23.07.2013

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w II kwartale 2013 r.

WZROST WOLUMENTÓW SPRZEDAŻY I PORAWA SYTUACJI PŁYNNOŚCIOWEJ

Mimo trudnych warunków makroekonomicznych i rynkowych PKN ORLEN odnotował wzrost wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach działalności oraz utrzymał przychody na poziomie zbliżonym do II kwartału 2012 r. Spółka poprawiła sytuację płynnościową - zadłużenie spadło o 3,4 mld zł (r/r), a dźwignia finansowa jest na poziomie niższym o ponad 3 pp niż rok temu.
Zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2013-2017 kontynuowano poszukiwania gazu ze złóż niekonwencjonalnych, wykonując kolejne odwierty oraz pierwsze szczelinowanie hydrauliczne. W segmencie energetyki prowadzone są prace budowlane na terenie elektrociepłowni we Włocławku, a także działania przygotowawcze przy projekcie budowy elektrociepłowni w Płocku.
Pod koniec czerwca Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję. Z sukcesem przeprowadzona została także emisja dwóch pierwszych serii obligacji detalicznych.

W II kwartale 2013 roku PKN ORLEN osiągnął:
• ponad 0,8 mld zł EBIDTA wg LIFO
• wzrost wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach w przedziale od 3 do 9%
• dalsze zmniejszenie zadłużenia do 5,2 mld zł

Na wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. wpływ miało przede wszystkim niekorzystne otoczenie makroekonomiczne. Nastąpił spadek (r/r) modelowej marży rafineryjnej i petrochemicznej oraz dyferencjału Ural/Brent, jak również osłabienie średniego kursu złotego wobec USD i EUR. Zarówno w Polsce, Niemczech, jak i w Czechach tempo wzrostu PKB znacząco spadło w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern mieliśmy także do czynienia ze spadkiem konsumpcji benzyn, a na rynku polskim również oleju napędowego. Niższe ceny ropy naftowej wpłynęły negatywnie na wycenę zapasów obniżając ją o ok. 0,4 mld zł. Odnotowano także jednorazowy ujemny wpływ sprzedaży transzy zapasów obowiązkowych w wysokości 0,1 mld zł, który zostanie zrównoważony dzięki zawartym transakcjom zabezpieczającym. Mimo wpływu tych czynników w II kwartale tego roku Koncern osiągnął zysk operacyjny powiększony o amortyzację wg LIFO w wysokości ponad 0,8 mld zł, przede wszystkim dzięki zwiększeniu sprzedaży wolumenowej we wszystkich segmentach działalności i w konsekwencji utrzymaniu poziomu przychodów ze sprzedaży, zbliżonego do II kwartału 2012 r.

Konieczność niegotówkowego przeszacowania wartości zapasów ze względu na zmniejszenie ceny ropy oraz kredytów ze względu na osłabienie złotego spowodowały obniżenie raportowanych wyników. W rezultacie raportowany wynik operacyjny wyniósł (-)137 mln zł; a netto (-) 229 mln zł.

– Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego PKN ORLEN zwiększył sprzedaż i udziały rynkowe. Konsekwentnie realizujemy także zaplanowane w strategii inwestycje, które wzmocnią kondycję i konkurencyjność Grupy ORLEN w nadchodzących latach – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Segment rafineryjny pogorszył swój wynik EBITDA LIFO o ponad 800 mln zł ze względu na gorsze warunki otoczenia makroekonomicznego oraz zdarzenie jednorazowe związane ze sprzedażą transzy zapasów obowiązkowych. Efekty te zostały jedynie częściowo zniwelowane przez wzrost przerobu ropy o 5%, poprawę uzysku paliw, wykorzystania mocy i wzrost wolumenów sprzedaży o 9%.

Poprawa marż paliwowych na rynku niemieckim umożliwiła wzrost wyniku EBIDTA wg LIFO o 28 mln zł, który w rezultacie w II kwartale wyniósł w segmencie detalicznym 369 mln zł. Osiągnięcie takiego rezultatu wsparła wyższa o 9% sprzedaż w Niemczech i o 7% na rynku czeskim, przy zachowaniu stabilnych wolumenów w Polsce. Koncern zwiększył udziały w większości rynków na których operuje. Konsekwentnie rosła w polskiej sieci stacji PKN ORLEN liczba nowych punktów z ofertą gastronomiczną. Jednak spowolnienie gospodarcze spowodowało obniżenie marży pozapaliwowej.

Wyższa o 4% sprzedaż segmentu petrochemicznego i wzrost wykorzystania mocy głównych instalacji w sytuacji spadku marż petrochemicznych pozwoliły wypracować wynik EBIDTA wg LIFO na poziomie 531 mln zł. Największy wzrost wolumenów sprzedaży odnotował obszar poliolefin i PCW, jednak został on nieco ograniczony spadkiem sprzedaży nawozów sztucznych w efekcie zatrzymania instalacji produkcyjnych w Spolanie, będącej konsekwencją czerwcowej powodzi w Czechach.

– Utrzymujemy bardzo stabilną pozycję finansową. W drugim kwartale osiągnęliśmy wysokie wpływy operacyjne w wysokości 4,3 mld zł, istotną redukcję zadłużenia i dźwignię finansową na bardzo bezpiecznym poziomie. Nasze starania docenia rynek, agencje ratingowe i inwestorzy, o czym najlepiej świadczy olbrzymi sukces dwóch transz obligacji detalicznych ORLEN, które wyemitowaliśmy w czerwcu – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

Zgodnie ze strategią przyjętą pod koniec ubiegłego roku Koncern kontynuuje działania z zakresu poszukiwania surowców ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, jak również prace nad rozbudową segmentu energetycznego. Nakłady inwestycyjne w I półroczu zamknęły się kwotą 838 mln zł. Kontynuowane były projekty wynikające z wypełniania obowiązujących regulacji i utrzymania w pełnej sprawności aktywów produkcyjnych. Na inwestycje rozwojowe spółka wydała 40% wymienionej kwoty.

W ramach poszukiwań gazu ze źródeł niekonwencjonalnych w II kwartale 2013 roku zakończono 2 odwierty pionowe na koncesjach Wierzbica oraz Lubartów, rozpoczęto także ósmy odwiert pionowy na koncesji Wierzbica. Na tej koncesji zakończono również pierwsze szczelinowanie odcinka poziomego. Koncern prowadzi też projekty poszukiwawcze gazu i ropy ze źródeł konwencjonalnych.

W kwietniu tego roku wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku gazowo-parowego we Włocławku o mocy 463 MWe. Od 2017 roku będzie on wytwarzał energię elektryczną w kogeneracji z produkcją ciepła na potrzeby m.in. Grupy Anwil i PKN ORLEN oraz dla odbiorców zewnętrznych. W II kwartale trwały prace ziemne na terenie budowy, zamówiono także wszystkie kluczowe komponenty bloku. Równolegle postępują prace nad projektem budowy bloku parowo-gazowego w Płocku o mocy od 470 do 600 MWe. W czerwcu Koncern uruchomił przetargi na projekt budowlany, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę bloku oraz na wybór wykonawcy elektrowni. Przewidywany wstępnie termin budowy instalacji to lata 2014 - 2017, a ostateczna decyzja o realizacji inwestycji zostanie podjęta w 2014 roku, po zakończaniu prowadzonej obecnie analizy opłacalności projektu.

Ogromnym sukcesem zakończyła się emisja dwóch serii obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, przeprowadzona w II kwartale 2013 r. Subskrypcja na Serię A obligacji rozpoczęła się 28 maja i obejmowała papiery dłużne o łącznej wartości 200 mln zł. W odpowiedzi na duże zainteresowaniem inwestorów – zapisy na całą kwotę zostały dokonane w ciągu dwóch dni – Koncern podjął decyzję o uruchomieniu drugiej emisji na taką samą kwotę. Sprzedaż obligacji Serii B również zakończona została przed wyznaczonym terminem. W ramach całego programu, PKN ORLEN planuje pozyskanie łącznie do 1 mld zł. Emisja obligacji detalicznych Serii A i B została wysoko oceniona przez agencję Fitch Ratings, która przyznała im wysoki rating krajowy BBB+ (pol). Inwestorzy mają możliwość sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
PKN ORLEN nieprzerwanie cieszy się zaufaniem wśród niezależnych ekspertów finansowych i branżowych. W maju bieżącego roku analitycy wiodących międzynarodowych banków, firm konsultingowych i instytutów badawczych biorący udział w 9. edycji rankingu “Best CEE Companies” brytyjskiego magazynu finansowego Euromoney, uznali PKN ORLEN za najlepiej zarządzaną firmę w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii oil/gas/chemicals/petrochemicals.
Spółka zajęła również pierwsze miejsce w kategorii branżowej „paliwa, energetyka i wydobycie” 7. edycji prestiżowego Rankingu Odpowiedzialnych Firm, stanowiącego zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ranking przygotowywany jest przez Dziennik Gazetę Prawną pod patronatem merytorycznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademii Leona Koźmińskiego oraz PwC.