Zobacz także:
System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

Potwierdzeniem podporządkowania strategii Spółki celowi, jakim jest osiągnięcie maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej dla bezpośredniego otoczenia przy równoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko, wynikającej z użytkowania przez nas produktów jest funkcjonujący System Zarządzania Środowiskowego.

System Zarządzania Środowiskowego obejmuje komórki organizacyjne Spółki zlokalizowane w Płocku i w Warszawie oraz Terminale Paliw w strukturach logistyki, których działalność wpływa na stan środowiska. Po raz pierwszy system został certyfikowany na obszarze obiektów w Płocku w marcu 2000. Jednostką certyfikującą było Bureau Veritas Quality International.  W 2003 roku miała miejsce recertyfikacja, a w roku 2004 nastąpiło rozszerzenie zakresu certyfikacji o magazynowanie i sprzedaż paliw płynnych we własnych Terminalach Paliw. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania zawiera deklarację systematycznego dostosowywania metod planowania i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju, poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczeniom i ochrony środowiska.

Wymagania normy PN – EN ISO 14001 przeniesione na System Zarządzania Środowiskowego skutkują osiąganiu następujących celów:

  • uzyskania zgodności organizacji z prawem środowiskowym i około środowiskowym,
  • sukcesywnego zmniejszania ujemnego wpływu działalności na środowisko w drodze realizacji zadań środowiskowych
  • minimalizowania możliwości awarii chemicznych, a jeśli się już wydarzą, do ograniczania ich skutków.

Szczegółowe wymagania dotyczące identyfikacji aspektów, monitorowania parametrów środowiskowych, sterowania operacyjnego, prowadzenia auditów, realizacji działań korygujących i innych określonych normą działań są w gruncie rzeczy tylko narzędziami do osiągania powyższych celów podstawowych. Dodatkowo chodzi również o podnoszenie świadomości ekologicznej załogi realizującej prace mające lub mogące mieć wpływ na środowisko.

Obecnie posiadamy potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO 14001 stanowi Certyfikat nr PL005992/P został przyznany przez Bureau Veritas Certification w dniu 20 czerwca 2016 roku na okres ważności do 14 września 2018 roku.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego to:

  • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych z wyłączeniem stacji paliw.
 

NASZE MARKI