13.07.2016

Podjęto uchwałę o połączeniu spółki ORLEN Upstream International z ORLEN Upstream

Decyzją zgromadzenia wspólników ORLEN Upstream podjęto uchwałę o zaakceptowaniu transgranicznego połączenia spółek ORLEN Upstream Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Warszawie z ORLEN Upstream International B.V. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Amsterdamie, przeprowadzonego zgodnie z zatwierdzonym 28 kwietnia 2016 r. planem połączenia. ORLEN Upstream na drodze sukcesji uniwersalnej przejmie tym samym wszystkie prawa i obowiązki spółki ORLEN Upstream International, która w wyniku tego procesu przestanie istnieć.

Procedura połączenia prowadzona jest w oparciu o zapisy polskiego Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), a także Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych. Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, czego konsekwencją z chwilą połączenia obu podmiotów nie będzie konieczne podwyższenie kapitału zakładowego ORLEN Upstream. Formalnym zakończeniem procesu połączenia (datą połączenia) będzie właściwa decyzja sądu, której wydanie oczekiwane jest w IV kwartale 2016 r.