DLA BIZNESU

Frakcja C4

W ofercie ORLEN Unipetrol


Charakterystyka

Frakcja C4 jest mieszaniną węglowodorów ciekłych o przeważającej zawartości czterech atomów węgla w ich cząsteczkach. Frakcja ta powstaje w drodze destylacji frakcyjnej gazów pirolitycznych z krakingu parowego frakcji olejowych. Jest to substancja lotna i łatwopalna, o charakterystycznym zapachu.

Frakcja C4 wykorzystywana jest jako półprodukt do produkcji substancji chemicznych (1,3-butadien i izobutan) i podczas całego swojego cyklu życia jest stosowana w ściśle kontrolowanych warunkach określonych w Artykule 18(4) Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH). Może być stosowany wyłącznie jako półprodukt do produkcji innych substancji chemicznych, w rozumieniu Artykułu 3 pkt 15 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), w ściśle kontrolowanych warunkach określonych w Artykule 18 pkt 4 Rozporządzenia (WE) (REACH) Nr 1907/2006. Nie dopuszcza się możliwości stosowania produktu w sposób inny niż wskazany powyżej.

Produkt jest sklasyfikowany jako stanowiący zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

Właściwości

Parametr oceny jakości Jednostka Wartości Metoda badania
1,3-butadien % mas. min. 40 Obliczenie
1,3-butadien i izobuten % mas. min. 65 ASTM D 2593-93
C3 i niższe węglowodory % mas. maks. 0,7 ASTM D 2593-93
C5 i wyższe węglowodory % mas. maks. 0,3 ASTM D 2593-93
Metyloacetylen % mas. maks. 0,1 ASTM D 2593-93
Etyloacetylen i winyloacetylen % mas. maks. 1,5 ASTM D 2593-93
Karbonyle mg/kg maks. 150 ASTM D 2593-93
Węglowodory nasycone C4 % mas. maks. 10 ASTM D 2593-93
Siarka (H2S + merkaptany) mg/kg maks. 5 Metoda elektrochemiczna
Stabilizator (wartość nieskończona) ppm mas. min. 50 Chromatografia gazowa

Pakowanie, magazynowanie, transport

Frakcja C4 transportowana jest rurociągiem.

Dokumenty


Masz pytania?

Kontakt handlowy (CZ):

Marta Rosul

Telefon: 

+48 24 256 66 16
 

E-mail:

Skontaktuj się z nami