Nr 110/2011  | 05-07-2011

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 roku („ZWZ”) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

L.p. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w dniu 29.06.2011 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1. SKARB PANSTWA - REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
UL. KRUCZA36/WSPOLNA 6
00-522 WARSZAWA
117 710 196 117 710 196 51,86% 27,52%
2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK
UL. PROSTA 70
00-838 WARSZAWA
26 000 000 26 000 000 11,46% 6,08%
3. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
UL. LUDNA 2
00-406 WARSZAWA
18 000 000 18 000 000

 7,93%

4,21%
4. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"
AL. JANA PAWŁA II 24
00-133 WARSZAWA
13 300 000 13 300 000

5,86%

3,11%

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539)

Zarząd PKN ORLEN S.A.