DLA BIZNESU

ORLEsol C56

W ofercie ORLEN Południe S.A.


Charakterystyka

ORLEsol C56 to produkt niskoaromatyczny o śladowej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.

Zastosowanie:

 • do produkcji rozcieńczalników, rozpuszczalników, chemii budowlanej,
 • w produkcji aerozoli,
 • do produkcji farb i lakierów.

Transport i sprzedaż:

 • sprzedaż w autocysternach,
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • numer UN (numer ONZ): UN 1268,
  • prawidłowa nazwa przewozowa UN: Produkty ropy naftowej, I.N.O.,
  • klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1,
  • numer rozpoznawczy zagrożenia: 33,
  • nalepka ostrzegawcza: Nr 3,
  • grupa pakowania: I,
  • zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku,
  • szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny S2, S20,
  • transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: nie dotyczy,
 • załadunek: dolny,
 • załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00,
 • miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu,
 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej/ zwolnionej ze względu na przeznaczenie​,
 • kod CN produktu: 2710 12 25.

Wymagania

​Własność​
​Parametry wymagane​
​Gęstość w temp. 15°C,  [g/cm3]
​Podawać w atestach
​Zawartość siarki, max [ppm (m/m)] 
​3
​Zawartość benzenu, [ppm (m/m)] 
​Podawać w atestach
​Zawartość pozostałych aromatów, max. [ppm (m/m)] 
​50
​95%(v/v) destyluje, max. [°C]
​90
​Zawartość wody, max. [% (m/m)]
​0,02

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Mariusz Kopciuch

Telefon: 

+48 605 092 246

E-mail:

Maciej Niechaj

Telefon: 

+48 665 444 843

E-mail:

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem