DLA BIZNESU

AVGAS 100LL


Benzyna lotnicza AVGAS 100LL

Rodzaj czynności Cena netto w PLN Sposób naliczania
Usługa tankowania statku powietrznego poza godzinami pracy filii 600,00 za 1 operację

Wysokość stawki podatku akcyzowego zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 864 ze zm.). Wysokość opłaty paliwowej zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 72 ze zm.) oraz z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2020r. (M.P. z 2020 poz. 211).

W celu nabycia paliwa z zastosowaniem stawki VAT 0% konieczne jest:

  • obecność na aktualnej liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub przez odpowiedni dla siedziby przewoźnika urząd administracji państwowej).
  • w przypadku, gdy w kraju siedziby przewoźnika nie ma publikowanej listy, o której mowa powyżej i Kupujący nie znajduje się na liście publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego warunkiem koniecznym dla zastosowania stawki VAT 0% jest przedstawienie oryginału urzędowego dokumentu potwierdzającego uznanie przewoźnika w państwie jego siedziby za wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (np. koncesji, certyfikatu AOC lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym).

W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie kodów CN, od dnia 16 stycznia 2017 odbiór benzyny lotniczej AVGAS do pojemności innych niż zbiorniki statków powietrznych jest możliwy tylko i wyłącznie po przedstawieniu:

  • wniosku o uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi / obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie obrotu benzyną lotnicza AVGAS o kodzie CN 2710 12 31 lub
  • koncesji na obrót paliwami ciekłymi / koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie obrotu benzyną lotniczą AVGAS o kodzie CN 2710 12 31 lub
  • podpisanego oświadczenia klienta jako odbiorcy końcowego paliwa ciekłego oświadczającego, że nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi w Polsce (treść oświadczenia do pobrania tutaj).

Informujemy, iż od 1 września 2018 roku nie będzie możliwości płatności gotówką w portach lotniczych.

Akceptujemy karty kredytowe i płatnicze: Master Card, VISA, VISA Electron, Diners Club oraz JCB.

Masz pytania?

Zespół Obsługi Sprzedaży Paliw Przewoźnikom Lotniczym 
JET A-1 oraz AVGAS (into-plane):

Telefon: 

+48 22 77 80 882

E-mail: