DLA BIZNESU

BIO Glikol propylenowy

Produkowany przez ORLEN Południe

W ofercie ORLEN


Bio Glikol propylenowy otrzymywany jest w wyniku katalitycznej reakcji gliceryny destylowanej 99.7% z wodorem. Jest to produkt ekologiczny, wytwarzany z destylowanej gliceryny, pochodzącej ze zrównoważonej produkcji biodiesla, gdzie w procesie transestryfikacji wykorzystywane są oleje roślinne.

Zastosowanie

Bio Glikol propylenowy jest stosowany do produkcji płynów chłodniczych oraz płynów niskokrzepnących, środków przeciw zamarzaniu i żywic poliestrowych.

Specyfikacje

Własność Wartość Jednostka Metoda badań
Zawartość glikolu propylenowego (glikol 1,2-propylenowy) > 99.5 % (m/m) PM 488
Zawartość glikolu etylenowego < 500 ppm (m/m) USP 43
Barwa Pt/Co < 10 Hazen PN EN ISO 6271
Współczynnik załamania światła w 20°C 1.4431 – 1.433 - Eur.Ph.10/430 p.2.2.6
Liczba kwasowa TAN < 0,02 mg KOH/g PM 158
Zawartość popiołu siarczanowego < 70 wt ppm Eur.Ph.10/430 p.2.4.14
Gęstość w 20°C 1,035 – 1,040   kg/m3 PM 379
Zakres wrzenia 184 – 189  °C Eur.Ph.10/430 p.2.2.12
Zawartość metali ciężkich ≤ 5 ppm (m/v) Eur.Ph.10/430 p.2.4.8
Zawartość wody < 0,2 % (m/m) Eur.Ph.10/430 p.2.5.12
Zawartość substancji utleniających Spełnia wymagania - Eur.Ph.10/430-1
Zawartość substancji redukujących Spełnia wymagania - Eur.Ph.10/430-2
Zawartość siarczanów ≤ 60  ppm (m/m) PM 621 621
Zawartość chlorków ≤ 70  ppm (m/m) PM 621

Przechowywanie

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Magazynować w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed powietrzem, wilgocią i światłem.

Transport

BIO Glikol propylenowy nie jest materiałem niebezpiecznym według RID/ADR.

Opakowanie

Luz


Kontakt handlowy

Krzysztof Juźków

Telefon: 

+48 695 355 059

E-mail:

Skontaktuj się z nami