DLA BIZNESU

Amoniak ciekły syntetyczny

W ofercie ANWIL S.A.


Charakterystyka

Nazwa towaru:

 • handlowa - amoniak ciekły syntetyczny,
 • systematyczna zgodna z IUPAC – amoniak,
 • handlowa w języku angielskim - liquid ammonia synthetic,
 • handlowa w języku francuskim - ammoniac liquide synthetique,
 • handlowa w języku niemieckim - Ammoniak flussig synthetisch.

Stopień czystości:

 • czystość techniczna.

Postać:

 • ciecz.

Wzór chemiczny:

 • sumaryczny: NH3,
 • masa cząsteczkowa: 17,0304 (1977r).

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 ​Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) amoniak jest substancją, która podlega rejestracji.

Zastosowanie

Amoniak ciekły syntetyczny stosowany jest w przemyśle chemicznym, przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych oraz w chłodnictwie i hutnictwie.

Wymagania techniczne

 • Postać: ciecz bezbarwna, o ostrym zapachu,
 • zawartość amoniaku, % (m/m): co najmniej 99,85,
 • pozostałość po odparowaniu, % (m/m): nie więcej niż 0,15.

Pakowanie i transport

Amoniak należy ładować w cysterny zgodnie z przepisami ADR/RID.

Dokumenty


Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Rafał Gapiński

Telefon: 

+48 242 021 366
+48 607 190 490

E-mail:

Skontaktuj się z nami