Zobacz także:
System certyfikacji ISCC

System certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) to potwierdzenie podejścia, polegającego na przyjęciu i stosowaniu zasad zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. ISCC ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale też zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw.
ISCC obejmuje wszystkie rodzaje biomasy dostępne na rynku unijnym oraz poza granicami Unii Europejskiej.

System ISCC odwołuje się do procedur i standardów, wymaganych do stosowania w całym łańcuchu produkcji biopaliw, dotyczących zasad zrównoważonego rozwoju, w tym określonych w Dyrektywie UE, w sprawie promocji energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/EC).
W zasadach ISCC dotyczących zrównoważonego rozwoju można wyróżnić pięć podstawowych aspektów poddawanych ocenie:

 • ochrona obszarów cennych przyrodniczo,
 • ochrona obszarów o wysokich zasobach węgla,
 • zrównoważona produkcja rolnicza,
 • wielkość emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wytwórczym (od rolnictwa do finalnego odbiorcy),
 • sposób prowadzenia gospodarki materiałowej.

ISCC ułatwia producentom zorganizowanie wytwarzania i dystrybucji biopaliw zgodnie z europejskimi wymaganiami prawnymi, a potencjalnym klientom daje możliwość weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych do atmosfery we wszystkich fazach produkcji, tj.: uprawy, zbiorów, składowania, przetwarzania i dostawy do ostatecznego odbiorcy.

ISCC to system certyfikacji biopaliw wprowadzanych do sprzedaży, zatwierdzony przez niemiecką federalną Agencję ds. Rolnictwa i Żywności (BLE)
ISCC wyznacza 6 zasad produkcji biomasy:

 1. Biomasa nie może pochodzić z gruntów, posiadających wysoką bioróżnorodność.
 2. Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej (ochrona gleb, wód, powietrza oraz stosowanie dobrych praktyk rolniczych).
 3. Pracownicy muszą być dobrze wyszkoleni i odpowiednio zabezpieczeni przed ewentualnymi zagrożeniami.
 4. Podczas produkcji biomasy muszą być respektowane Prawa Człowieka
 5. Podczas produkcji biomasy nie można naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego.
 6. Organizacja uczestnicząca w produkcji / obiegu biomasy musi stosować dobre praktyki zarządzania.

Zgodnie z obowiązującymi już przepisami oraz zapowiadanymi regulacjami od 2015 roku tylko biopaliwa certyfikowane będą mogły być wprowadzone do sprzedaży.​​​​

 

NASZE MARKI