Zobacz także:
Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w PKN ORLEN S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.) Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
 2. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKN ORLEN S.A. w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”).

Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
 2. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy,
 3. prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • obowiązywania umowy,
 • do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 • do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PKN ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN ORLEN S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt III powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.

3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do PKN ORLEN S.A. przez ………………………* - podmiot świadczący usługi dla PKN ORLEN S.A. lub zamierzający świadczyć usługi (zlożył do PKN ORLEN S.A. ofertę współpracy) stanowią w zależności od rodzaju współpracy dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez PKN ORLEN S.A., w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:

a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z PKN ORLEN S.A., której stroną jest/będzie ………………………*, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez ………………………*, w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania PKN ORLEN S.A., kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy PKN ORLEN S.A. a ………………………*,
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKN ORLEN S.A., w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku.

5. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:

a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na PKN ORLEN S.A. na podstawie przepisów prawa wynikających, w zależności od rodzaju współpracy, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku, m.in. na podstawie art. 18 Prawa budowlanego, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego, do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
b) prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, archiwizacji.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zatrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a ………………………* lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. umową.

8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunków zarejestrowanych przez kamery monitoringu wizyjnego zainstalowane/funkcjonujące na obiektach PKN ORLEN S.A., w tym w obrębie tych obiektów, jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (dalej: PKN ORLEN S.A.) z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W PKN ORLEN S.A. wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

W PKN ORLEN S.A. wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który PKN ORLEN S.A. uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

IV. ODBIORCY DANYCH

Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek.
Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby PKN ORLEN S.A. dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. I i II powyżej.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób, obszarów, obiektów oraz urządzeń PKN ORLEN S.A., tj. zapewnienie ruchu osobowego i materiałowego na terenie PKN ORLEN S.A., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przedsiębiorstwu ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • 10 lat - od chwili zarejestrowania ostatniej aktywności w systemie kontroli dostępu w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem osobowym,
 • w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem materiałowym zgodnie z okresem określonym w „Instrukcji o ruchu materiałowym w PKN ORLEN S.A.”.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od PKN ORLEN S.A. dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia ruchu osobowego i materiałowego na terenie PKN ORLEN S.A., a tym samym bezpieczeństwa osób i mienia. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wejście/wjazd na teren chroniony PKN ORLEN S.A.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przesłane przez Panią/Pana do PKN ORLEN S.A. pocztą elektroniczną oraz za pomocą formularzy dostępnych na stronie interetowej PKN Orlen S.A. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość/zapytanie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Z Administratorem danych można się skontaktować:

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7; 09-411 Płock
 • przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.
 • Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej Orlen, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach.
 • Uzasadniony interes PKN Orlen S.A. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. PKN Orlen S.A. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

IV. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 • dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
 • spółki Grupy Kapitałowej ORLEN – w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na przekazanie danych.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN Orlen danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PKN Orlen przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN Orlen zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN Orlen przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Klauzula informacyjna

 1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
 2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. przesyłanie informacji nt. działalności PKN ORLEN S.A. z wykorzystaniem serwisów informacyjnych funkcjonujących w PKN ORLEN S.A., w których się Pan/Pani zarejestrował/-a w tym w ramach Biuletynu Biura Prasowego PKN ORLEN S.A.,
  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez Panią/Pana do PKN ORLEN S.A. pocztą elektroniczną,
  3. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
  1. zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu kontaktu, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu odwołania zgody, o której mowa w pkt. 4 lit. a, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania informacji nt. działalności PKN ORLEN S.A. oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość.
 7. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PKN ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN ORLEN S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgłoszenia do otrzymywania Biuletynu,
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna
dla klientów PKN ORLEN S.A. - osób fizycznych, korzystających z usługi e-Paragon

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 3. RODZAJE DANYCH I CELE PRZETWARZANIA

  W związku z usługą e-Paragon przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe związane z dokonywaniem zakupów, tj.:
  • informacje o miejscu, w którym dokonano zakupów – lokalizacja,
  • data i czas wystawienia paragonu (informacje o dacie i godzinie dokonania zakupów),
  • informacje o zakupionych towarach lub usługach (informacje o ilości lub liczbie zakupionych towarów lub usług, ich cenie, oraz o kwocie wydanej na poszczególne towary i usługi oraz o łącznej wydanej kwocie, numer paragonu),
  • Identyfikator transakcji i klienta otrzymany od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (dalej: PKO BP).
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu generowania elektronicznych paragonów i przekazywania ich do PKO BP, tak aby mogła Pani/Pan korzystać z usługi e-Paragon.

 4. PODSTAWY PRZETWARZANIA

  Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - uczestnictwo w innowacyjnym projekcie polegającym na generowaniu elektronicznych paragonów, co stanowi wartość dodaną dla Pani/Pana oraz dodatkowe potwierdzenie transakcji między Panią/Panem a PKN ORLEN S.A.

 5. ODBIORCY DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotu dostarczającego usługe e-Paragon, czyli do banku PKO BP.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, sprzedaży towarów i usług, rozliczania należności.

 6. DANE OTRZYMYWANE OD PODMIOTÓW TRZECICH

  W ramach usługi e-Paragon PKN ORLEN S.A. otrzymuje od PKO BP wygenerowany przez PKO BP dla Pani/Pana indywidualny identyfikator transakcji i klienta.

 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, nie krócej niż przez okres zastrzeżony przepisami prawa.

 8. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

  Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.
  W celu realizacji powyższy praw prosimy o kontakt z nami lub naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).

  Prawo do wniesienia sprzeciwu

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec udostępniania Pani/Pana danych przez PKN ORLEN S.A. do banku PKO BP. Wniesienie sprzeciwu oznacza rezygnację z usługi e-Paragon świadczonej przez bank PKO BP.

  Informujemy, że rola PKN ORLEN S.A. w usłudze e-Paragon polega wyłącznie na generowaniu e-Paragonu i jego przekazywaniu do PKO BP.

  Aby wnieść sprzeciw wobec udostępniania danych przez PKN ORLEN S.A. do banku PKO BP, należy zrezygnować z usługi e-Paragon. Z usługi e-Paragon można zrezygnować poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w systemie bankowości elektronicznej PKO BP. Szczegóły dotyczące rezygnacji z usługi e-Paragon znajdują się w Regulaminie pilotaż usługi „e-Paragon dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego SA” dostępnym pod adresem www.pkobp.pl\e-paragon. W tej sprawie można także zadzwonić do Infolinię PKO Banku Polskiego.

 9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 3. RODZAJE DANYCH I CELE PRZETWARZANIA

  Pani/Pana dane osobowe, m.in.: imię, nazwisko, adres, nr NIP lub nr PESEL (dot. osób fizycznych nie prowadzących działalności), data i czas wystawienia faktury (informacje o dacie i godzinie dokonania zakupów) przetwarzane są w następujących celach:
  1. wydania dokumentu potwierdzającego zakup towaru lub usługi (faktura VAT),
  2. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKN ORLEN S.A. w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”).
 4. PODSTAWY PRZETWARZANIA

  Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:

  1. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy.
  2. prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 5. ODBIORCY DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi: sprzedaży towarów i usług PKN ORLEN S.A., fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania transakcji.

 7. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

  W ramach usługi e-Paragon PKN ORLEN S.A. otrzymuje od PKO BP wygenerowany przez PKO BP dla Pani/Pana indywidualny identyfikator transakcji i klienta.

  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PKN ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN ORLEN S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 8. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NASZE MARKI