Zobacz także:
Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w PKN ORLEN S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.) Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
 2. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKN ORLEN S.A. w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”).

Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
 2. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy,
 3. prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • obowiązywania umowy,
 • do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 • do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PKN ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN ORLEN S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt III powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesie związanym z obsługą ruchu osobowego i materiałowego.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób, obszarów, obiektów oraz urządzeń PKN ORLEN S.A., tj. zapewnienie ruchu osobowego i materiałowego na terenie PKN ORLEN S.A., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przedsiębiorstwu ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • 10 lat - od chwili zarejestrowania ostatniej aktywności w systemie kontroli dostępu w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem osobowym,
 • w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem materiałowym zgodnie z okresem określonym w „Instrukcji o ruchu materiałowym w PKN ORLEN S.A.”.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od PKN ORLEN S.A. dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia ruchu osobowego i materiałowego na terenie PKN ORLEN S.A., a tym samym bezpieczeństwa osób i mienia. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wejście/wjazd na teren chroniony PKN ORLEN S.A.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące monitoringu na obiektach PKN ORLEN S.A.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunków zarejestrowanych przez kamery monitoringu wizyjnego zainstalowane/funkcjonujące na obiektach PKN ORLEN S.A., w tym w obrębie tych obiektów, jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (dalej: PKN ORLEN S.A.) z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W PKN ORLEN S.A. wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który PKN ORLEN S.A. uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

IV. ODBIORCY DANYCH

Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek.
Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby PKN ORLEN S.A. dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. I i II powyżej.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki).

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Z Administratorem danych można się skontaktować:

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.
 • Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej Orlen, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach.
 • Uzasadniony interes PKN Orlen S.A. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. PKN Orlen S.A. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

IV. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 • dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
 • spółki Grupy Kapitałowej ORLEN – w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na przekazanie danych.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, jeśli kontaktujesz się z PKN ORLEN S.A. za pomocą formularza Promocje ORLEN – formularz kontaktowy.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przekazania odpowiedzi na zadane pytania, w celu realizacji procesu związanego z obsługą skarg i reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia skargi lub reklamacji, a także udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.


Klauzula informacyjna dla pracowników Oferenta/Wykonawcy/Kontrahenta lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą/Kontrahentem

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: . Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.

3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do PKN ORLEN S.A. przez podmiot świadczący usługi dla PKN ORLEN S.A. lub zamierzający świadczyć usługi (zlożył do PKN ORLEN S.A. ofertę współpracy) stanowią w zależności od rodzaju współpracy dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez PKN ORLEN S.A. w następujących celach:

a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z PKN ORLEN S.A., której stroną jest/będzie podmiot świadczący usługi dla PKN ORLEN S.A., w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez podmiot świadczący usługi dla PKN ORLEN S.A., w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania PKN ORLEN S.A., kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy PKN ORLEN S.A. a podmiotem świadczącym usługi dla PKN ORLEN S.A.,
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKN ORLEN S.A., w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku.

5. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:

a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na PKN ORLEN S.A. na podstawie przepisów prawa, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego m.in. na podstawie art. 18 Prawa budowlanego do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku;
b) prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, archiwizacji.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zatrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a podmiotem świadczącym usługi dla PKN ORLEN S.A. lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. umową.

8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NASZE MARKI