Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 12.01.2012

12.01.2012

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A.

Pozostałe informacje