O firmie

Organy i struktura spółki

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN

  Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Udział w kapitale podstawowym
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27.52% 27.52%
Nationale- Nederlanden OFE* 32 260 505 32 260 505 7.54% 7.54%
Aviva OFE Aviva Santander* 27 500 000 27 500 000 6.43% 6.43%
Pozostali 250 238 360 250 238 360 58.51% 58.51%
Razem 427 709 061 427 709 061 100% 100%

* Zobacz także raport bieżący nr 31/2021 z dnia 27 maja 2021

Kapitał zakładowy PKN ORLEN S.A wynosi 534.636.326,25 zł i jest podzielony na 427.709.061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 złotych każda akcja.

Akcje PKN ORLEN S.A zostały wyemitowane w następujących seriach
Nr serii Rok emisji Liczba akcji Wartość nominalna
seria A 1999 336 000 000
1,25 PLN
seria B 1999 6 971 496 1,25 PLN
seria C 1999 77 205 641 1,25 PLN
seria D 2000 7 531 924 1,25 PLN
Kod ISIN akcji PLPKN0000018
Ticker GPW PKN