28.04.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN

Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych za 2014 rok, a także absolutoriów dla Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również poziomu wypłaty dywidendy najważniejszymi decyzjami dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Decyzją Walnego Zgromadzenia zaakceptowane zostały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe: jednostkowe i skonsolidowane za 2014 rok. Wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN otrzymali również absolutorium.

Akcjonariusze wyrazili także zgodę na pokrycie ubiegłorocznej straty netto z kapitału zapasowego oraz przeznaczenie z części kapitału zapasowego, utworzonej z zysków z lat ubiegłych, kwoty 705,7 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 1,65 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 16 czerwca, a terminem wypłaty 8 lipca 2015 roku.

Zgromadzenie Spółki zatwierdziło większość zaproponowanych zmian do treści Statutu porządkujących i aktualizujących kwestie związane z działalnością handlową Spółki.