20.01.2017

Rada Nadzorcza zatwierdziła nową Strategię Solino

Rada Nadzorcza Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S.A. zatwierdziła Strategię na lata 2017-2021. Dokument zakłada rozwój Spółki, z uwzględnieniem wymogów ustawodawczych i sytuacji finansowej, we wszystkich dotychczasowych obszarach działalności, czyli magazynowaniu paliw, handlu solanką i konfekcjonowaniu soli.

Nowa Strategia jest efektem 2-letniej pracy Zespołu ds. gospodarczych, powołanego na mocy Porozumienia z Organizacjami Związkowymi zawartego w styczniu 2015 roku.

Przyjęta Strategia zakłada kontynuację programu inwestycyjnego mającego na celu zwiększenie operacyjności oddanego do eksploatacji w 2002 roku Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw i dostosowanie go do wymogów znowelizowanej Ustawy o zapasach obowiązkowych. Znowelizowane w połowie 2014 roku przepisy wprowadzają normy dotyczące wydajności wytłaczania zapasów interwencyjnych paliw silnikowych i ropy naftowej z bezzbiornikowych magazynów podziemnych. Dzięki realizowanemu programowi inwestycyjnemu w Solino infrastruktura Magazynu będzie spełniać ustawowe wymagania techniczne.

Strategia zakłada także utrzymanie pozycji lidera w zakresie handlu solanką w Polsce oraz utrzymanie ciągłości frontu solankowego w celu realizacji zobowiązań sprzedażowych względem głównych odbiorców. Aktualnie Spółka wydobywa rocznie ok. 9 mln m3 solanki i utrzymanie tego poziomu wymaga wielomilionowych inwestycji polegających na odwiercaniu nowych otworów i uruchamianiu nowych pól eksploatacyjnych w należących do niej kopalniach w Górze i Mogilnie.

Dokument odnosi się również do rozwoju działalności solnej prowadzonej na Wydziale Konfekcjonowania Soli. Spółka zamierza konsekwentnie zwiększać swój udziału w rynku sprzedaży soli. Zakładane w Strategii działania przewidują rozszerzenie działalności, modernizację parku maszynowego oraz poprawę efektywności produkcji i zyskowności sprzedaży soli i wyrobów solnych. 

- Jestem przekonany, że przyjęta Strategia współtworzona z udziałem Partnera Społecznego to solidny fundament do dalszego zrównoważonego rozwoju firmy we wszystkich obszarach działalności. Beneficjentami jej skutecznej realizacji będą pracownicy, lokalne społeczności, ale też państwo – które zwiększy swoje bezpieczeństwo surowcowe - powiedział Dariusz Kusiak, Prezes Zarządu Solino.