DLA BIZNESU

Paliwo do turbinowych silników Jet A-1


Charakterystyka

Paliwo do turbinowych silników lotniczych Jet A-1 produkowane jest z komponentów uzyskiwanych w określonym reżimie technologicznym w procesach hydroodsiarczania, hydrokrakingu i destylacji. Komponenty odpowiadają ustalonym wymaganiom jakościowym. Paliwo jest uszlachetniane dodatkami (antyutleniającym i antyelektrostatycznym).

Spełnia wymagania Normy Zakładowej ZN-ORLEN-17 “Paliwo do turbinowych silników lotniczych Jet A-1”, która jest opracowana na podstawie:

Wymagania szczegółowe opracowane na podstawie Brytyjskiej Normy Obronnej, dokumencie British Ministry of Defence, Defence Standard 91-091, wydanie 12 z dn. 14 września 2020 r. „Turbine Fuel, Aviation Kerosine Type, Jet A-1. NATO Code: F-35”, Joint Service Designation: AVTUR oraz wymagań jakościowych paliwa lotniczego w zakresie połączonych systemów operacyjnych „Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated System – AFQRJOS”, Product Specifications Biulletin 133, Aviation Fuel Quality Requirements, wydanie 32 z listopada 2020 r., Joint Inspection Group (JIG).

Zastosowanie

Paliwo lotnicze Jet A-1 jest przeznaczone do napędu turbinowych silników lotniczych.

Właściwości

Parametry Jednostki Zakres Metoda badań
Liczba oktanowa badawcza (RON) - min. 95,0 PN-EN ISO 5164
Liczba oktanowa motorowa (MON) - min. 85,0 PN-EN ISO 5163
Zawartość ołowiu mg/l 0 - 5,0 PN-EN 237
Gęstość w temp. 15°C kg/m³ 720,0 - 775,0 PN‑EN ISO 12185
PN‑EN ISO 3675 
Zawartość siarki mg/kg 0 - 10,0 PN‑EN ISO 20884
PN‑EN ISO 20846
PN‑EN ISO 13032
Zawartość manganu mg/l 0 - 2,0 PN-EN 16135
Okres indukcyjny minuty min. 360 PN-ISO 7536
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem) mg/100 ml 0 - 5 PN-EN ISO 6246
Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3h, temp.: 50 °C) klasa klasa 1 PN-EN ISO 2160
Wygląd - jasna i przezroczysta ocena wizualna

Rodzaj czynności Cena netto w PLN Sposób naliczania
Roztankowanie statku powietrznego ustalane indywidualnie* ustalane indywidualnie*
Usługa magazynowania paliwa pochodzącego z roztankowania obejmująca jego ponowne tankowanie 90,00 za m3
Usługa tankowania statku powietrznego poza godzinami pracy filii 400,00 za 1 operację
Tankowanie poniżej 1000 litrów 150,00 za 1 operację

 * W celu uzgodnienia terminu i ceny wykonania usługi prosimy o kontakt na: aviation@orlen.pl

Wysokość stawki akcyzowej zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.). Wysokość opłaty paliwowej zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931) oraz z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. (M.P. z 2014 poz. 1195).

W celu nabycia paliwa z zastosowaniem stawki VAT 0% konieczne jest:

  • obecność na aktualnej liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub przez odpowiedni dla siedziby przewoźnika urząd administracji państwowej).
  • w przypadku, gdy w kraju siedziby przewoźnika nie ma publikowanej listy, o której mowa powyżej i Kupujący nie znajduje się na liście publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego warunkiem koniecznym dla zastosowania stawki VAT 0% jest przedstawienie oryginału urzędowego dokumentu potwierdzającego uznanie przewoźnika w państwie jego siedziby za wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (np. koncesji, certyfikatu AOC lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym).

Informujemy, iż od dnia 12 lutego 2018 zostały wprowadzone nowe zasady odbioru paliwa lotniczego JET A-1 w poniższych filiach:

  • KTW, KRK oraz WMI– możliwość odbiorów jedynie do zbiorników statków powietrznych (into-plane)
  • WAW – możliwość odbiorów do zbiorników samolotowych oraz autocystern z wyłączeniem kanistrów, mauzerów, beczek itp.
  • BZG, GDN, LUB, LCJ, POZ, SZZ, WA1 - możliwość odbiorów do zbiorników samolotowych, autocystern oraz innych zbiorników spełniających normy sanitarne w zakresie przechowywania materiałów palnych

Możliwość odbioru paliwa następuje po 24 godzinach od momentu potwierdzenia przez PKN Orlen.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie kodów CN, od dnia 16 stycznia 2017 odbiór paliwa Jet A-1 do pojemności innych niż zbiorniki statków powietrznych jest możliwy tylko i wyłącznie po przedstawieniu:

  • wniosku o uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi / obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie obrotu paliwem Jet A-1 o kodzie CN 2710 19 21, lub
  • koncesji na obrót paliwami ciekłymi / koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie obrotu paliwem Jet A-1 o kodzie CN 2710 19 21, lub
  • podpisanego oświadczenia klienta jako odbiorcy końcowego paliwa ciekłego oświadczającego, że nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi w Polsce (treść oświadczenia do pobrania tutaj).

Informujemy, iż od 1 września 2018 roku nie będzie możliwości płatności gotówką w portach lotniczych.

Akceptujemy karty kredytowe i płatnicze: Master Card, VISA, VISA Electron, Diners Club, JCB oraz karnety paliwowe: COLT, UVAIR, AEG, AML, a w portach lotniczych BZG, GDN, LCJ, POZ, SZZ, WA1, WMI również karnety WFS.

Masz pytania?

Zespół Obsługi Sprzedaży Paliw Przewoźnikom Lotniczym 
Jet A-1 oraz AVGAS (into-plane):

Telefon: 

+ 48 22 77 80 882

E-mail: