O FIRMIE

Polityka dobroczynności


Polityka dobroczynności stanowi istotny element społecznej odpowiedzialności ORLEN i jest jednym z narzędzi wdrażania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2024-2030 w filarze Społeczności. Strategia odpowiada na rosnące oczekiwania inwestorów, dla których coraz bardziej istotne staje się realne zaangażowanie firm w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Społeczna odpowiedzialność polega na budowaniu wartości firmy w sposób gwarantujący spójność celów biznesowych i społecznych, w oparciu o zrównoważony rozwój oraz z myślą o przyszłych pokoleniach i środowisku. Opiera się ona na wartościach Koncernu: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność. Firma dba o etykę biznesu i poszanowanie praw człowieka, a także przeciwdziałanie korupcji. Buduje relacje z interesariuszami oparte o wzajemny szacunek i partnerstwo.

Realizując założenia Polityki dobroczynności firma pokazuje, jak wywiązuje się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Za deklaracją otwartości na otaczający świat, wrażliwości na potrzeby ludzi oraz chęci niesienia pomocy stoją konkretne działania. Zaangażowanie dobroczynne ORLEN jest odpowiedzią na potrzeby interesariuszy, w tym głównie społeczności lokalnych. Dzięki ogólnopolskiemu charakterowi wielu inicjatyw udaje się dotrzeć do miejsc, gdzie pomoc jest potrzebna, a wsparcie Koncernu powoduje realne zmiany w życiu społeczeństwa.

Działalność dobroczynna jest jedną z form pomocy udzielanej przez ORLEN. Istotne są także programy społeczne i akcje wolontariatu pracowniczego realizowane przy wsparciu fundacji korporacyjnych ORLEN (Fundacji ORLEN, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Fundacji ORLEN dla Pomorza) oraz projekty sponsoringowe.

Polityka dobroczynności ORLEN określa zasady udzielania, wykorzystania i rozliczania darowizn. W spółkach Grupy ORLEN obowiązuje Standard organizacyjny w zakresie prowadzenia Polityki dobroczynności.