DLA BIZNESU

ORLEsol C5

W ofercie ORLEN Południe S.A.


Charakterystyka

ORLEsol C5 to produkt niskoaromatyczny o śladowej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.

Zastosowanie:

 • w produkcji kosmetyki samochodowej,
 • jako środek spieniający.

Transport i sprzedaż:

 • sprzedaż w autocysternach,
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • numer UN (numer ONZ): UN 1265,
  • prawidłowa nazwa przewozowa UN: Pentany, ciekłe,
  • klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1,
  • numer rozpoznawczy zagrożenia: 33,
  • nalepka ostrzegawcza: Nr 3,
  • grupa pakowania: I,
  • zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku,
  • szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny S2, S20,
  • transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy,
 • załadunek: dolny,
 • załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00,
 • miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu,
 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej/  zwolnionej ze względu na przeznaczenie​,
 • zawartość pozostałych aromatów max. – podawać w atestach,
 • kod CN produktu: 2710 12 25.

Wymagania

​​Własność
​Parametry wymagane
​Gęstość w temp. 15°C, [g/cm3]
Podawać w atestach​
​Zawartość siarki, max. [ppm (m/m)] 
​3
​Zawartość izomerów C-5, min. [% (m/m)]
w tym izopentanu
w tym n-pentanu
​95
Podawać w atestach
Podawać w atestach
​Zawartość węglowodorów C-6 i cięższych, max. [% (m/m)]
​1,5

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Mariusz Kopciuch

Telefon: 

+48 605 092 246

E-mail:

Maciej Niechaj

Telefon: 

+48 665 444 843

E-mail:

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem