O firmie

Organy i struktura spółki

Struktura akcjonariatu ORLEN S.A.

  Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
Udział w kapitale
podstawowym
Skarb Państwa* 579 310 079 579 310 079 49,90% 49,90%
Nationale-Nederlanden OFE* 66 877 387 66 877 387 5,76% 5,76%
Pozostali 514 754 583 514 754 583 44,34% 44,34%
Razem 1 160 942 049 1 160 942 049 100% 100%

* zgodnie z informacjami z NWZ ORLEN zwołanego na 6 lutego 2024 roku

Kapitał zakładowy ORLEN S.A wynosi 1 451 177 561,25 zł i jest podzielony na 1 160 942 049 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 złotych każda akcja.

Akcje ORLEN S.A zostały wyemitowane w następujących seriach
Nr serii Rok emisji Liczba akcji Wartość nominalna
seria A 1999 336 000 000
1,25 PLN
seria B 1999 6 971 496 1,25 PLN
seria C 1999 77 205 641 1,25 PLN
seria D 2000 7 531 924 1,25 PLN
seria E 2022 198 738 864 1,25 PLN
seria F 2022 534 494 124 1,25 PLN
Kod ISIN akcji PLORLEN0000018
Ticker GPW PKN