DLA BIZNESU

Paliwo do turbinowych silników Jet A-1


Charakterystyka

Paliwo do turbinowych silników lotniczych Jet A-1 produkowane jest z komponentów uzyskiwanych w określonym reżimie technologicznym w procesach hydroodsiarczania, hydrokrakingu i destylacji. Komponenty odpowiadają ustalonym wymaganiom jakościowym. Paliwo jest uszlachetniane dodatkami (antyutleniającym i antyelektrostatycznym).

Spełnia wymagania Normy Zakładowej ZN-ORLEN-17 “Paliwo do turbinowych silników lotniczych Jet A-1”, która jest opracowana na podstawie:

Wymagania szczegółowe opracowane na podstawie Brytyjskiej Normy Obronnej, dokumencie British Ministry of Defence, Defence Standard 91-091, wydanie 12 z dn. 14 września 2020 r. „Turbine Fuel, Aviation Kerosine Type, Jet A-1. NATO Code: F-35”, Joint Service Designation: AVTUR oraz wymagań jakościowych paliwa lotniczego w zakresie połączonych systemów operacyjnych „Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated System – AFQRJOS”, Product Specifications Biulletin 133, Aviation Fuel Quality Requirements, wydanie 32 z listopada 2020 r., Joint Inspection Group (JIG).

Zastosowanie

Paliwo lotnicze Jet A-1 jest przeznaczone do napędu turbinowych silników lotniczych.

Właściwości

Parametry Jednostki Zakres Metoda badań
Liczba oktanowa badawcza (RON) - min. 95,0 PN-EN ISO 5164
Liczba oktanowa motorowa (MON) - min. 85,0 PN-EN ISO 5163
Zawartość ołowiu mg/l 0 - 5,0 PN-EN 237
Gęstość w temp. 15°C kg/m³ 720,0 - 775,0 PN‑EN ISO 12185
PN‑EN ISO 3675 
Zawartość siarki mg/kg 0 - 10,0 PN‑EN ISO 20884
PN‑EN ISO 20846
PN‑EN ISO 13032
Zawartość manganu mg/l 0 - 2,0 PN-EN 16135
Okres indukcyjny minuty min. 360 PN-ISO 7536
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem) mg/100 ml 0 - 5 PN-EN ISO 6246
Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3h, temp.: 50 °C) klasa klasa 1 PN-EN ISO 2160
Wygląd - jasna i przezroczysta ocena wizualna

Rodzaj czynności Cena netto w PLN Sposób naliczania
Roztankowanie statku powietrznego ustalane indywidualnie* ustalane indywidualnie*
Usługa tankowania statku powietrznego poza godzinami pracy filii 600,00 za 1 operację
Tankowanie poniżej 1000 litrów 180,00 za 1 operację

 * W celu uzgodnienia terminu i ceny wykonania usługi prosimy o kontakt na: aviation@orlen.pl

Wysokość stawki akcyzowej zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.). Wysokość opłaty paliwowej zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931) oraz z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. (M.P. z 2014 poz. 1195).

W celu nabycia paliwa z zastosowaniem stawki VAT 0% konieczne jest:

  • obecność na aktualnej liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub przez odpowiedni dla siedziby przewoźnika urząd administracji państwowej).
  • przedstawienie oryginału urzędowego dokumentu potwierdzającego uznanie przewoźnika w państwie jego siedziby za wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (np. koncesji, certyfikatu AOC wraz z Operations Specifications lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym).

  • KTW, KRK oraz WMI– możliwość odbiorów jedynie do zbiorników statków powietrznych (into-plane)
  • WAW – możliwość odbiorów do zbiorników samolotowych oraz autocystern z wyłączeniem kanistrów, mauzerów, beczek itp.
  • BZG, GDN, LUB, LCJ, POZ, SZZ, WA1 - możliwość odbiorów do zbiorników samolotowych, autocystern oraz innych zbiorników spełniających normy sanitarne w zakresie przechowywania materiałów palnych

Możliwość odbioru paliwa następuje po 24 godzinach od momentu potwierdzenia przez ORLEN.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie kodów CN, od dnia 16 stycznia 2017 odbiór paliwa Jet A-1 do pojemności innych niż zbiorniki statków powietrznych jest możliwy tylko i wyłącznie po przedstawieniu:

  • wniosku o uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi / obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie obrotu paliwem Jet A-1 o kodzie CN 2710 19 21, lub
  • koncesji na obrót paliwami ciekłymi / koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie obrotu paliwem Jet A-1 o kodzie CN 2710 19 21, lub
  • podpisanego oświadczenia klienta jako odbiorcy końcowego paliwa ciekłego oświadczającego, że nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi w Polsce (treść oświadczenia do pobrania tutaj).

Informujemy obraku możliwości płatności gotówką w portach lotniczych.

Akceptujemy karty kredytowe i płatnicze: Master Card, VISA, VISA Electron, Diners Club, JCB oraz karnety paliwowe: COLT, UVAIR, AEG, AML, oraz WFS.

Masz pytania?

Zespół Obsługi Sprzedaży Paliw Przewoźnikom Lotniczym 
Jet A-1 oraz AVGAS (into-plane):

Telefon: 

+ 48 22 77 80 882

E-mail:

Właściwości

Jednostka

Zakres

Metody badań

Wygląd

1) Wygląd zewnętrzny

czyste, jasne i wizualnie wolne od cząstek stałych i nierozpuszczonej wody w temp. otoczenia paliwa

Wzrokowo

ASTM 4176 Procedura 1

 

2) Barwa                              

 

 podawać wynik

ASTM D 156

ASTM D 6045

od bezbarwnej

do jasnożółtej

Wzrokowo

3) Zawartość zanieczyszczeń stałych

albo

Zawartość zanieczyszczeń, łącznie
w poszczególnych przedziałach wielkości cząstek i kod ISO


                         mg/l


max 1,0

ASTM D 5452

 

 

 

≥ 4 µm(c)

cząstka/ml

podawać wynik

IP 565

 

Kod ISO

max 19

PN-ISO 4406

≥ 6 µm(c)

cząstka/ml

podawać wynik

IP 565

 

Kod ISO


max 17

PN-ISO 4406

≥ 14 µm(c)

cząstka/ml

podawać wynik

IP 565

 

Kod ISO

max 14

PN-ISO 4406

≥ 21 µm(c)

cząstka/ml

podawać wynik

IP 565

 

Kod ISO

podawać wynik

PN-ISO 4406

≥ 25 µm(c)

cząstka/ml

podawać wynik

IP 565

 

Kod ISO

podawać wynik

PN-ISO 4406

≥ 30 µm(c)     

cząstka/ml

podawać wynik

IP 565

 

Kod ISO

max 13

PN-ISO 4406

Składniki

4)    Liczba kwasowa

mg KOH/g


max 0,015

ASTM D 3242

5)    Zawartość węglowodorów aromatycznych

%(V/V)

max 25,0

ASTM D 1319

albo

 

 

 

Całkowita zawartość węglowodorów aromatycznych

%(V/V)


max 26,5

ASTM D 6379

6)    Zawartość siarki całkowitej

%(m/m)


max 0,30

ASTM D 4294

ASTM D 5453

7)    Zawartość siarki merkaptanowej

%(m/m)

max 0,0030

ASTM D 3227

Składniki (komponenty) pochodzące z przerobu ropy w zakładzie produkcyjnym

8)    Zawartość składników niehydrorafinowanych

%(V/V)

podawać wynik

9)    Zawartość składników hydrorafinowanych  z procesu średniociśnieniowego hydrorafinacji

%(V/V)

podawać wynik

10)   Zawartość składników hydrorafinowanych z procesu wysokociśnieniowego hydrorafinacji

%(V/V)

podawać wynik

11)   Zawartość składników syntetycznych

%(V/V)

podawać wynik

Lotność

12)    Destylacja:

 

 

ASTM D 86

 

 

 

PN-EN ISO 3405

- temp. początku destylacji

°C

podawać wynik

 

- 10 %(V/V) destyluje do temp.

°C


max 205,0

 

- 50 %(V/V) destyluje do temp.

°C

podawać wyniki

 

- 90 %(V/V) destyluje do temp.

°C

podawać wyniki

 

- temp. końca destylacji

°C

max 300,0

 

- pozostałość

%(V/V)


max 1,5

 

- straty

%(V/V)


max 1,5

 

13)    Temperatura zapłonu                              

°C

min 38,0

ASTM D 56

PN-EN ISO 2719

IP 170

14)    Gęstość w temp. 15°C

kg/m3

min 775,0
max 840,0  

ASTM D 4052

ASTM D 1298

PN-EN ISO 3675

Płynność /  stan skupienia

15)    Temperatura krystalizacji

°C

max - 47,0

ASTM D 5972

ASTM D 2386

16)    Lepkość kinematyczna w temp. minus 20°C

mm2/s (cSt)

max 8,000

ASTM D 445

PN-EN ISO 3104

Spalanie

17)    Wartość opałowa

MJ/kg

min 42,80

ASTM D 3338/D 3338M

18)    Wysokość niekopcącego płomienia

mm

min 25,0

ASTM D 1322

albo

  

 

 

 

- Wysokość niekopcącego płomienia 

mm

min 18,0

ASTM D 1322

i

 

 

 

 

- Zawartość naftalenów

%(V/V)

 

max 3,00

ASTM D 1840

 

19)  Zawartość wodoru 

%(m/m)

min 13,4

ASTM D 3343

Korozja

20)  Działanie korodujące na miedź w ciągu 2h ± 5 min.,      
w temp. 100 ± 1°C,

stopień korozji

max 1

ASTM D 130

PN-EN ISO 2160

Stabilność

21)   Stabilność termiczna (JFTOT):                                                                       

 

 

ASTM D 3241

-  temp. badania

°C

min 260

 

-  spadek ciśnienia na filtrze

mm Hg

max 25

 

jedno z poniższych wymagań powinno być spełnione:

1) wizualna ocena rurki wg VTR
lub               
2) grubość warstwy osadówwg ITR lub wg ETR (średnio w obszarze 2,5 mm2)

 

 

 

 

stopień

< 3

bez osadów o barwach nietypowych lub nienaturalnych

Załącznik A1

 

 

 

 

nm

max 85

Załącznik A2

Załącznik A3

Zanieczyszczenia

22)   Zawartość żywic obecnych

mg/100 ml

max 7

ASTM D 381

IP 540

PN-EN ISO 6246

23)   Ocena powierzchni międzyfazowych – reakcja na wodę

stopień

max 1b

ASTM D 1094

24)    Zmodyfikowany Indeks Separacji Wody (MSEP)


- dla paliwa bez dodatku antystatycznego


- dla paliwa z dodatkiem antystatycznym

 

 

ASTM D 3948

min 85

 

min 70

 

Przewodność

25)   Przewodność elektryczna

pS/m

min 50

max 600

ASTM D 2624

   Temperatura paliwa i wykonywania oznaczenia

°C

podawać wynik

 

Smarność

26)   Smarność - średnica śladu zużycia

mm

max 0,85

ASTM D 5001

Składniki o niewielkim/śladowym udziale

27)   Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych
(FAME – Fatty Acid Methyl Esters)

mg/kg

max 50

ASTM D 7797

Dodatki

28)    Zawartość dodatku antyutleniającego (AOX) Antioxidant Additive

mg/l                         

min 17,0 

max 24,0

29)    Zawartość dodatku antyelektrostatycznego (SDA) Static Dissipator Additive

mg/l  

max 3,0

30)    Zawartość dezaktywatora metali (MDA) Metal Deactivator Additive

mg/l

max 2,0

31)    Zawartość dodatku redukującego opory przepływu w transporcie rurociągami (DRA) Pipeline Drag Reducer

µg/l

nie dozuje się

ASTM D 7872