O firmie

Organy i struktura spółki

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN

  Udział w ogólnej
liczbie głosów
Udział w kapitale
podstawowym
Skarb Państwa* 49,90% 49,90%
Nationale- Nederlanden OFE** 5,30% 5,30%
Pozostali 44,80% 44,80%
Razem 100% 100%

* zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez akcjonariusza do PKN ORLEN S.A. 07.11.2022 r.
** szacunki PKN ORLEN S.A.

Kapitał zakładowy PKN ORLEN S.A wynosi 1 451 177 561,25 zł i jest podzielony na 1 160 942 049 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 złotych każda akcja.

Akcje PKN ORLEN S.A zostały wyemitowane w następujących seriach
Nr serii Rok emisji Liczba akcji Wartość nominalna
seria A 1999 336 000 000
1,25 PLN
seria B 1999 6 971 496 1,25 PLN
seria C 1999 77 205 641 1,25 PLN
seria D 2000 7 531 924 1,25 PLN
seria E 2022 198 738 864 1,25 PLN
seria F 2022 534 494 124 1,25 PLN
Kod ISIN akcji PLPKN0000018
Ticker GPW PKN