DLA BIZNESU

Olej bazowy N-100/100


Charakterystyka

Olej bazowy N-100/100 otrzymywany jest przez hydrorafinację destylatów uzyskanych z odpadowych olejów smarowych.

Zastosowanie

Olej bazowy N-100/100 stosuje się do produkcji:

 • olejów maszynowych,
 • olejów hydraulicznych,
 • olejów technologicznych (do obróbki skrawaniem, plastycznej i cieplnej metali)​,
 • olejów konserwacyjnych,
 • olejów ochronnych,
 • olejów antyadhezyjnych,
 • antyzbrylaczy.

Transport i sprzedaż:

 • ​sprzedaż w autocysternach,
 • nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów, niebezpiecznych RID i ADR:
  • ​numer UN (numer ONZ): nie dotyczy,
  • prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy,
  • klasa(-y) zagrożenia w transporcie: nie dotyczy,
  • numer rozpoznawczy zagrożenia: nie dotyczy,
  • nalepka ostrzegawcza: nie dotyczy,
  • grupa pakowania: nie dotyczy,
  • zagrożenie dla środowiska: nie dotyczy,
  • szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie dotyczy,
  • transport luzem zgodnie z Zał. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy,
 • załadunek: nalew górny,
 • załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00,
 • miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Zakładzie Jedlicze,
 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zwolnionej oraz z zapłaconym podatkiem akcyzowym​​​​​,
 • kod CN produktu: 2710 19 99.

Wymagania

Własność

Parametry wymagane

Gęstość w temp. 15°C, [g/cm³]

oznaczać

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm²/s]

20,5-25,0

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm²/s]

oznaczać

Temperatura zapłonu, min. [°C]

170

Temperatura płynięcia, max. [°C]

-12

Barwa, max. 1
Wskaźnik lepkości, min.

95

Pozostałość po koksowaniu, max. [%(m/m)]

0,02

Pozostałość po spopieleniu max. [%(m/m)]

0,005

Zawartość ciał stałych obcych, [%(m/m)]

nie zawiera

Zawartość wody, max. [%(v/v)]

0,02

Liczba kwasowa, max. [mg KOH/g]

0,05

Czas rozwarstwienia emulsji olej-woda, w temp. 54°C, max. [minuta]

20

Zawartość części lotnych wg Noacka, ​​​​​ max.  [%(m/m)]

35

*dotyczy badań okresowych wykonywanych raz na kwartał

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Piotr Bugajski

Telefon: 

+48 603 950 885

E-mail:

Maciej Niechaj

Telefon: 

+48 665 444 843

E-mail: