Zobacz także:
Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w PKN ORLEN S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z Administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się także:

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

2. W PKN ORLEN S.A. powołano Inspektora Ochrony Danych. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty“. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKN ORLEN S.A. w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”).
c) dbałość o bezpieczeństwo PKN ORLEN S.A. przed nadużyciami i nieprawidłowościami dot. antykorupcji, weryfikacji wiarygodności, wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom, zapobieganie konfliktom interesów w procesach biznesowych,
d) prowadzenie wysokich standardów etycznych,
e) marketing produktów lub usług własnych PKN ORLEN S.A.,
f) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

4. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:

a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych dbałość o bezpieczeństwo PKN ORLEN S.A. przed nadużyciami i nieprawidłowościami dot. antykorupcji. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy.
c) prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, marketingu produktów własnych, weryfikacji poprawności i kompletności danych, prowadzenie wysokich standardów etycznych, zapewnienie należytej staranności w procesach biznesowych, wykrywania nadużyć oraz zapobieganie nadużyciom, weryfikacji wiarygodności;

IV. ODBIORCY DANYCH

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikajacych z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

VI. PRAWA

7. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PKN ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN ORLEN S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.

3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do PKN ORLEN S.A. przez ………………………* - podmiot świadczący usługi dla PKN ORLEN S.A. lub zamierzający świadczyć usługi (zlożył do PKN ORLEN S.A. ofertę współpracy) stanowią w zależności od rodzaju współpracy dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez PKN ORLEN S.A., w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:

a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z PKN ORLEN S.A., której stroną jest/będzie ………………………*, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez ………………………*, w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania PKN ORLEN S.A., kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy PKN ORLEN S.A. a ………………………*,
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKN ORLEN S.A., w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku.

5. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:

a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na PKN ORLEN S.A. na podstawie przepisów prawa wynikających, w zależności od rodzaju współpracy, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku, m.in. na podstawie art. 18 Prawa budowlanego, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego, do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
b) prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, archiwizacji.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zatrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a ………………………* lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. umową.

8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunków zarejestrowanych przez kamery monitoringu wizyjnego zainstalowane/funkcjonujące na obiektach PKN ORLEN S.A., w tym w obrębie tych obiektów, jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (dalej: PKN ORLEN S.A.) z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W PKN ORLEN S.A. wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który PKN ORLEN S.A. uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

IV. ODBIORCY DANYCH

Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek.
Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby PKN ORLEN S.A. dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. I i II powyżej.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunków osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu wizyjnego w obrębie stacji paliw jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (dalej: PKN ORLEN S.A.) z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować pod numerami: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W PKN ORLEN S.A. wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY

Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który PKN ORLEN S.A. uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obrębie stacji paliw, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Nagrania z monitoringu mogą być także przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) w celach analitycznych i statystycznych.

IV. ODBIORCY DANYCH

Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek.

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby PKN ORLEN S.A. dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Za wszelkie kopie, o które zwróci się osoba, której dotyczą dane administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. I i II powyżej.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób, obszarów, obiektów oraz urządzeń PKN ORLEN S.A., tj. zapewnienie ruchu osobowego i materiałowego na terenie PKN ORLEN S.A., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przedsiębiorstwu ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • 10 lat - od chwili zarejestrowania ostatniej aktywności w systemie kontroli dostępu w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem osobowym,
 • w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem materiałowym zgodnie z okresem określonym w „Instrukcji o ruchu materiałowym w PKN ORLEN S.A.”.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od PKN ORLEN S.A. dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia ruchu osobowego i materiałowego na terenie PKN ORLEN S.A., a tym samym bezpieczeństwa osób i mienia. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wejście/wjazd na teren chroniony PKN ORLEN S.A.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przesłane przez Panią/Pana do PKN ORLEN S.A. pocztą elektroniczną oraz za pomocą formularzy dostępnych na stronie interetowej PKN Orlen S.A. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość/zapytanie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Z Administratorem danych możesz się skontaktować:

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

W przypadku rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy natomiast inne dane, dobrowolnie podane przez Ciebie, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podstawą prawną przetwarzania danych będą:

art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy)
art. 22¹ § 1-2 Kodeksu Pracy (przepis prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisu prawa)

W sytuacji gdy Twoje stanowisko wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będziemy wymagali dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (podstawa prawna art. 10 RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Twoich danych będą nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane będą udostępnione Spółkom Grupy Kapitałowej ORLEN dla prowadzonych przez nie procesów rekrutacyjnych, jeżeli wyrazisz na to odrębna zgodę, która może zostać odwołana przez Ciebie w dowolnym czasie.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.

VI. TWOJE PRAWA

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wycofania zgody,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach I i II powyżej).

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 6 ust. 1 lit. b i c jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna

 1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
 2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. przesyłanie informacji nt. działalności PKN ORLEN S.A. z wykorzystaniem serwisów informacyjnych funkcjonujących w PKN ORLEN S.A., w których się Pan/Pani zarejestrował/-a w tym w ramach Biuletynu Biura Prasowego PKN ORLEN S.A.,
  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez Panią/Pana do PKN ORLEN S.A. pocztą elektroniczną,
  3. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
  1. zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu kontaktu, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu odwołania zgody, o której mowa w pkt. 4 lit. a, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania informacji nt. działalności PKN ORLEN S.A. oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość.
 7. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PKN ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN ORLEN S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgłoszenia do otrzymywania Biuletynu,
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna
dla klientów PKN ORLEN S.A. - osób fizycznych, korzystających z usługi e-Paragon

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 3. RODZAJE DANYCH I CELE PRZETWARZANIA

  W związku z usługą e-Paragon przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe związane z dokonywaniem zakupów, tj.:
  • informacje o miejscu, w którym dokonano zakupów – lokalizacja,
  • data i czas wystawienia paragonu (informacje o dacie i godzinie dokonania zakupów),
  • informacje o zakupionych towarach lub usługach (informacje o ilości lub liczbie zakupionych towarów lub usług, ich cenie, oraz o kwocie wydanej na poszczególne towary i usługi oraz o łącznej wydanej kwocie, numer paragonu),
  • Identyfikator transakcji i klienta otrzymany od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (dalej: PKO BP).
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu generowania elektronicznych paragonów i przekazywania ich do PKO BP, tak aby mogła Pani/Pan korzystać z usługi e-Paragon.

 4. PODSTAWY PRZETWARZANIA

  Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - uczestnictwo w innowacyjnym projekcie polegającym na generowaniu elektronicznych paragonów, co stanowi wartość dodaną dla Pani/Pana oraz dodatkowe potwierdzenie transakcji między Panią/Panem a PKN ORLEN S.A.

 5. ODBIORCY DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotu dostarczającego usługe e-Paragon, czyli do banku PKO BP.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, sprzedaży towarów i usług, rozliczania należności.

 6. DANE OTRZYMYWANE OD PODMIOTÓW TRZECICH

  W ramach usługi e-Paragon PKN ORLEN S.A. otrzymuje od PKO BP wygenerowany przez PKO BP dla Pani/Pana indywidualny identyfikator transakcji i klienta.

 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, nie krócej niż przez okres zastrzeżony przepisami prawa.

 8. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

  Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.
  W celu realizacji powyższy praw prosimy o kontakt z nami lub naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).

  Prawo do wniesienia sprzeciwu

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec udostępniania Pani/Pana danych przez PKN ORLEN S.A. do banku PKO BP. Wniesienie sprzeciwu oznacza rezygnację z usługi e-Paragon świadczonej przez bank PKO BP.

  Informujemy, że rola PKN ORLEN S.A. w usłudze e-Paragon polega wyłącznie na generowaniu e-Paragonu i jego przekazywaniu do PKO BP.

  Aby wnieść sprzeciw wobec udostępniania danych przez PKN ORLEN S.A. do banku PKO BP, należy zrezygnować z usługi e-Paragon. Z usługi e-Paragon można zrezygnować poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w systemie bankowości elektronicznej PKO BP. Szczegóły dotyczące rezygnacji z usługi e-Paragon znajdują się w Regulaminie pilotaż usługi „e-Paragon dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego SA” dostępnym pod adresem www.pkobp.pl\e-paragon. W tej sprawie można także zadzwonić do Infolinię PKO Banku Polskiego.

 9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 3. RODZAJE DANYCH I CELE PRZETWARZANIA

  Pani/Pana dane osobowe, m.in.: imię, nazwisko, adres, nr NIP lub nr PESEL (dot. osób fizycznych nie prowadzących działalności), data i czas wystawienia faktury (informacje o dacie i godzinie dokonania zakupów) przetwarzane są w następujących celach:
  1. wydania dokumentu potwierdzającego zakup towaru lub usługi (faktura VAT),
  2. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKN ORLEN S.A. w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”).
 4. PODSTAWY PRZETWARZANIA

  Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:

  1. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy.
  2. prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 5. ODBIORCY DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi: sprzedaży towarów i usług PKN ORLEN S.A., fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania transakcji.

 7. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

  W ramach usługi e-Paragon PKN ORLEN S.A. otrzymuje od PKO BP wygenerowany przez PKO BP dla Pani/Pana indywidualny identyfikator transakcji i klienta.

  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PKN ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN ORLEN S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 8. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I. Administratorzy danych osobowych

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (09-411), przy ul. Chemików 7 oraz Spółka GK ORLEN / inny podmiot GK ORLEN (lista podmiotów stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej).

Administratorzy razem współadministrują Pani/Pana danymi osobowymi na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi, którego wyciąg udostępniony jest na stronie www.orlen.pl w zakładce „Odpowiedzialny biznes - Dane osobowe”.

II. Wspólne uzgodnienia między Administratorami

W ramach Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi Administratorzy wspólnie uzgodnili zakresy odpowiedzialności dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
a) Każdy Administrator, w momencie zbierania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
b) Każdy Administrator, w zakresie zbieranych u siebie danych osobowych, jest odpowiedzialny za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,
c) Niezależnie od ustalenia w pkt. b powyżej, swoje prawa do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan zgłosić do PKN ORLEN S.A. W takim przypadku PKN ORLEN S.A. przekaże Pani/Pana żądanie właściwemu Administratorowi, który je zrealizuje.

III. Punkt kontaktowy

Każdy z Administratorów wyznaczył swojego Inspektora Ochrony danych lub Koordynatora ds. RODO.
Administratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy, poprzez który może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych:
a) adres e-mail: daneosobowe.sgk@orlen.pl,
b) adres pocztowy: PKN ORLEN S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7, 09-411 Płock,
c) PKN ORLEN S.A. zobowiązuje się do obsługi wyżej wymienionych punktów kontaktowych, co nie wyłącza prawa do kontaktowania się z właściwym Administratorem.

IV. Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) Korzystania przez Panią/Pana ze świadczeń socjalnych lub poręczania pożyczek oferowanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w PKN ORLEN S.A. i podmiotach które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej,
b) Archiwalnych będących realizacją przepisów prawa,
c) Obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
d) W celu badania satysfakcji osób korzystających ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z oferowanych świadczeń.

V. Podstawy prawne przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratorów Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanym w ust. IV powyżej jest:
a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), związanych z korzystaniem przez Panią/Pana ze świadczeń socjalnych oferowanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w PKN ORLEN S.A. i Spółkach na podstawie Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (pod warunkiem skorzystania z tych świadczeń),
b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celach archiwizacji,
c) prawnie usprawiedliwiony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
d) prawnie usprawiedliwiony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu badania satysfakcji osób korzystających ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
e) dane poręczycieli będą przetwarzane w celu poręczenia pożyczki zaciąganej przez pożyczkobiorcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z umową pożyczki zawartą zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zakładowej Działalności Socjalnej.

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres korzystania ze świadczeń z ZFŚS lub wymaganego prawem okresu w związku z poręczeniem oraz przez okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

VII. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratorów podmiotom z nimi współpracującym (odbiorcom), w szczególności:
a) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w celu obsługi korespondencji oraz realizacji i obsługi świadczeń socjalnych w PKN ORLEN i podmiotach, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej,
c) członkom Komisji Socjalnej, o której mowa w Regulaminie Zakładowej Działalności Socjalnej w zakresie jej działania i podejmowania decyzji,
d) Klubowi Seniora, upoważnionym Członkom Rad Klubu Seniora - w zakresie działań przez nich realizowanych, tj. organizacji spotkań i wycieczek.

VIII. Informacja o wymogu podania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa, tj. z Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z obsługą świadczeń socjalnych:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
f) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania tych danych innemu administratorowi danych lub zażądanie przesłania danych do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Korzystanie z przysługujących praw

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w ust. III powyżej.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, iż:
a) zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla osób korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych, w ramach wspólnej działalności socjalnej PKN ORLEN S.A. i podmiotów, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej,
b) zobowiązuję się niezwłocznie przekazać treść klauzuli informacyjnej osobom/członkom rodziny, których dane osobowe przekazuję w celu korzystania ze świadczeń oferowanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKN ORLEN S.A. i podmiotów, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej”.

Zobacz listę podmiotów, które podpisały Porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi
Zapoznaj się z wyciągiem o współadministrowaniu

W treści dokumentu PKN ORLEN S.A. przekazuje Państwu informacje związane z zasadami przetwarzania danych osobowych w relacjach biznesowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z Administratorem danych możecie Państwo skontaktować się także:

- listownie na adres: ul. Chemików 7; 09-411 Płock,
- przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl

II. WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zmianami właścicielskimi w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych uczestniczy również ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz pozostałe spółki z naszej grupy kapitałowej. Wspólne przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celach, które określamy w pkt 6. Spółki należące do naszej grupy kapitałowej występują w roli Współadministratorów danych. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie odpowiednich uzgodnień, które określają zasady realizacji wspólnych celów przetwarzania oraz zasady współdziałania, jakie zapewniają możliwość skutecznej realizacji Państwa praw oraz ochrony Państwa interesów. Szczegółowe informacje dotyczące Współadministratorów znajdą Państwo na stronie www.orlen.pl w zakładce „Dane osobowe”.

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W PKN ORLEN S.A. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty“. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Informacje o Inspektorach Ochrony Danych wyznaczonych przez pozostałych Współadministratorów znajdują się na stronie www.orlen.pl w zakładce „Dane osobowe”.

IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

PKN ORLEN S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w celach oraz na podstawie następujących przepisów:
a) w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz reprezentantów lub pełnomocników spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w innych formach prawnych - w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem odpowiedniej umowy gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKN ORLEN, w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa „AML”), obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi, a także zapobiegania nadużyciom i konfliktom interesów w procesach biznesowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKN ORLEN S.A. w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z wysokimi standardami etycznymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKN ORLEN S.A. w zakresie nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji lub kontaktów telefonicznych,
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKN ORLEN S.A. w zakresie prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych PKN ORLEN S.A. oraz naszej grupy kapitałowej, w zakresie, który wynika z treści udzielonych zgód na komunikację (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w postaci ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PKN ORLEN S.A. oraz pozostałe spółki z naszej grupy kapitałowej występujące w roli Współadministratorów przetwarzają Państwa dane osobowe w celach i na podstawie następujących przepisów:

a) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej grupy kapitałowej wynikającego z wewnątrzgrupowych porozumień w zakresie obsługi klientów, w tym w celu zapewnienia obsługi klientów przez spółkę odpowiedzialną za określony segment lub grupę przedsiębiorców (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej grupy kapitałowej w zakresie prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej oraz możliwością jej rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług naszej grupy kapitałowej, w zakresie, który wynika z treści udzielonych zgód na komunikację (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. pozostałym spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz podmiotom współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

VI. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio przez PKN ORLEN S.A. mogliśmy je otrzymać od pozostałych spółek z naszej grupy kapitałowej lub podmiotów świadczących usługi dystrybucji określonych produktów. Państwa dane osobowe mogły zostać również pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, w tym stron internetowych przedsiębiorców.

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy gospodarczej oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe są przetwarzane do czasu jej wycofania.

VIII. PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. lub Współadministrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Mogą Państwo również wycofać udzieloną zgodę na komunikację marketingową. Wycofanie zgody jest możliwe za pomocą specjalnego linku zamieszczonego w naszych wiadomościach e-mail oraz w trakcie kontaktu telefonicznego z przedstawicielami biura sprzedaży PKN ORLEN S.A. prowadzącego komunikację marketingową. Wycofanie zgody jest również możliwe w drodze przesłania wiadomości e-mail na adres właściwego biura sprzedaży PKN ORLEN S.A. Aktualne dane kontaktowe naszych biur sprzedaży znajdą Państwo na stronie internetowej www.orlen.pl oraz w treści formularzy kontaktowych wykorzystywanych do pozyskiwania zgód na komunikację marketingową.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt z PKN ORLEN S.A. lub Inspektorem Ochrony Danych, zgodnie z danymi kontaktowymi określonymi w pkt 1 i 3. Podane dane kontaktowe umożliwiają również bezpośrednią realizację praw wynikających z obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych w zakresie operacji przetwarzania realizowanych wspólnie przez PKN ORLEN S.A. oraz każdego ze Współadministratorów. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyciąg z porozumienia B2B
Lista podmiotów które przystąpiły do Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi​​

NASZE MARKI