Zobacz także:
System certyfikacji KZR INiG

Zgodnie z obowiązującą ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego są zobowiązane do uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR).

W PKN ORLEN S.A. jednym z systemów potwierdzających spełnienie KZR jest System KZR INiG. Jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, który decyzją nr 2014/325/UE z 3 czerwca 2014 r. został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

Od 19 sierpnia 2019 r. PKN ORLEN S.A. posiada Certyfikat Systemu KZR INiG dla produkcji biokomponentu - biowęglowodory ciekłe w procesie współuwodornienia.

Certyfikaty wystawione w ramach tego Systemu są uznawane przez inne systemy certyfikacji. Zakres obowiązywania obejmuje wszystkie kraje świata, ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach systemu KZR INiG pod kątem zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju ocenie podlega cały cykl życia biopaliw i biopłynów, począwszy od etapu uprawy surowca lub punktu zbiórki odpadów/pozostałości, aż do etapu ostatecznego zużycia biopaliw i biopłynów, powstawania odpadów i pozostałości, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich w łańcuchu dostaw.

System KZR INiG został opracowany w Polsce z uwzględnieniem przepisów UE w zakresie zarówno oceny uprawy biomasy pod kątem wykorzystania gruntów i stosowania dobrych praktyk rolnych, jak i realizacji międzynarodowych konwencji z zakresu prawa pracy.

Wymagania Systemu INiG KZR stosuje się do biopaliw i biopłynów produkowanych w obrębie Wspólnoty Europejskiej oraz importowanych, a weryfikacja odbywa się za pośrednictwem jednostek certyfikujących, które weryfikują przedłożone informacje.
Podmioty gospodarcze są auditowane przed dopuszczeniem ich do uczestnictwa w Systemie KZR INiG. Po pozytywnym wyniku audytu jednostka certyfikująca wydaje certyfikat potwierdzający spełnienie zrównoważonych kryteriów KZR INiG.

Obecnie PKN ORLEN S.A. posiada Certyfikat przyznany przez Bureau Veritas Certification Polska potwierdzający spełnienie wymagań Systemu KZR INiG dla produkcji biokomponentu - biowęglowodory ciekłe w procesie współuwodornienia na okres od 19 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2021 r.

 

NASZE MARKI