Nr 250/2013  | 01-07-2013

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2013 roku („ZWZ”) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 L.p.  Akcjonariusz  Liczba akcji                                                                                            Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w dniu 27.06.2013 Procentowy udział w ogólnej
liczbie głosów 
1. SKARB PAŃSTWA - REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
UL. KRUCZA 36/WSPÓLNA
600-522 WARSZAWA
117 710 196 117 710 196 44,94% 27,52%
2.  ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
UL. TOPIEL 12
00-342 WARSZAWA
40 000 000 40 000 000 15,27% 9,35%
3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK
UL. DOMANIEWSKA 44
02-672 WARSZAWA
30 000 000 40 000 000 11,45%  7,01%
4. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"
AL. JANA PAWŁA II 24
00-133 WARSZAWA
16 600 000          16 600 000 6,34%  3,88%

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Pliki do pobrania: