O firmie

Organy i struktura spółki

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN

                  Liczba akcji                    Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Udział w kapitale podstawowym
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27.52% 27.52%
Nationale- Nederlanden OFE* 32 482 529 32 482 529 7.59% 7.59%
Aviva OFE Aviva Santander* 27 140 000 27 140 000 6.35% 6.35%
Pozostali  250 376 336 250 376 336 58.54% 58.54%
Razem 427 709 061 427 709 061 100% 100%

* Zobacz także raport bieżący nr 22/2022 z dnia 25 maja 2022

Kapitał zakładowy PKN ORLEN S.A wynosi 534.636.326,25 zł i jest podzielony na 427.709.061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 złotych każda akcja.

Akcje PKN ORLEN S.A zostały wyemitowane w następujących seriach
Nr serii Rok emisji Liczba akcji Wartość nominalna
seria A 1999 336 000 000
1,25 PLN
seria B 1999 6 971 496 1,25 PLN
seria C 1999 77 205 641 1,25 PLN
seria D 2000 7 531 924 1,25 PLN
Kod ISIN akcji PLPKN0000018
Ticker GPW PKN