23.03.2016

Rekomendacja podziału zysku PKN ORLEN

Zarząd PKN ORLEN podjął dziś uchwałę o kształcie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Spółki w sprawie podziału zysku za 2015 rok. Proponowana wysokość dywidendy to 2,00 PLN na akcję.

Propozycja Zarządu przewiduje by zysk netto Spółki w wysokości 1 047 519 491,84 PLN podzielić w następujący sposób: kwota 855 418 122,00 PLN miałaby być przeznaczona na wypłatę dywidendy, pozostała suma w wysokości 192 101 369,84 PLN na kapitał zapasowy Spółki.

Decyzja jest zgodna z założeniami strategii PKN ORLEN na lata 2014-2017, która przewiduje, że poziom dywidendy na akcję będzie systematycznie rósł, gwarantując stabilny zwrot inwestorom. Poziom proponowanej dywidendy za rok 2015 uwzględnia także utrzymanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie, uwzględniającym realizację strategicznych projektów inwestycyjnych Koncernu.

Na dzień dywidendy proponowany jest 15 lipca 2016 roku, a na dzień wypłaty dywidendy - 5 sierpnia 2016 roku. Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.