzebne na realizację planowanych inwestycji zostaną pozyskane dzięki umocnieniu pozycji rynkowej Unipetrol oraz dalszej poprawie efektywności operacyjnej spółki. Średnioroczny zysk EBITDA (przy uwzględnieniu wyceny zapasów metodą LIFO) powinien wzrosnąć z 3,6 mld CZK w 2012 r. do 5 mld CZK w latach 2013-2017.

– Ponieważ sytuacja makroekonomiczna jest wciąż niezwykle trudna, musieliśmy rozpatrzyć kilka różnych scenariuszy przyszłego rozwoju spółki. Naszą główną przewagę konkurencyjną upatrujemy w dalszej integracji segmentu rafineryjnego i petrochemicznego. Ten proces umożliwi dalszy rozwój segmentu petrochemicznego, w ramach którego zamierzamy przeprowadzić najwięcej inwestycji – powiedział Marek Świtajewski, Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny spółki Unipetrol, dodając – Oczekujemy, że w 2017 r. udział spółki w rynku detalicznym wzrośnie z 14% do 20%. Naszym celem jest również poprawa wskaźników sprzedaży na stacjach i poszerzenie sieci o nowe obiekty działające na zasadzie współpracy franczyzowej oraz stacje samoobsługowe. Liczymy przy tym, że udział szarej strefy w obrocie paliwami ulegnie znacznemu ograniczeniu, tj. o co najmniej połowę. 

W segmencie rafineryjnym strategia skupia się na zwiększeniu efektywności  posiadanych aktywów i osiągnięciu lepszych wyników operacyjnych. Głównym celem jest maksymalizacja udziału popytu wewnętrznego na produkty rafineryjne. Zakładamy wzrost produkcji z poziomu 3,8 mln ton w 2012 r. do 4,1 mln ton w 2017 r. Udział rynku hurtowego zwiększy się w przypadku benzyny do 40% (wzrost o 3% w porównaniu z 2012 r.), a w przypadku oleju napędowego do 36% (wzrost o 4% względem 2012 r.). Oczekujemy, że zysk z działalności operacyjnej (EBITDA wg LIFO) ukształtuje się w latach 2013-2017 na średniorocznym poziomie 0,7 mld CZK. Nakłady inwestycyjne (CAPEX) osiągną wysokość 0,7 mld CZK w skali roku i zostaną przeznaczone głównie na modernizację majątku.

Jeżeli chodzi o segment petrochemiczny, Unipetrol zamierza wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe w celu umocnienia swojej pozycji rynkowej i optymalizacji działalności. W nadchodzących latach segment petrochemiczny będzie stanowić dla Grupy największe źródło dochodu. Spółka jest w trakcie przygotowywania kilku projektów modernizacyjnych (nowa instalacja do produkcji polietylenu, instalacja do produkcji dicyklopentadienu, eliminacja wąskich gardeł w procesie produkcji polipropylenu) i zamierza kontynuować proces restrukturyzacji (modernizacja instalacji do utleniania częściowego (POX), ewentualne zamknięcie instalacji do produkcji amoniaku). Do 2017 r. spółka planuje zwiększenie wykorzystania mocy przerobowych instalacji pirolizy (krakingu parowego) o 13% oraz sprzedaży produktów petrochemicznych o 11%, do poziomu 1,4 mln ton. Szacuje się, że zysk z działalności operacyjnej (EBITDA wg LIFO) ukształtuje się na średniorocznym poziomie 3,3 mld CZK (wzrost of 1,4 mld CZK w porównaniu z 2012 r.). Niekorzystnie na poziom zysku będzie wpływać wzrost kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla o 0,5 mld CZK w skali roku. Nakłady inwestycyjne (w tym koszty inwestycji w segmencie energetycznym) będą kształtowały się w latach 2013-2017 na średniorocznym poziomie 2,7 mld CZK. Średnioroczne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (FCF) wzrosną z 1,1 mld CZK w okresie 2009-2012 do 1,5 mld CZK w latach 2013-2017.

Głównym celem segmentu detalicznego jest zwiększenie udziału w rynku do poziomu 20% w 2017 r. Jednym z elementów strategii Unipetrol jest rozwój stacji partnerskich działających na podstawie umów franczyzowych pod marką BENZINA oraz zwiększenie liczby stacji samoobsługowych. W bieżącym roku spółka planuje budowę czterech nowych stacji Express 24. Natomiast do końca 2017 r. ma powstać kilkadziesiąt nowych stacji samoobsługowych. Do 2017 r. planuje się zwiększenie obrotów stacji BENZINA o 31%, przy czym sprzedaż pozapaliwowa (gastronomia/sklep) ma wzrosnąć o 35%. Szacuje się, że zysk z działalności operacyjnej (EBITDA wg LIFO) ukształtuje się na średniorocznym poziomie 1 mld CZK (wzrost of 0,4 mld CZK w porównaniu z 2012 r.). Nakłady inwestycyjne (CAPEX) ukształtują się w latach 2013-2017 na średniorocznym poziomie 0,3 mld CZK.

Celem nowej ambitnej strategii jest zapewnienie długofalowego rozwoju Unipetrolu. Zakłada się, że na inwestycje prorozwojowe zostanie przeznaczona blisko połowa (45 proc.) środków, a pozostała kwota z planowanych 19 mld CZK zostanie wykorzystana na modernizacje instalacji oraz wprowadzenie rozwiązań służących ochronie środowiska. Mając na uwadze trudne warunki makroekonomiczne oraz istniejące ryzyka biznesowe, przyjęto, że w roku 2013 nakłady inwestycyjne wyniosą około 2,7 mld CZK.