Zobacz także:
System Zarządzania Energią wg ISO 50001

Wdrożenie w PKN ORLEN System Zarządzania Energią (SZEn) wg ISO 50001 jest odpowiedzią Spółki na Krajowy Plan Działań dotyczących efektywności energetycznej, opracowany na podstawie Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE z 25 października 2012r.

Efektywne zarządzanie energią jest nie tylko korzystne dla firmy, ale staje się wymogiem, który najłatwiej spełnić dzięki ISO 50001 – standardowi, który wyznacza globalnie, uznane, najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią.

SZEn wpisuje się również w strategię PKN ORLEN na lata 2019-2022, którą Zarząd i Rada Nadzorcza przyjęły 20 grudnia 2018r. Wizja rozwoju Koncernu poprzez zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną i wzrost znaczenia paliw alternatywnych przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju przyczynia się tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Głównym dokumentem SZEn jest przyjęta przez Zarząd Polityka Energetyczna, która zawiera zobowiązania do doskonalenia wyniku energetycznego, a w szczególności do optymalizacji procesów produkcyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej, zapewnienie zasobów niezbędnych dla osiągnięcia celów i zadań energetycznych, a także spełniania wymagań prawnych. Polityka dostępna jest (TUTAJ).

W kluczowej dokumentacji systemu jest również Księga SZEn i Procedura planowania i przeglądu energetycznego. Wdrażany system bazuje w pełni na dokumentacji zakładowej, w tym - Katalogu wskaźników jednostkowego zużycia mediów energetycznych.

Bardzo ważnymi elementami wsparcia efektywności energetycznej funkcjonującym w PKN ORLEN jest działający system EMS (Energy Management System) ułatwiający optymalizację procesów produkcyjnych oraz system świadectw efektywności energetycznej, zwanych „białymi certyfikatami”. System białych certyfikatów wspiera realizację przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. takich jak np.: izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remonty budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, modernizacja lub wymiana oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych.

Zgodnie z wdrożonym podejściem SZEn, do najważniejszych i będących jednocześnie największym wyzwaniem systemowym zaliczamy proces Przeglądu energetycznego, spełniający wymagania Audytu energetycznego przedsiębiorstwa, którego celem jest dokonanie i potwierdzenie wyliczeń dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii - co raportowane jest okresowo do Urzędu Regulacji Energetyki.

Efektem działania SZEn są korzyści związane z oszczędzaniem energii pierwotnej, a także wzrost świadomości pracowników na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną i innych kwestii związanych z użytkowaniem energii.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Energią obejmuje: wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej.

System obejmuje swoimi granicami Zakład Produkcyjny w Płocku, Zakład PTA i Zakład CCGT we Włocławku, Terminale paliw, własne stacje paliw, budynki administracyjne w PKN ORLEN S.A oraz transport.

Certyfikaty:
Certyfikat PL-EN ISO 50001 (wersja polska)
Certyfikat PL-EN ISO 50001 (wersja angielska)

 

NASZE MARKI