Zobacz także:
System Certyfikacji ISCC EU

Podstawą prawną istnienia systemów zrównoważonego rozwoju jest Dyrektywa Unijna 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zaktualizowana 15 września 2015 roku (Dyrektywa ILUC).

Transpozycją wymagań Dyrektywy Unijnej w prawie polskim jest ustawa z dnia 21 marca 2014 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) są zobowiązane do uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR).

W PKN ORLEN S.A. systemem potwierdzającym spełnienie KZR jest:
ISCC EU – System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw który daje możliwość rozróżnienia nośników energii produkowanych w sposób zrównoważony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł.

System certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) to potwierdzenie podejścia, polegającego na przyjęciu i stosowaniu zasad zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. ISCC ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale też zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw.

ISCC obejmuje wszystkie rodzaje biomasy dostępne na rynku unijnym oraz poza granicami Unii Europejskiej.

System ISCC odwołuje się do procedur i standardów, wymaganych do stosowania w całym łańcuchu produkcji biopaliw, dotyczących zasad zrównoważonego rozwoju, w tym określonych w Dyrektywie UE, w sprawie promocji energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/EC).

W zasadach ISCC dotyczących zrównoważonego rozwoju można wyróżnić pięć podstawowych aspektów poddawanych ocenie:

 • ochrona obszarów cennych przyrodniczo,
 • ochrona obszarów o wysokich zasobach węgla,
 • zrównoważona produkcja rolnicza,
 • wielkość emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wytwórczym (od rolnictwa do finalnego odbiorcy),
 • sposób prowadzenia gospodarki materiałowej.

ISCC ułatwia producentom zorganizowanie wytwarzania i dystrybucji biopaliw zgodnie z europejskimi wymaganiami prawnymi, a potencjalnym klientom daje możliwość weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych do atmosfery we wszystkich fazach produkcji, tj.: uprawy, zbiorów, składowania, przetwarzania i dostawy do ostatecznego odbiorcy.

ISCC to system certyfikacji biopaliw wprowadzanych do sprzedaży, zatwierdzony przez niemiecką federalną Agencję ds. Rolnictwa i Żywności (BLE)

ISCC wyznacza 6 zasad produkcji biomasy:

 1. Biomasa nie może pochodzić z gruntów, posiadających wysoką bioróżnorodność.
 2. Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej (ochrona gleb, wód, powietrza oraz stosowanie dobrych praktyk rolniczych).
 3. Pracownicy muszą być dobrze wyszkoleni i odpowiednio zabezpieczeni przed ewentualnymi zagrożeniami.
 4. Podczas produkcji biomasy muszą być respektowane Prawa Człowieka.
 5. Podczas produkcji biomasy nie można naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego.
 6. Organizacja uczestnicząca w produkcji / obiegu biomasy musi stosować dobre praktyki zarządzania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2015 roku tylko biopaliwa certyfikowane mogą być wprowadzone do sprzedaży.

 

NASZE MARKI