Zobacz także:
Bezpieczeństwo procesowe
biernackim18.jpgBezpieczeństwo procesowe (ang. process safety) jest zbiorem działań dotyczących całego „życia” obiektu technologicznego (np. instalacji produkcyjnych, zbiornika magazynowego itp.) prowadzonych w fazie jego projektowania, konstruowania, eksploatacji, bieżącego utrzymania, remontowania, modernizacji, zamykania i wycofywania z ruchu. Istotne są jednocześnie zagadnienia bezpieczeństwa prowadzenia samego procesu jak i bezpieczeństwa personelu. Zdaniem niezależnych ekspertów obiekty technologiczne w PKN ORLEN są właściwie zaprojektowane, skonstruowane, eksploatowane, remontowane, utrzymywane czy modernizowane. Zachowane są także jak najwyższe i najlepsze standardy oraz spełnione wymagania wszelkich przepisów prawnych, norm i zasad. Priorytetowo traktowane są systematyczne działania na rzecz zapobiegania pożarom, wybuchom i uwolnieniom niebezpiecznych substancji chemicznych z instalacji przemysłowych w zakładach chemicznych, rafineriach czy obiektach zajmujących się magazynowaniem produktów ropopochodnych. W celu zapobiegania tego typu zdarzeniom awaryjnym obiekty technologiczne wyposażone są w liczne (Deklaracja Zapobiegania Poważnym Awariom 02.01.2019.pdf) układy zabezpieczeń i ochrony np. układy kontrolno-pomiarowe, alarmowe, blokadowe, przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe, które są okresowo kontrolowane i konserwowane. Za bezpieczeństwo procesowe obiektów odpowiadają wszyscy pracownicy różnych branż i służb, każdy w swoim obszarze działania.
 

Koncern prowadzi szkolenia pracowników zatrudnionych bezpośrednio na instalacjach, jak i w innych obszarach firmy, w celu powiększania świadomości o potencjalnych zagrożeniach, działaniach w sytuacjach awaryjnych i doskonalenia znajomości warunków bezpiecznej codziennej pracy. Niezwykle ważne jest wyszkolenie, wiedza i doświadczenie wszystkich pracowników instalacji technologicznych, Terminali Paliw, ratowników chemicznych, służby bhp i Zakładowej Straży Pożarnej.

Spółka systematycznie wykonuje identyfikowanie zagrożeń procesowych, ich analizy i oceny bezpieczeństwa obiektów technologicznych.

Zasadniczym celem identyfikacji jest ustalenie wzajemnej relacji pomiędzy występującymi zagrożeniami a stosowanymi środkami bezpieczeństwa i ochrony. Określenie poziomu ryzyka stanowi istotny element przy podejmowaniu decyzji, dotyczącej sprawdzenia skuteczności środków bezpieczeństwa, zastosowanych w celu zapobiegania poważnym awariom, jak i wprowadzenia niezbędnych dodatkowych zabezpieczeń.

Realizując wymagania przepisów art. 261.6-8. i 261 a ustawy Prawo Ochrony Środowiska, informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w obiektach PKN ORLEN S.A. są dostępne poniżej:


Informacje na temat środków bezpieczeństwa w Zakładzie Produkcyjnym


Informacje na temat środków bezpieczeństwa w Zakładzie PTA we Włocławku​​


Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Mościskach


Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Widełce

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Nowej Soli

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Gutkowie

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Świnoujściu

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Bolesławcu

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Sokółce

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Szczecinie

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Gdańsku

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw we Wrocławiu

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Olszanicy

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Żurawicy
​​​

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Lublinie
​​​​​​

 
Informacje na temat środków bezpieczeństwa dla Terminala Paliw w Trzebini
​​​​​​​​​​​​

​​​​​​

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI