DLA BIZNESU

Aceton techniczny


Charakterystyka

Aceton techniczny jest wysoce łatwopalną cieczą, pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Działa drażniąco na oczy. Miesza się z wodą w każdym stosunku.

Otrzymywanie acetonu

Aceton wraz z fenolem produkujemy z zastosowaniem metody kumenowej, w której jako półprodukt otrzymujemy kumen powstały w procesie alkilacji benzenu propylenem przy udziale kompleksu katalitycznego na bazie chlorku glinu (AlCl3). Kumen wydzielamy na drodze wielostopniowej destylacji alkilatu. Następnie otrzymywany kumen poddajemy procesowi utleniania tlenem z powietrza do wodoronadtlenku kumenu. W dalszym etapie wodoronadtlenek kumenu w obecności katalizatora (kwasu siarkowego) rozpada się na fenol i aceton. Otrzymaną mieszaninę rozkładczą poddajemy rektyfikacji a następnie destylacji i oczyszczaniu otrzymując aceton o czystości 99,6% (pozwalającą nam zakwalifikować aceton produkowany, jako aceton czysty).

Zastosowanie

Aceton techniczny stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów. Znalazł zastosowanie również w wielu syntezach chemicznych. Ponadto jest używany w laboratoriach chemicznych, jako środek osuszający oraz myjący szkło laboratoryjne.

Właściwości

  Jednostka Wartości
Zawartość acetonu*, min. % (m/m) 99,6
Gęstość w temp. 15°C g/cm3 od 0,795 do 0,798
Destylacja normalna w granicach temperatur
od 55,6 do 57,1°C, destyluje min.
% (v/v) 98
Zawartość wody, max. % (m/m) 0,3** 0,35
Zawartość wolnych kwasów w przeliczeniu
na CH3COOH, max.
% (m/m) 0,003
Obecność wolnych zasad   -
Związki redukujące nadmanganian potasowy,
min.
% 90
Zawartość suchej pozostałości, max. % (m/m) 0,003
Substancje nierozpuszczalne w wodzie   -
* analizę wykonuje się na życzenie kontrahenta
** dla odbiorców spoza rynku krajowego 

Aceton odczynnikowy ZN-ORLEN

Wymagania Jednostka Wartości
cz.d.a.* cz.**
Zawartość acetonu, min. % (m/m) 99,6
Gęstość w temp. 15°C g/cm3 od 0,795 do 0,798
Nielotna pozostałość, max. % (m/m) 0,0005 0,001
Kwasowość (w przeliczeniu na kwas octowy), max. % (m/m) 0,002 0,003
Zasadowość(w przeliczeniu na amoniak), max. % (m/m) 0,001
Substancje redukujące nadmanganian
potasowy (w przeliczeniu na tlen), min.
% (m/m) 0,0001 0,0002
Zawartość wody, max. % (m/m) 0,3 0,35
Zawartość aldehydów (w przeliczeniu
na aldehyd mrówkowy), max.
% (m/m) 0,002 0,006
Zawartość substancji organicznych
nierozpuszczalnych w wodzie
  -
Zawartość alkoholi (metanol i etanol), max. % (m/m) 0,05
* czysty do analiz (cz.d.a)
** czysty (cz.)

Masz pytania?

Irma Trafny
Przedstawiciel handlowy

Tel.:

+48 24 256 66 13

Kom.:

+48 691 990 356

E-mail:

Zakup hurtowy