O firmie

Organy i struktura spółki

Struktura akcjonariatu ORLEN S.A.

  Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
Udział w kapitale
podstawowym
Skarb Państwa* 579 310 079 579 310 079 49,90% 49,90%
Nationale-Nederlanden OFE* 62 655 000 62 655 000 5,40% 5,40%
Pozostali 518 976 970 518 976 970 44,70% 44,70%
Razem 1 160 942 049 1 160 942 049 100% 100%

* zgodnie z informacjami z ZWZ ORLEN zwołanego na 21 CZERWCA 2023 roku

Kapitał zakładowy ORLEN S.A wynosi 1 451 177 561,25 zł i jest podzielony na 1 160 942 049 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 złotych każda akcja.

Akcje ORLEN S.A zostały wyemitowane w następujących seriach
Nr serii Rok emisji Liczba akcji Wartość nominalna
seria A 1999 336 000 000
1,25 PLN
seria B 1999 6 971 496 1,25 PLN
seria C 1999 77 205 641 1,25 PLN
seria D 2000 7 531 924 1,25 PLN
seria E 2022 198 738 864 1,25 PLN
seria F 2022 534 494 124 1,25 PLN
Kod ISIN akcji PLORLEN0000018
Ticker GPW ORLEN