15.06.2021

Pozytywna decyzja URE dotycząca wsparcia dla farmy wiatrowej Baltic Power

Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi Baltic Power wsparcie w postaci kontraktu różnicowego, obowiązującego przez 25 lat. W jego ramach inwestor zyskuje prawo do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej na morzu i wprowadzonej do sieci. Oznacza to, że regulator będzie niwelował ewentualną różnicę pomiędzy rynkową ceną sprzedaży energii, a kosztem jej wytworzenia.

- Decyzja o wsparciu projektu Baltic Power to ważny krok i bardzo dobra informacja dla całej branży offshore w Polsce. Morska energetyka wiatrowa, która będzie jednym z filarów transformacji energetycznej naszego kraju, wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Przyznane wsparcie posłuży w znacznym stopniu do budowy niezbędnego know-how i efektywnego łańcucha wartości z udziałem polskich przedsiębiorstw. Pozwoli nam to odważnie myśleć o dalszym rozwoju tego segmentu energetyki, w tym kolejnych inwestycjach na morzu – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Ustawodawca, chcąc stworzyć jak najlepsze warunki do realizacji polityki redukcji emisji CO2 w sektorze energetycznym, przewidział w ustawie offshore mechanizm wsparcia morskiej energetyki wiatrowej. To znany m.in. z Wielkiej Brytanii, czyli najbardziej rozwiniętego rynku offshore w Europie, system wsparcia w postaci kontraktów różnicowych (Contract for Difference). Dzięki jego zastosowaniu inwestorzy dostają wieloletnią gwarancję stałego i znanego z góry poziomu przychodów ze sprzedaży energii. Jeśli cena uzyskana na rynku ze sprzedaży będzie niższa od zagwarantowanej przez państwo, wówczas otrzymają oni wyrównanie tzw. ujemnego salda. W przypadku gdy sprzedaż energii elektrycznej nastąpi po cenie wyższej niż cena gwarantowana, uzyskana nadwyżka zostanie zwrócona. Pozwala to na redukcję ryzyka inwestycyjnego i stanowi zachętę do planowania kolejnych projektów morskich farm wiatrowych. System przewidziany jest dla projektów realizowanych w tzw. pierwszej fazie wsparcia, czyli obecnie przygotowywanych już projektów budowy farm na morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 5,9 GW. Jedną z takich inwestycji jest morska farma wiatrowa Baltic Power.

Wydawana przez Prezesa URE decyzja przyznaje prawo do pokrycia ujemnego salda tzw. kontraktu różnicowego na poziomie nie wyższym niż ustalona cena referencyjna 319,6 PLN za 1 MWh. Pozyskanie wsparcia wiąże się ze zobowiązaniem do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej na morskiej farmie wiatrowej w terminie 7 lat od dnia wydania decyzji URE. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie budowy farmy Baltic Power planowane jest na rok 2023, a jej zakończenie w 2026. Decyzja wydana przez regulatora wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską, która zweryfikuje ją pod kątem zgodności z wewnętrznym rynkiem pomocy publicznej.

Budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW stanowi jeden z najważniejszych projektów strategii ORLEN2030. Zakłada ona dynamiczny rozwój obszaru energetyki, a szczególnie inwestycje w nisko- i zero emisyjne źródła wytwarzania. Na ten cel w perspektywie dekady Grupa ORLEN planuje przeznaczyć łącznie 47 mld zł.

Prace nad budową pierwszej morskiej farmy wiatrowej Koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power. Projekt realizowany jest w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power, która objęła 49% udziałów w projekcie. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.