21.06.2017

ORLEN nagrodzi inicjatywy pracowników Politechniki Warszawskiej, Filii w Płocku

Koncern ogłosił Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu na „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN S.A.” przez pracowników Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku. Prace należy zgłaszać do Prorektora Politechniki w terminie do 15 lipca tego roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie września.

Zwycięzca za najlepszą pracę badawczą otrzyma 10 000 złotych. Za miejsce drugie przyznana zostanie kwota 8 000 zł, a za miejsce trzecie 6 000 zł. Oceny zgłoszonych do Konkursu prac dokona Komisja Konkursowa w drodze głosowania, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu PKN ORLEN. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może przyznać nagrody równorzędne, w ramach każdego z trzech stopni. W przypadku podziału nagród pieniężnych pomiędzy członkami Zespołu autorskiego, zostanie on dokonany zgodnie z propozycją zawartą w zgłoszeniu.

Do Konkursu mogą zostać przedstawione prace badawcze wykonane na rzecz PKN ORLEN przez pracowników naukowych Politechniki w okresie od 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca tego roku. Niezależnie od tego, czy prace prowadzone były na skutek zlecenia PKN ORLEN, czy też zostały zainicjowane przez pracowników Politechniki. Prace zgłaszane do Konkursu powinny być zakończone i odebrane z wynikiem pozytywnym przez PKN ORLEN do 30 czerwca b.r., liczy się więc data podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony umowy o wykonanie prac badawczych.

Zadaniem konkursu, który jest istotnym elementem w ponad dwudziestoletniej historii współpracy PKN ORLEN z uczelnią, jest wyróżnienie oryginalnych koncepcji badawczych, pobudzenie inicjatyw twórczych kadry naukowej i propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych.  Zgodnie z ideą konkursu Koncern pragnie także zwiększyć zainteresowanie kadry naukowej Politechniki badaniami nad zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia funkcjonowania Koncernu oraz motywowania do współpracy w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie. 

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania Konkursu określone są w  „Regulaminie Konkursu” (plik PDF)