O FIRMIE

Polityka dobroczynności


Polityka dobroczynności ORLEN stanowi istotny element społecznej odpowiedzialności Spółki – pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Deklarujemy otwartość na otaczający nas świat, wrażliwość na potrzeby ludzi oraz chęć niesienia pomocy.

 

Chcielibyśmy, by nasze działania dobroczynne odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Ponadto, chcielibyśmy, by ich zasięg był jak największy, a akcje dobroczynne docierały w miejsca, gdzie pomoc jest niezbędn

Działalność dobroczynna jest jedną z form pomocy udzielanej przez ORLEN Bardzo ważne są także akcje wolontariackie realizowane przez naszych pracowników oraz wsparcie w formie sponsoringu inicjatyw związanych ze sportem, zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim, z rozwojem kultury i zachowaniem dorobku kulturalnego, a także z ochroną środowiska.

Kierunek działalności dobroczynnej ORLEN wytyczają cztery priorytety oraz określone w nich obszary:

a. ORLEN DLA ŚRODOWISKA

 • wspieranie inicjatyw związanych z racjonalnym kształtowaniem środowiska i gospodarowaniem zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • wspieranie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom,
 • wspieranie inicjatyw związanych z utrzymywaniem i przywracaniem elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
 • wspieranie inicjatyw realizujących idee gospodarki o obiegu zamkniętym;

b. ORLEN DLA SPOŁECZEŃSTWA

 • ​wspieranie Rodzinnych Domów Dziecka oraz młodzieży opuszczającej Domy Dziecka,
 • wspieranie grup wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie inicjatyw skierowanych do repatriantów oraz ich rodzin;
 • wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych oraz partnerów lokalnych;

c. ORLEN DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA

 • wspieranie zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych,
 • wspieranie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach,
 • wspieranie instytucji i placówek medycznych,
 • wspieranie inicjatyw promujących zdrowy i aktywny tryb życia;

d. ORLEN DLA SPORTU, EDUKACJI I KULTURY

 • wsp​ieranie inicjatyw na rzecz rozwoju sportu,
 • wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji i nauki,
 • wspieranie młodych talentów,
 • wspieranie inicjatyw ochrony i renowacji zabytków,
 • wspieranie inicjatyw promujących kulturę i historię Polski.

ORLEN udziela darowizn bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Fundacji ORLEN.

Wszystkie otrzymane prośby o wsparcie są wnikliwie analizowane i oceniane, zgodnie z priorytetami działalności dobroczynnej oraz realizowanymi programami.

ORLEN rozpatruje wyłącznie wnioski o udzielenie darowizny:

a) jednostkom sektora finansów publicznych;

b) jednostkom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. ze zm.);

c) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

d) stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski od tych jednostek, po wstępnej analizie, mogą być również przekazywane do Fundacji ORLEN.

ORLEN będzie pozostawiał bez rozpoznania wnioski złożone przez związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, kluby sportowe będące spółkami prawa handlowego oraz partie polityczne i utworzone przez nie fundacje lub stowarzyszenia. 

Wnioski osób fizycznych, w tym pracowników Grupy ORLEN będących w trudnej sytuacji życiowej/losowej, o udzielenie darowizny rozpatruje Fundacja ORLEN. Wnioski tego rodzaju, o ile trafią do ORLEN, będą przekazywane do rozpatrzenia przez Fundację.

Warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji w sprawie darowizny dla podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, jest złożenie do ORLEN wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej. Wnioski kierowane do Fundacji ORLEN powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji. Każdy wniosek złożony do ORLEN. powinien zawierać informacje dotyczące wnioskodawcy oraz celu darowizny.

W trakcie rozpatrywania wniosku, ORLEN może zwracać się do wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, m.in. określających ustrój danego podmiotu (np. statut) wraz z potwierdzeniem prowadzenia działalności, sprawozdania z działalności za rok poprzedni, itp.

ORLEN wspiera w szczególności:

a) inicjatywy mieszczące się w ramach określonych priorytetów i realizowanych programów;

b) podmioty, którym udało się zebrać co najmniej 15% środków na wnioskowany cel.

ORLEN nie przekazuje darowizn podmiotom, które:

a) nie przedstawiły wszystkich niezbędnych dokumentów lub nie udzieliły wnioskowanych wyjaśnień – po przekazanej prośbie o ich uzupełnienie lub udzielenie;

b) przedłożyły dokumenty budzące zastrzeżenia co do ich autentyczności lub rzetelności, których wnioskodawcy nie potrafili wyeliminować;

c) nie rozliczyły się lub rozliczyły częściowo z darowizny otrzymanej w ostatnich 5 (pięciu) latach, pomimo dodatkowej prośby o rozliczenie, w związku z kierowanym wnioskiem o kolejną darowiznę;

d) wykorzystały w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat darowiznę niezgodnie z przeznaczeniem lub odmówiły poddania się kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, o której mowa w umowie darowizny.

W uzasadnionych sytuacjach opisane wyżej przypadki mogą być rozpatrzone indywidualnie.

​Wszelkie obowiązki obdarowanego, z tytułu udzielonej przez ORLEN darowizny, są każdorazowo określane w umowie darowizny.

Darowizna może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie. Dopuszcza się wykorzystanie części środków finansowych na pokrycie tzw. kosztów administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania celu. 

ORLEN ma prawo, na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, kontrolować jego przebieg, w tym zgodność wydatkowania środków z celem określonym w umowie darowizny.

Ma również prawo do skontrolowania sposobu wykorzystania przedmiotu darowizny lub zwrócenia się o udzielenie pisemnej informacji w tym zakresie, w okresie 3 (trzech) lat od daty przedstawienia rozliczenia darowizny przez obdarowanego.

Obdarowany, który nie jest lub nie będzie w stanie zrealizować przedsięwzięcia sfinansowanego/dofinansowanego przez ORLEN, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ORLEN, a także zwrócić całość otrzymanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, związanymi z przechowywaniem środków finansowych stanowiących darowiznę, na rachunek bankowy darczyńcy.

W przypadku wykorzystania darowizny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub odmowy poddania się przez obdarowanego kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, ORLEN może zażądać zwrotu przedmiotu darowizny. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu wezwania w tej sprawie.

​Obdarowany jest zobowiązany do rozliczenia darowizny na zasadach i w terminie określonym w umowie darowizny.

Dokumenty finansowe i inne materiały potwierdzające wykorzystanie darowizny powinny być sporządzone rzetelnie i nie mogą budzić wątpliwości pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie kopie dokumentów, o ile nie jest możliwe przesłanie ich oryginałów, wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę reprezentującą obdarowanego.

Na każdym dokumencie księgowym, stanowiącym załącznik do rozliczenia, powinna znaleźć się informacja: sfinansowano/dofinansowano ze środków ORLEN zgodnie z umową darowizny (należy podać nr umowy darowizny, datę jej zawarcia oraz wykorzystaną kwotę darowizny).

Obdarowany ma obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanej darowizny przez okres co najmniej 5 (pięciu) lat lub dłużej, jeśli wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Obdarowany ma obowiązek udostępnienia dokumentacji dotyczącej udzielonej darowizny, na każdy wniosek ORLEN

Wszelkie zmiany dotyczące wykorzystania przedmiotu darowizny lub też sposobu rozliczenia umowy wymagają wcześniejszej pisemnej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) zgody ORLEN