DLA BIZNESU

Frakcja C10

W ofercie ORLEN Unipetrol


Charakterystyka

Frakcja C10 nieuwodorniona to frakcja węglowodorowa powstająca jako produkt uboczny pirolizy węglowodorów w krakingu parowym. Jest to przejrzysty, bezbarwny lub żółtawy płyn z przeważającą zawartością węglowodorów aromatycznych.

  • Ffrakcja C10 jest cieczą łatwopalną, kategoria III, zgodnie z CSN 65 020.
  • Frakcja C 10 stosowana jest jako monomer w produkcji żywic węglowodorowych.
  • Produkt jest sklasyfikowany jako stanowiący zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

Właściwości

Parametr oceny jakości Jednostka Wartości Metoda badania
Inden i metylowane homologi indenu (RF) % mas. min. 50 Chromatografia gazowa
Naftalen % mas. maks. 4 Chromatografia gazowa
Woda ppm maks. 500 ASTM D 6304
Kolor Gardner
maks. 7 ASTM D 1544

Pakowanie, magazynowanie, transport

Frakcja C10 przewożona jest w cysternach kolejowych.

Dokumenty


Masz pytania?

Kontakt handlowy (CZ):

Beata Zajícová

Telefon: 

+422 25 001 474
 

E-mail:

Skontaktuj się z nami