13.10.2015

ORLEN kupuje aktywa wydobywcze w Polsce

PKN ORLEN za pośrednictwem swojej spółki zależnej ORLEN Upstream zawarł umowę, która rozpoczyna procedurę przejęcia całościowego pakietu akcji FX Energy, spółki notowanej na nowojorskiej giełdzie NASDAQ. Uzgodniona kwota 1,15 USD (4,27 PLN) za akcję zwykłą i 25 USD (92,87 PLN) za akcję uprzywilejowaną, przekłada się na wartość transakcji wynoszącą ok. 83 milionów USD (około 308 mln PLN). Akwizycja powiększy bazę zasobową (2P) Koncernu o 8,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe).

Oferta została już zaakceptowana przez Radę Dyrektorów FX Energy. W wyniku podpisanej umowy ORLEN Upstream ogłosi wezwanie na akcje spółki. W przypadku uzyskania wymaganego progu akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy FX Energy w odpowiedzi na wezwanie, ORLEN Upstream wykupi je za pośrednictwem spółki specjalnego przeznaczenia powołanej w USA. Łączna wartość nabycia FX Energy, po uwzględnieniu zadłużenia netto spółki wyniesie około 119 mln USD (czyli około 442 mln PLN).

Zgodnie z założeniami naszej strategii w obszarze upstream konsekwentnie zmierzamy do osiągnięcia potencjału wydobywczego na poziomie 6 mln boe/rok w 2017 roku. Zainicjowaliśmy dziś formalnie proces akwizycji FX Energy, który będzie kolejnym istotnym krokiem w budowaniu portfela poszukiwawczo-wydobywczego w kraju i za granicą. Pozwoli to na jego zbilansowanie poprzez rozbudowę o aktywa konwencjonalne i rozpoczęcie wydobycia węglowodorów przez PKN ORLEN w Polsce. - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Aktywa FX Energy w Polsce znajdują się na dwóch obszarach (Płotki i Edge) zlokalizowanych na terenach Niżu Polskiego. Spółka dysponuje również blokiem poszukiwawczym w basenie lubelskim, sąsiadującym z posiadanymi przez ORLEN Upstream koncesjami (Wołomin oraz Garwolin) oraz prowadzi wydobycie z konwencjonalnych złóż ropy naftowej w USA na terenie stanów Montana i Nevada.

Na obszar Płotki składają się 4 bloki koncesyjne położone w województwie wielkopolskim, w rejonie o dobrym rozpoznaniu geologicznym i licznych odkrytych złożach węglowodorów. Głównym celem poszukiwawczym i formacją perspektywiczną są tu piaskowce czerwonego spągowca zalegające na głębokości powyżej 2000m. Rejon koncesji uznawany jest za najbardziej perspektywiczny obszar poszukiwań w formacji tego typu w Polsce i cechuje się niskim ryzykiem poszukiwawczym. FX Energy posiada 49% udziałów (pozostałe należą do PGNiG) w 7 produkujących złożach, z których wydobycie (netto) wynosi ok. 350 tys. m3/d gazu ziemnego zaazotowanego. Obszar Edge składa się z 4 bloków poszukiwawczych, w których spółka posiada 100% udziałów. Głównymi formacjami perspektywicznymi w obszarze koncesji są węglany cechsztyńskie i dewońskie. W obszarze jednego z bloków odkryto w 2013 r. złoże Tuchola, które obecnie znajduje się w fazie przygotowania do zagospodarowania w kierunku wydobycia.

Na bloku poszukiwawczym 255 znajdującym się w basenie lubelskim spółka FX Energy posiada 51% udziałów oraz status operatora. Mniejszościowym udziałowcem jest PGNIG. Głównym celem poszukiwawczym są piaskowce i mułowce karbońskie oraz węglanowe utwory dewońskie. Na obszarze koncesji dokonano w przeszłości komercyjnego odkrycia (złoże gazu o nazwie Wilga).

Identyfikujemy znaczną możliwość wytwarzania synergii przy realizowanych przez ORLEN Upstream w Polsce pracach poszukiwawczo-wydobywczych, dzięki kompetencjom połączonych w wyniku akwizycji zespołów i zintegrowanym aktywom. – powiedział Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Zawarcie umowy to pierwszy krok w kierunku zakupu spółki, a zakończenie transakcji przewidywane jest w czwartym kwartale bieżącego roku lub w pierwszym kwartale 2016 r. Wykup udziałów od akcjonariuszy spółki, ORLEN Upstream zrealizuje z wykorzystaniem spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), która zostanie połączona z FX Energy. W chwili przejęcia spółka zostanie wycofana z NASDAQ. Równolegle trwa uzyskiwanie pozytywnej oceny organów ochrony konkurencji w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz w innych państwach, w których będzie to uzasadnione działalnością Grupy ORLEN.