23.04.2018

Partnerstwo na rzecz dostępności

PKN ORLEN podpisał dziś deklarację Partnerstwa stanowiącą zobowiązanie współpracy w ramach Programu Dostępność Plus, realizowanego przez rząd Mateusza Morawieckiego. Deklarację sygnowali również przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów.

Podpisanie porozumienia to potwierdzenie, że w każdym aspekcie funkcjonowania PKN ORLEN będzie kierował się ideą dostępności i równego traktowania, a także dąży do wyrównywania szans nie tylko w swojej firmie, ale również w otoczeniu na które ma wpływ i  które może kreować.

- Deklaracja prowadzenia działań w zgodzie z ideą dostępności i równego traktowania doskonale wpisuje się w misję PKN ORLEN jako firmy odpowiedzialnej społecznie. Ten kurs już obraliśmy, jest on wpisany w zbiór zasad i wartości, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy i planowaniu rozwoju. Podpisanie deklaracji jeszcze bardziej motywuje nas do poszerzania naszej działalności na rzecz niwelowania wszelkich barier społecznych – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Warto zauważyć, że PKN ORLEN część z założeń Programu Dostępność Plus realizuje z powodzeniem od kilku lat, inne są na etapie wdrażania, a kolejne będzie tworzyć jako efekt przystąpienia do programu. Jak ważne dla Koncernu są zagadnienia zniesienia wszelkiego rodzaju barier niech świadczy fakt, że w raporcie zintegrowanym PKN ORLEN za 2017 będziemy mogli znaleźć rozwiązania jakie firma stosuje dla klientów z dysfunkcjami. Po pierwsze 1350 stacji ORLEN posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym prysznice). Na ponad 1000 stacji wydzielone są specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a podjazdy są specjalnie dostosowane. Po drugie koncern intensywnie modernizuje sieć stacji, by jeszcze w większym stopniu wyjść naprzeciw potrzebom osób z różnymi dysfunkcjami. We współpracy z Fundacją INTEGRACJA opracował system szkoleń z obsługi osób niepełnosprawnych, które przeszli wszyscy sprzedawcy na stacjach paliw ORLEN. Wdrożył standardy planowania infrastruktury komunikacyjnej na obiektach nowobudowanych pod kątem dostępności. Jedna ze stacji, na której zrealizowano pilotażowy projekt dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych,   otrzymała certyfikat „Obiekt bez barier”, oraz wyróżnienie w konkursie architektoniczno-urbanistycznym „Lider Dostępności 2016” organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Fundację Integracja, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Większość budynków administracyjnych PKN ORLEN wyposażona jest w windy, toalety, bezstopniowe wejścia do budynków, bramki z kontrolą dostępu przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz w pokoje dla matki i dziecka. Dodatkowo w otoczeniu części budynków administracyjnych zlokalizowane są bezstopniowe wejścia do budynków, podjazdy i wyznaczone miejsca parkingowe dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Należy podkreślić, że koncern realizuje szereg programów, które mają na celu niwelować społeczne bariery w najbliższym otoczeniu. Od 2011 roku w PKN ORLEN realizowana jest polityka określająca warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych, mająca na celu zrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia, dokształcania zawodowego, awansów osób niepełnosprawnych, jak również kształtowanie świadomości w zakresie poszanowania praw osób niepełnosprawnych. W ramach Programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie, pracownicy firmy będący rodzicami dzieci z niepełnosprawnością mają dodatkowe dwa dni w roku wolne od pracy, aż do 24 roku życia dziecka. W firmie funkcjonuje również Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, który umożliwia pozyskanie obecnym i byłym pracownikom dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym niepełnosprawnego dziecka wraz z opiekunem. Ponadto koncern angażuje się także w inicjatywny społeczne, na rzecz osób niepełnoprawnych. Pracownicy ORLENU biorą czynny udział w działaniach wolontariatu.  Dwa razy w roku odbywają się w siedzibie spółki przedświąteczne kiermasze, w których biorą udział placówki sprawujące opiekę nad osobami  niepełnosprawnymi z Płocka i okolic, co poza materialnym wymiarem przedsięwzięcia, ma także wymiar społeczny, integrujący środowisko osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób zdrowych.