22.10.2014

Skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2014 r.

Poprawa otoczenia makroekonomicznego oraz wyższa sprzedaż złożyły się na dobry wynik EBITDA LIFO. 

W III kwartale br. PKN ORLEN osiągnął zysk operacyjny (EBITDA LIFO) w wysokości  2,1 mld PLN. W jego uzyskaniu pomogły pozytywne warunki makroekonomiczne -  wzrost marży downstream oraz spadek cen ropy. PKN ORLEN wykazał wzrost wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach. W segmencie wydobycia PKN ORLEN kontynuował działania z zakresu poszukiwań gazu i ropy w Polsce, a w  Kanadzie wydobycie węglowodorów osiągnęło poziom 652 tys. boe.

W III kwartale br. PKN ORLEN zmniejszył zadłużenie o 0,4 mld PLN (kw/kw) i utrzymał dźwignię finansową na optymalnym poziomie. W tym okresie wypłacono dywidendę w wysokości 616 mln PLN, czyli 1,44 PLN na akcję.

Koncern został w ostatnich miesiącach wyróżniony kolejnymi prestiżowymi nagrodami: „Index of Success” rankingu CEE TOP500 w kategorii fuzje i przejęcia, po raz drugi tytułem „The Best of The Best” za najlepszy raport roczny oraz „Top Marka” miesięcznika PRESS za najlepszy wizerunek medialny w kategorii „stacje paliw”.

W III kwartale 2014 roku PKN ORLEN  uzyskał:

  • EBITDA wg LIFO wyższa o 1,4 mld PLN (r/r)
  • Wzrost sprzedaży łącznie o 3% (r/r) we wszystkich segmentach
  • Dźwignię finansową na poziomie 25,9%

Na wyniki Koncernu w III kwartale 2014 r. istotny wpływ miał wzrost marży downstream o 3,4 USD/bbl (r/r) do poziomu 12,9 USD/bbl. Nastąpiło także umocnienie średniego kursu PLN względem USD i EUR oraz spadek średniej ceny ropy Brent o (-) 8 USD w stosunku do poziomu z III kwartału 2013 r. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest PKN ORLEN nastąpił spadek zużycia benzyn, a w Polsce i Niemczech także olejów napędowych.

Wynik operacyjny EBIDTA wg LIFO wzrósł o 1,4 mld PLN do poziomu 2,1 mld PLN, głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży segmentu downstream o 2% oraz zwiększeniu sprzedaży detalicznej na wszystkich rynkach.

Bardzo dobry wynik osiągnięty w III kwartale 2014 r. zawdzięczamy zwiększeniu sprzedaży w połączeniu z okresową poprawą otoczenia rynkowego, w szczególności wyraźnemu wzrostowi marży downstream. Warto zwrócić uwagę na segment detaliczny, w którym udało się poprawić wolumeny sprzedaży, szczególnie w Czechach gdzie przekroczyliśmy próg 15% udziału w rynku, mimo spadającego zapotrzebowania na paliwa na praktycznie wszystkich naszych rynkach. Dobrą informacją jest także piętnastoprocentowy wzrost sprzedaży produktów petrochemicznych – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W III kwartale Koncern kontynuował też działania mające na celu utrzymanie stabilnej pozycji finansowej. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 2,2 mld PLN i obejmowały głównie zysk netto powiększony o amortyzację w łącznej wysokości 1,1 mld PLN oraz zmniejszenie salda kapitału pracującego netto w kwocie 1,1 mld PLN. Koncern dokonał również obniżenia zadłużenia netto o 0,4 mld PLN (kw/kw) przy zachowaniu bezpiecznego poziomu dźwigni finansowej, wynoszącego 25,9%. W III kwartale 2014 r. dokonano wypłaty dywidendy 616 mln PLN (1,44 PLN na akcję), co oznacza 3% stopę zwrotu w odniesieniu do średniego poziomu ceny akcji PKN ORLEN za 2013 r.

Konsekwentna realizacja strategii Koncernu, wsparta pozytywnym wpływem czynników makroekonomicznych, pozwoliła nie tylko na wypracowanie dobrych wyników, ale także dalsze wzmacnianie stabilności finansowej PKN ORLEN. Jednym z ważnych elementów naszej strategii pozostaje wywiązywanie się ze zobowiązań wobec akcjonariuszy, przy zachowaniu bezpiecznych fundamentów finansowych. Mamy jednak świadomość, że pozytywne makro może nie utrzymać się w dłuższym horyzoncie, dlatego będziemy stale koncentrować się na doskonałości operacyjnej i optymalizowaniu naszej Grupy Kapitałowej – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

Pomimo niższych marż paliwowych w Niemczech i Czechach (r/r) i wciąż aktywnej szarej strefy, w III kwartale 2014 r. segment detaliczny Grupy ORLEN utrzymał bardzo dobry wynik EBITDA LIFO, na poziomie 441 mln PLN. W tym czasie łączny wzrost wolumenów sprzedaży w segmencie wyniósł 2% (r/r), przy czym Koncern odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach (r/r), głównie w Polsce o 1,6pp (r/r). Na wynik segmentu wpływ miała również poprawa marż pozapaliwowych (r/r) i konsekwentny rozwój sieci sprzedaży pozapaliwowej – na koniec III kwartału 2014 r. Koncern dysponował 1200 punktami Stop Cafe i Stop Cafe Bistro w Polsce, co oznacza wzrost o 236 punktów (r/r).

W III kwartale 2014 r. wynik EBITDA LIFO segmentu downstream wyniósł 1 766 mln PLN i był wyższy o 1 347 mln PLN (r/r). W tym czasie Koncern odnotował wzrost sprzedaży produktów petrochemicznych łącznie o 15% (r/r), przy nieznacznym spadku sprzedaży produktów rafineryjnych o (-) 1% (r/r). Pozytywnym czynnikiem wpływającym na wyniki segmentu był wzrost marży downstream o 3,4 USD/bbl (r/r) w efekcie poprawy marż głównych produktów rafineryjnych i petrochemicznych. W ciągu ostatniego kwartału w ramach inwestycji energetycznych zakończono główne prace montażowe kluczowych elementów bloku parowo-gazowego we Włocławku, w tym turbiny gazowej, turbiny parowej, generatora i kotła. Wszystkie działania, w tym prace montażowe układów pomocniczych, elektryki i automatyki oraz realizacja przyłączy energetycznych i gazowych (PSE Operator i Gaz-System), odbywają się zgodnie z harmonogramami. Rozważana  jest też koncepcja podobnej inwestycji zlokalizowanej w Płocku. Uzyskano już pozwolenie na budowę, trwa również procedura uzyskiwania  pozwolenia na budowę dla mediów oraz przygotowanie linii blokowej (wysokiego napięcia) i przyłącza gazu. Na obecnym etapie analizowana jest efektywność projektu, natomiast decyzja inwestycyjna spodziewana jest w IV kwartale 2014 r.

Koncern konsekwentnie rozwija działalność w segmencie wydobycia. W projektach poszukiwawczych gazu łupkowego na koniec III kwartału 2014 r. zakończono 10 odwiertów, w tym 7 pionowych i 3 horyzontalne. W III kwartale 2014 roku przeprowadzono zabieg szczelinowania otworu horyzontalnego na koncesji Wodynie-Łuków oraz rozpoczęto wiercenie kolejnego otworu horyzontalnego na koncesji Wierzbica. Dodatkowo prowadzono akwizycję i przetwarzanie danych sejsmicznych 2D na koncesji Wołomin oraz prace przygotowawcze do odwiertu pionowego. W ramach projektów konwencjonalnych na koniec III kwartału 2014 roku na terenie Polski zostały zrealizowane 2 odwierty rozpoznawcze (projekt Sieraków) i 1 odwiert poszukiwawczy (projekt Karbon). Kontynuowane były również analizy danych pozyskanych z dotychczas zrealizowanych operacji.

W Kanadzie w III kwartale 2014 r. rozpoczęto wiercenie 20 nowych otworów (11 netto), przeprowadzono 10 zabiegów szczelinowania (6,6 netto) oraz włączono 4 otwory do wydobycia (2,3 netto). Łącznie na koniec III kwartału 2014 roku wydobycie prowadzono ze 125,3 otworów netto. Średnia dzienna produkcja węglowodorów w ciągu ostatnich trzech miesięcy wyniosła ok. 7,1 tys. boe/d i była wyższa o 2,6 tys. boe/d (kw/kw). Na rynku kanadyjskim łączne zasoby Koncernu wynoszą obecnie ok. 48 mln boe rezerw ropy i gazu (2P).