DLA BIZNESU

Koncentrat naftalenu

W ofercie ORLEN Unipetrol


Charakterystyka

Koncentrat naftalenowy jest substancją stałą o barwie od białej do żółtawej, o charakterystycznym zapachu i wysokiej zawartości naftalenu. Produkowany jest w drodze destylacji oleju pirolitycznego przy produkcji etylenu. Koncentrat naftalenowy jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego i bardzo toksyczny dla organizmów wodnych.

Zastosowanie

Może być stosowany wyłącznie jako półprodukt do produkcji innych substancji chemicznych, w rozumieniu Artykułu 3 pkt 15 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), w ściśle kontrolowanych warunkach określonych w Artykule 18 pkt 4 Rozporządzenia (WE) (REACH) Nr 1907/2006. Nie dopuszcza się możliwości stosowania produktu w sposób inny niż wskazany powyżej.

Produkt jest sklasyfikowany jako stanowiący zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

Właściwości

  Jednostka Wartość Metoda badania
Zawartość naftalenu, min. % mas min. 90 Chromatografia gazowa
Zawartość składników nierozpuszczalnych* % mas max. 4 Chromatografia gazowa
Substancje lżejsze od naftalenu % mas max. 6 Chromatografia gazowa
Substancje cięższe od naftalenu % mas max 4 Chromatografia gazowa

* względna lotność w stosunku do naftalenu 1,0

Pakowanie, magazynowanie, transport

Koncentrat naftalenowy musi być przechowywany w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Jego transport odbywa się w stalowych cysternach kolejowych.


Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Beata Zajícová (CZ)

Telefon: 

+422 25 001 474

E-mail:

Skontaktuj się z nami