DLA BIZNESU

Dystrybucja i obrót energią elektryczną


ORLEN jest odpowiedzialny za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację, remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej rozbudowę, a także obrót energią elektryczną w ramach posiadanych koncesji: na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej oraz na obrót energią elektryczną.

Elektrociepłownia wytwarza w kogeneracji energię cieplną oraz elektryczną dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. i odbiorców obcych zlokalizowanych na jego terenie. Ponadto jest ona jedynym źródłem ciepła dla sieci ciepłowniczej miasta Płocka.

Prowadzenie powyższej działalności związanej z energią elektryczną oraz energią cieplną odbywa się w oparciu o 6 udzielonych przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji:

  • na wytwarzanie energii elektrycznej
  • na dystrybucję energii elektrycznej
  • na obrót energią elektryczną
  • na wytwarzanie ciepła
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła
  • na obrót ciepłem

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ORLEN S.A. w zakresie świadczonych usług w zakresie energetyki.

Całodobowy telefon do Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(24) 365 21 21​
(24) 256 91 73

Prowadząc działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji informujemy, że ORLEN jest odpowiedzialny za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej rozbudowę, w ramach posiadanej koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na okres do 31 grudnia  2025r.  Działalność prowadzimy na podstawie koncesji Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/4-ZTO/554/W/OWA/2007/Tkł z dnia 01 października 2007 r.

ORLEN decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-47-50(4)/554/2007/BT został wyznaczony na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję ​energii elektrycznej, z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art.9h ustawy - Prawo energetyczne.

Szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), która została opracowana na podstawie art. 9g Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami) a w części "Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi" zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nr DPK-7110-54(11)/2008/PK.

Spółka ORLEN SA zgodnie z art7 ust8l Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1059 z późniejszymi zmianami), publikuje poniższe informacje:

  • Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej ORLEN S.A. o napięciu znamionowym wyższym 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej.
  • Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym. Wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych przedstawiono w formie tabelarycznej dla grup stacji, wchodzących w skład sieci 110 kV na lata 2016-2021.

Działamy na podstawie:

  • koncesji na obrót energią elektryczną uzyskanej 01 października 2007 r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/6-ZTO/554/W/OWA/2007TKł

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Energetycznym (Dz.U. nr 21, poz.124 z dnia 12.01.2007) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 04.05.2007), przedstawiamy informacje dla odbiorców energii elektrycznej na temat: Struktura paliw i innych nosników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ORLEN S.A. w poprzednim roku kalendarzowym.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Na podstawie art. 43g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne Operator systemu elektroenergetycznego prowadzi, w postaci elektronicznej, rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do jego sieci, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.

W przypadku gdy właściwym do dokonania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, może być więcej niż jeden operator systemu elektroenergetycznego, wpisu do tego rejestru dokonuje operator wybrany przez posiadacza magazynu energii elektrycznej.

Wpisowi do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlegają magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany wpisać magazyn energii elektrycznej do rejestru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji lub otrzymania informacji przekazanej przez posiadacza magazynu (o której mowa w ust. 5).

W przypadku gdy magazyn energii elektrycznej wchodzi w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do sieci danego operatora systemu elektroenergetycznego, posiadacz tego magazynu jest obowiązany przekazać temu operatorowi informację, zgodnie z wzorem zawierającą określone dane, w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji.

Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1. oznaczenie posiadacza magazynu energii elektrycznej, w tym:

a) imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej posiadacza magazynu energii elektrycznej,
b) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, siedzibę oraz jej adres,
c) numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

2. oznaczenie magazynu energii elektrycznej zawierające:

a) określenie technologii wykorzystywanej do magazynowania energii elektrycznej,
b) dane dotyczące łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej określonej w kW,
c) dane dotyczące pojemności magazynu energii elektrycznej określonej w kWh,
d) sprawność magazynu energii elektrycznej,
e) maksymalną moc ładowania wyrażoną w kW,
f) maksymalną moc rozładowania wyrażoną w kW,
g) miejsce przyłączenia magazynu energii elektrycznej,
h) wskazanie, czy magazyn energii elektrycznej stanowi część jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego;

3. tytuł prawny do posiadanego magazynu energii elektrycznej.

Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i udostępniany przez operatora systemu elektroenergetycznego na jego stronie internetowej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zastrzegł posiadacz magazynu energii elektrycznej, lub podlegających ochronie danych osobowych.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej powiadamia operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych. Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany do zaktualizowania tych danych w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

Dokumenty do pobrania


Masz pytania?

Kontakt w przypadku awarii sieci elektroenergetycznej na terenie ORLEN zakładu produkcyjnego w Płocku - całodobowy telefon do dyspozytora:

Telefon: 

(24) 365 21 21​
(24) 256 91 73

Kontakt dla umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych oraz umów świadczenia usług dystrybucyjnych na terenie ORLEN zakładu produkcyjnego w Płocku:

Telefon: 

(24) 286 72 91​
(24) 256 66 11

Kontakt dla zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej z ORLEN:

Telefon: 

(24) 256 79 41​
(24) 286 65 87

Zakup energii elektrycznej

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Grupy ORLEN. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla klientów indywidualnych: