DLA BIZNESU

ORLEsol 110/170

W ofercie ORLEN Południe S.A.


Charakterystyka

ORLEsol 110/170 to produkt o niskiej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.

Zastosowanie:

 • w dalszych procesach chemicznych.

Transport i sprzedaż:

 • sprzedaż w autocysternach,
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • numer UN (numer ONZ): UN 1268,
  • prawidłowa nazwa przewozowa UN: Produkty ropy naftowej, I.N.O.,
  • klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1,
  • numer rozpoznawczy zagrożenia: 33,
  • nalepka ostrzegawcza: Nr 3,
  • grupa pakowania: II,
  • zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku,
  • szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny, 640D, S2, S20,
  • transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: nie dotyczy,
 • załadunek: górny,
 • załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00,
 • miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu,
 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej/ zwolnionej ze względu na przeznaczenie,
 • kod CN produktu: 2710 12 25.

Wymagania

​Własność
​Parametry wymagane
​Gęstość w temp. 15°C,  [g/cm3] 
​Podawać w atestach
​Zawartość siarki, max. [ppm (m/m)]
30
​Zawartość benzenu max. [ppm (m/m)]
500
​Zawartość aromatów, max. [% (m/m)]
​Podawać w atestach
​5% (v/v) destyluje, min. [°C]
​110
​95% (v/v) destyluje, max. [°C]
​170

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Mariusz Kopciuch

Telefon: 

+48 605 092 246

E-mail:

Maciej Niechaj

Telefon: 

+48 665 444 843

E-mail:

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem